Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/12/2021
Date de péremption : 16/12/2022
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Hyvinkää: Conseil en affaires et en gestion et services connexes

2021/S 247-653512  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/12/2021 S247 Finlande-Hyvinkää: Conseil en affaires et en gestion et services connexes 2021/S 247-653512 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Numéro national d'identification: 2844969-4 Adresse postale: PL 46 Ville: Hyvinkää Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 05801 Pays: Finlande Courriel: hankintapalvelut@keusote.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.keski-uudenmaansote.fi/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=371845&tpk=511baa67-aaf8-4a13-8dac-f89f95cff4c3 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=371845&tpk=511baa67-aaf8-4a13-8dac-f89f95cff4c3
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sote-kuntayhtymä
I.5) Activité principale Autre activité: Sosiaali- ja terveydenhuolto
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
TKI-ekosysteemin asiantuntijapalvelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle
II.1.2) Code CPV principal 79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankintajärjestelmän kohteena ovat innovaatiopalvelut, palvelujärjestelmien kehittämispalvelut, hankepalvelut sekä johdon konsultointiin TKIO-palveluissa (tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja oppimispalvelut) liittyvät palvelut. Lisäksi hankinnan kohteena ovat pilotointi- ja kokeilupalvelut sekä jatkuvan kehittämisen ja hallinnon palvelut tilaajan käyttöön. Hankintajärjestelmään kutsutaan myös tiedeyhteisöjä. TKIO-ekosysteemi muodostaa tilaajan ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokumppanien sopimuksella säädellyn yhteistyömallin. TKIO-ekosysteemi tuottaa tutkimustietoa, kehittämispalveluita ja innovaatioita tilaajan sosiaali- ja terveyspalvelutuotantoon liittyvän kehittämistoiminnan ja johtamisen perustaksi. TKIO-ekosysteemin dynaamisen hankintajärjestelmän tarkoituksena on myös vaikuttavuutta tuottavien, yli organisaatiorajojen toteutettavien yhteistyöhankkeiden rakentaminen ja hankinta. Hankinnan kohde ja hankintajärjestelmän toiminta on kuvattu tarkemmin liitteessä "TKIO-ekosysteemin dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet". Hankintajärjestelmä on jaettu luokkiin seuraavasti:
   1.  Innovaatiopalvelut
   2.  Palvelujärjestelmien kehittäminen
   3.  Hankepalvelut
   4.  Johdon konsultointi TKI-palveluissa
   5.  Tiedeyhteisöt Kunkin luokan vähimmäisvaatimukset sekä asiantuntijoita koskevat perustamisvaiheen kokemus- ja osaamisvaatimukset kuvataan tarkemmin tässä osallistumispyynnössä. Tilaaja määrittelee kussakin hankintajärjestelmän sisäisessä tarjouspyynnössä tarkemmin hankintajärjestelmässä kilpailutettavien toimeksiantojen kohteen ja vaatimukset. Hankintajärjestelmä on voimassa neljä (4) vuotta sen perustamisesta lukien, minä aikana hankintajärjestelmän sisäiset tarjouskilpailut tehdään. Tilaaja voi jatkaa hankintajärjestelmän voimassaoloa uudella hankintailmoituksella. Toimittajat voivat hakeutua hankintajärjestelmään perustamisvaiheessa ja myöhemmin sen voimassaoloaikana jättämällä osallistumishakemuksen osallistumispyynnön mukaisesti. Hankintayksikkö varaa dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa 31.1.2022 klo 10.00 mennessä saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn 30 työpäivää. Tarjouspyyntöjä ei julkaista sinä aikana, kuin hankintayksikkö käsittelee määräaikaan mennessä saapuneet osallistumishakemukset. Hankintajärjestelmä siirtyy
   1. 1.2023 Keski-Uudenmaan kuntayhtymältä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 000 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 1 Innovaatiopalvelut
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Innovaatiopalveluihin kuuluu innovaatioiden tuottaminen ja tulevaisuustutkimus. Innovaatiopalveluiden tarkoituksena on tuottaa tilaajalle innovatiivisia ratkaisuja ja uusia menetelmiä palvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi vaikuttavalla tavalla. Innovaatioita ovat esimerkiksi digitaaliset toimintamallit, teknologian innovatiiviseen hyödyntämiseen liittyvät ratkaisut tai robotiikan hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Innovaatioissa keskeistä on asiakaskokemuksen, laadun ja vaikuttavuuden näkökulmien huomioiminen. Innovaatiot voivat liittyä myös toiminnan seurantamalleihin, tulosten mittaamiseen tai strategiseen työhön. Tulevaisuustutkimus on toimintaympäristön muutosten ennakointiin tähtäävää tutkimustoimintaa. Tulevaisuustutkimuksella pyritään esimerkiksi palveluiden kysynnän ja sisällöllisten muutostarpeiden ennakointiin luotettavan datan avulla. Tulevaisuustutkimuksen avulla syntyy tietoa, skenaarioita ja näkökulmia palvelutuotannon kehittämisen ja rakenteiden arvioinnin tueksi. Tulevaisuustutkimuksen tarkoituksen on tulevaisuudessa tarvittavan ihmis- ja asiakaslähtöisen palvelujärjestelmän ja palveluvalikon ennakointi. Sillä luodaan edellytyksiä muutosten vaikutusten ennakointiin esimerkiksi siinä, miten ne vaikuttavat tilaajan henkilöstön koulutus- ja osaamisvaatimuksiin, tarvittavan henkilöstön määrään, teknologiatarpeisiin ja muutostarpeisiin tietojärjestelmissä ja tilajärjestelyissä. Lisäksi hankinnan kohteena ovat pilotointi- ja kokeilupalvelut sekä jatkuva kehittäminen ja hallinnointi. Pilotointi- ja kokeilupalveluiden tarkoituksena on kokeilla uusia, TKIO-ekosysteemin tuloksena syntyneitä innovaatioita ja palveluja käytännössä. Toiminnassa korostuu yhteistyö ja vuorovaikutus tilaajan ja muiden tarvittavien sidosryhmien kanssa. Pilotointi- ja kokeilupalvelun kuuluu kokeiltavan toiminnan käytännön toteutus aidoissa ympäristössä. Siihen kuuluu olennaisena osana vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi, sekä tulosten analyysi. Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin tarkoituksena on TKIO-ekosysteemin tuloksena syntyneiden uusien tai uudelleen muotoiltujen palveluiden tai toimintojen toteutus siten, että toteutukseen sisältyy niiden jatkuva kehittäminen osana palvelutuotantoa tai muuta tilaajan toimintaa. Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin palvelu voi olla osana mitä tahansa hankintajärjestelmän luokkaa. Jatkuvaan kehittämiseen ja hallinnointiin kuuluu tulosten vakiinnuttaminen yhteistyössä tilaajan kanssa osaksi toiminnan kokonaisuutta, vaikuttavuuden mittaaminen, seuranta ja analyysi. Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin tuloksena syntyy tilaajan tarvitsemia palveluita ja toimintoja, tietoa niiden vaikuttavuudesta sekä toimintasuosituksia palveluiden ja järjestelmien uusista kehittämistarpeista. Katso tarkemmin liite TKIO-ekosysteemin dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 2 Palvelujärjestelmien kehittäminen
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Palvelujärjestelmien kehittäminen on asiantuntijapalvelua, jonka tarkoituksena on palveluiden, palveluprosessien, palvelujen verkostojen ja palvelujärjestelmien kehittäminen. Palvelujärjestelmien kehittämiseen kuuluu tiedon kerääminen ja analyysi nykytilasta ja tarpeista ja palveluiden vaikuttavuudesta. Tietoa hyödynnetään kehittämistoiminnassa. Tietoa tarvitaan esimerkiksi nykyisistä järjestämistavoista ja -prosesseista, niiden vaikuttavuudesta, asiakaskokemuksesta, hallinnoinnista, toteuttamistavoista ja vastaavasta. Tietoa kerätään esimerkiksi asiakkailta, työntekijöitä johdolta, kumppaneilta, ja muilta sidosryhmiltä. Palveluun kuuluu vaikuttavuuden mittaamista, vaikuttavuusmittaristojen kehittämistä ja tulosten seurantaa, analyysia ja hyödyntämistä. Palvelujärjestelmien kehittämiseen voi kuulua erilaisten menetelmien ja työkalujen tuottaminen tilaajan tarpeisiin muutosten toteuttamisen tueksi. Palveluun voi sisältyä sidosryhmäosallisuuden toteuttamista esimerkiksi palvelumuotoilun tai vastaavin keinoin. Palvelujärjestelmien kehittämiseen voi sisältyä myös valmennuksellista palvelua, jonka tarkoituksena on tukea tilaajaa kehittämistoiminnassa ja tulosten vakiinnuttamisessa. Palvelujärjestelmien kehittämisen tuloksena syntyy esimerkiksi uusia, systemaattisia toimintatapoja, uusia palveluita tai hoitomenetelmiä, tuotteistettuja palveluita, uusia palveluketjuja, palveluverkostoja tai palveluprosesseja. Lisäksi hankinnan kohteena ovat pilotointi- ja kokeilupalvelut sekä jatkuva kehittäminen ja hallinnointi. Pilotointi- ja kokeilupalveluiden tarkoituksena on kokeilla uusia, TKIO-ekosysteemin tuloksena syntyneitä innovaatioita ja palveluja käytännössä. Toiminnassa korostuu yhteistyö ja vuorovaikutus tilaajan ja muiden tarvittavien sidosryhmien kanssa. Pilotointi- ja kokeilupalvelun kuuluu kokeiltavan toiminnan käytännön toteutus aidoissa ympäristössä. Siihen kuuluu olennaisena osana vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi, sekä tulosten analyysi. Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin tarkoituksena on TKIO-ekosysteemin tuloksena syntyneiden uusien tai uudelleen muotoiltujen palveluiden tai toimintojen toteutus siten, että toteutukseen sisältyy niiden jatkuva kehittäminen osana palvelutuotantoa tai muuta tilaajan toimintaa. Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin palvelu voi olla osana mitä tahansa hankintajärjestelmän luokkaa. Jatkuvaan kehittämiseen ja hallinnointiin kuuluu tulosten vakiinnuttaminen yhteistyössä tilaajan kanssa osaksi toiminnan kokonaisuutta, vaikuttavuuden mittaaminen, seuranta ja analyysi. Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin tuloksena syntyy tilaajan tarvitsemia palveluita ja toimintoja, tietoa niiden vaikuttavuudesta sekä toimintasuosituksia palveluiden ja järjestelmien uusista kehittämistarpeista. Katso tarkemmin liite TKIO-ekosysteemin dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 3 Hankepalvelut
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Hankepalvelut pitää sisällään tilaajan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvien hankkeiden hankeprosessin hallinnoinnin kokonaisuuden. Hankepalveluihin kuuluvat hankesuunnittelupalvelut, hankejohtopalvelut ja projektipalvelut. Hankesuunnittelupalveluun kuuluu uusien hankkeiden suunnittelu yhteistyössä tilaajan kanssa, rahoituskanavien kartoittaminen, hankkeeseen liittyvien konsortioiden kokoaminen ja hallinnointi, hankehakemuksen laatiminen ja jättäminen sekä hankkeen valmisteluun liittyvä viestintä ja tiedottaminen. Palveluun kuuluu hankekumppaneihin ja sidosryhmiin liittyvän yhteistyön suunnittelu ja hallinnointi. Hankesuunnittelupalveluun kuuluu hankkeen valmistelun seuranta ja raportointi. Hankesuunnittelupalveluun kuuluu tarvittaessa myös hankesihteeripalvelu. Hankejohtopalvelu pitää sisällään hankkeen johtamisen kokonaisuuden. Siihen kuuluu hankepäällikköpalvelu sisältäen hankkeen konkreettisen johtamisen, etenemisen dokumentointi, palautteiden hankkiminen, seuranta ja sopimushallinta. Hankepäällikkö toimii hanketyöntekijöiden esimiehenä. Hankejohtopalveluun kuuluu myös hankkeen ohjausryhmätyöskentely, yhteistyö tilaajan päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa ja yhteistyö rahoittajien kanssa. Hankejohtopalveluun kuuluu yhteistyön suunnittelu ja yhteistyö hankekumppaneiden kanssa. Hankejohtopalvelu pitää sisällään hankeviestinnän suunnittelun ja toteutuksen. Hankejohtopalveluun kuuluu hankeen toteutuksen seuranta, toteutuksen raportointi ja arviointi (väli- ja loppuarviot). Hankejohtopalveluun kuuluvat myös hankkeen jälkityöt hankkeen päätyttyä. Projektipalvelu kattaa hankkeen tehtävien ja toimenpiteiden konkreettista toteuttamista hankesuunnitelman mukaisesti ja hankejohdon ohjauksessa. Projektipalvelun osana toteutetaan ja fasilitoidaan esimerkiksi hankkeeseen liittyviä työpajoja, tehdään kyselyjä, selvityksiä ja vastaavia sekä kerätään ja analysoidaan tietoa, vaikuttavuutta, hyötyjä, kustannuksia ja vastaavia seikkoja. Projektipalveluun kuuluu tarvittaessa sähköisen alustan ylläpitäminen hankkeen projektisuunnittelulle. Projektipalveluun kuuluu myös hankkeeseen liittyvien verkostojen konkreettiseen ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Lisäksi hankinnan kohteena ovat pilotointi- ja kokeilupalvelut sekä jatkuva kehittäminen ja hallinnointi. Pilotointi- ja kokeilupalveluiden tarkoituksena on kokeilla uusia, TKIO-ekosysteemin tuloksena syntyneitä innovaatioita ja palveluja käytännössä. Toiminnassa korostuu yhteistyö ja vuorovaikutus tilaajan ja muiden tarvittavien sidosryhmien kanssa. Pilotointi- ja kokeilupalvelun kuuluu kokeiltavan toiminnan käytännön toteutus aidoissa ympäristössä. Siihen kuuluu olennaisena osana vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi, sekä tulosten analyysi. Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin tarkoituksena on TKIO-ekosysteemin tuloksena syntyneiden uusien tai uudelleen muotoiltujen palveluiden tai toimintojen toteutus siten, että toteutukseen sisältyy niiden jatkuva kehittäminen osana palvelutuotantoa tai muuta tilaajan toimintaa. Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin palvelu voi olla osana mitä tahansa hankintajärjestelmän luokkaa. Jatkuvaan kehittämiseen ja hallinnointiin kuuluu tulosten vakiinnuttaminen yhteistyössä tilaajan kanssa osaksi toiminnan kokonaisuutta, vaikuttavuuden mittaaminen, seuranta ja analyysi. Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin tuloksena syntyy tilaajan tarvitsemia palveluita ja toimintoja, tietoa niiden vaikuttavuudesta sekä toimintasuosituksia palveluiden ja järjestelmien uusista kehittämistarpeista. Katso tarkemmin liite TKIO-ekosysteemin dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 4 Johdon konsultointi TKI-palveluissa
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Johdon konsultointi TKIO-palveluissa on asiantuntijapalvelua, jonka tarkoituksena mahdollistaa tilaajan johdolle kokonaisvaltainen tuki TKIO-ekosysteemin perusteella tapahtuvaan kehittämistoimintaan ja muutoshallintaan. Johdon konsultointi tuottaa monipuolista ja kokonaisvaltaista tietoa, osaamista ja näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä erikoissairaanhoidon kehittämisestä ja laajoista integrointihankkeista. Johdon konsultointi tarjoaa asiantuntijaosaamista sosiaalihuollon, terveyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon innovaatio- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuuden, asiakaslähtöisyyden ja laadun edistämiseen sekä uusien toimintamallien ja prosessien kokonaisuuksien suunnitteluun, analysointiin ja käyttöönottoon. Johdon konsultoinnin asiantuntijapalveluun kuuluu monipuolinen osaaminen sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamisesta, rahoitusjärjestelmistä, palveluiden saavutettavuuden parantamisesta, sekä palvelujärjestelmien ja verkostojen suunnittelusta. Lisäksi hankinnan kohteena ovat pilotointi- ja kokeilupalvelut sekä jatkuva kehittäminen ja hallinnointi. Pilotointi- ja kokeilupalveluiden tarkoituksena on kokeilla uusia, TKIO-ekosysteemin tuloksena syntyneitä innovaatioita ja palveluja käytännössä. Toiminnassa korostuu yhteistyö ja vuorovaikutus tilaajan ja muiden tarvittavien sidosryhmien kanssa. Pilotointi- ja kokeilupalvelun kuuluu kokeiltavan toiminnan käytännön toteutus aidoissa ympäristössä. Siihen kuuluu olennaisena osana vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi, sekä tulosten analyysi. Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin tarkoituksena on TKIO-ekosysteemin tuloksena syntyneiden uusien tai uudelleen muotoiltujen palveluiden tai toimintojen toteutus siten, että toteutukseen sisältyy niiden jatkuva kehittäminen osana palvelutuotantoa tai muuta tilaajan toimintaa. Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin palvelu voi olla osana mitä tahansa hankintajärjestelmän luokkaa. Jatkuvaan kehittämiseen ja hallinnointiin kuuluu tulosten vakiinnuttaminen yhteistyössä tilaajan kanssa osaksi toiminnan kokonaisuutta, vaikuttavuuden mittaaminen, seuranta ja analyysi. Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin tuloksena syntyy tilaajan tarvitsemia palveluita ja toimintoja, tietoa niiden vaikuttavuudesta sekä toimintasuosituksia palveluiden ja järjestelmien uusista kehittämistarpeista. Katso tarkemmin liite TKIO-ekosysteemin dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 5 Tiedeyhteisöt
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
TKIO-ekosysteemi toimii keskeisenä yhteistyöalustana ja hankintakanavana tiedeyhteisöihin, kuten yliopistoihin, korkeakouluihin, oppilaitoksiin, osaamiskeskuksiin ja tutkimuslaitoksiin päin. Hankintajärjestelmässä tiedeyhteisöiltä hankittava palvelu voi pitää sisällään tieteelliseksi toiminnaksi katsottavia palveluita, jotka sisällöltään täydentävät TKIO-ekosysteemin puitteissa toteutettavia hankkeita. Tieteellinen toiminta voi pitää sisällään mitä tahansa hankintajärjestelmän kohteen mukaista tutkimustoimintaa ja palveluita, mutta näissä palveluissa korostuu aina tieteellinen ja tutkimuksellinen näkökulma. Palvelut ja tutkimustoiminta voivat olla sellaisia, joista saatava hyöty koituu muidenkin kuin hankintayksikön toiminnassa käytettäväksi. Tiedeyhteisöiltä hankittavat palvelut voivat olla myös sellaisia tutkimus- ja kehittämispalveluita, joista saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikön toiminnassa käytettäväksi ja hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan. Palvelun luonne täsmennetään kussakin hankintajärjestelmän sisäisessä tarjouskilpailussa. Tiedeyhteisöiltä voidaan tilata palveluja myös suoraan ilman hankintajärjestelmän sisäistä kilpailutusta, mikäli hankintalain tutkimus- ja kehittämispalveluja koskevan soveltamisalapoikkeuksen (9 § 1 mom. 13-kohta) edellytykset täyttyvät. Lisäksi hankinnan kohteena ovat pilotointi- ja kokeilupalvelut. Pilotointi- ja kokeilupalveluiden tarkoituksena on kokeilla uusia, TKIO-ekosysteemin tuloksena syntyneitä innovaatioita ja palveluja käytännössä. Toiminnassa korostuu yhteistyö ja vuorovaikutus tilaajan ja muiden tarvittavien sidosryhmien kanssa. Pilotointi- ja kokeilupalvelun kuuluu kokeiltavan toiminnan käytännön toteutus aidoissa ympäristössä. Siihen kuuluu olennaisena osana vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi, sekä tulosten analyysi. Katso tarkemmin liite TKIO-ekosysteemin dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.2) Conditions liées au marché
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 16/12/2025 Heure locale: 13:02
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
MENETTELYN LUONNE Kyseessä on hankintalain 26 §:n mukaisen EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankintamenettelynä käytetään hankintalain 49-52 §:n mukaista dynaamista hankintajärjestelmää. Tilaaja perustaa hankintajärjestelmän julkaisemalla siitä rajoitettua menettelyä koskevan hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön. Toimittajat voivat hakeutua hankintajärjestelmään perustamisvaiheessa ja myöhemmin sen voimassaolon aikana. Hakeutuminen tapahtuu jättämällä osallistumishakemus hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön mukaisesti. Osallistumishakemuksen voi jättää yhteen tai useampaan hankintajärjestelmän luokkaan asetettuun määräaikaan mennessä. Osallistuminen on vapaaehtoista eikä siitä makseta korvauksia. Hankintajärjestelmään hyväksymisen yhtenä ehtona on osallistumispyynnön liitteenä olevan raamisopimuksen hyväksyminen. Tilaaja tekee osallistumispyynnön liitteen TKIO-Raamisopimus mukaisen raamisopimuksen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kanssa. Yhteisesti raamisopimukset muodostavat hankintalain tarkoittaman puitejärjestelyn. Raamisopimuksen tarkoituksena on sopia TKIO-ekosysteemin toiminnan perusperiaatteista ja niistä ehdoista, joiden mukaisesti tilaaja hankkii palveluita TKIO-ekosysteemiin hyväksytyiltä toimittajilta. Tilaaja kilpailuttaa hankinnan kohteena olevat yksittäiset toimeksiannot, tutkimushankkeet ja vastaavat hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina TKIO-ekosysteemiin valittujen toimittajien joukosta. Tilaaja hyväksyy perustamisvaiheessa ja myöhemmin hankintavaiheessa hankintajärjestelmään kaikki ehdokkaat, jotka täyttävät soveltuvuudelle asetetut luokkakohtaiset vaatimukset. Tilaaja varaa dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn 30 työpäivää. Hankintavaiheessa tilaaja käsittelee uudet osallistumishakemukset viimeistään 10 päivän kuluessa osallistumishakemuksen vastaanottamisesta. Tilaaja voi pidentää määräaikaa yksittäistapauksissa 15 työpäivään, jos hyväksymisarvioinnissa on tarkasteltava täydentäviä asiakirjoja, muutoin tarkistettava soveltuvuusvaatimusten täyttyminen taikka muusta perustellusta syystä. Hankintajärjestelmän perustamisvaiheen jälkeen käynnistyy hankintavaihe. Hankintavaiheessa toteutetaan hankintajärjestelmän sisäisiä kilpailutuksia tilaajan tarpeen mukaan. Hankintavaihe kestää hankintajärjestelmän voimassaolon loppuun saakka. Tilaaja määrittelee tarjousmenettelyn ja palvelun ehdot kussakin hankintajärjestelmän sisäisessä tarjouspyynnössä erikseen. Tilaaja lähettää tarjouspyynnön hankintajärjestelmän asianomaiseen luokkaan hyväksytyille palvelutuottajille. Palvelutuottajat voivat jättää tarjouksensa vastaamalla tarjouspyyntöön sen ehtojen mukaisesti. Tarjoajien on tarkoin tutustuttava lopullisiin asiakirjoihin. Tämän jälkeen tilaaja käsittelee tarjoukset seuraavasti: - vähimmäisvaatimusten täyttymisen tarkastus, - tarjousten vertailu tarjouspyynnön valintaperusteita (kokonaistaloudellinen edullisuus) soveltaen - tarjoajien valinta ja tarjousvertailuun perustuva hankintapäätös ja sen tiedoksi antaminen sekä - sopimusten tekeminen odotusajan jälkeen tai kun markkinaoikeus on antanut täytäntöönpanoluvan. Hankintajärjestelmän ehdot ja kohde on selostettu tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä TKIO-ekosysteemin dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ Ehdokas = osallistumishakemuksen jättävä toimittaja. Osallistumishakemus = Toimittajan hakemus tulla hyväksytyksi dynaamiseen hankintajärjestelmään. Osallistumispyyntö = Tämä asiakirja liitteineen, johon vastaamalla toimittaja voi jättää osallistumishakemuksensa. Tarjouspyyntö = Tilaaja lähettää hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt erikseen järjestelmään hyväksytyille toimittajille. Tämä tapahtuu järjestelmän perustamisvaiheen jälkeen. Tarjoaja = Hankintajärjestelmään hyväksytty toimittaja, joka jättää tarjouksen vastaamalla järjestelmän sisäiseen tarjouspyyntöön.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Huom! Markkinaoikeuden käynti- ja postiosoite muuttuu. Käynti- ja postiosoite 27.12.2021 alkaen: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/12/2021 Finlande-Hyvinkää: Conseil en affaires et en gestion et services connexesType d'acheteur: AutresType d'avis: Système d'acquisition dynamiqueType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 16/12/2025 21/12/2021 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
79400000 - Conseil en affaires et en gestion et services connexes