Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2022
Date de péremption : 16/12/2025
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Hyvinkää: Conseil en affaires et en gestion et services connexes

2022/S 11-024846  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

17/01/2022
S11
Finlande-Hyvinkää: Conseil en affaires et en gestion et services connexes

2022/S 011-024846

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 247-653512)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Numéro national d'identification: 2844969-4
Adresse postale: PL 46
Ville: Hyvinkää
Code NUTS: FI Suomi / Finland
Code postal: 05801
Pays: Finlande
Courriel: hankintapalvelut@keusote.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.keski-uudenmaansote.fi/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
TKI-ekosysteemin asiantuntijapalvelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle

II.1.2)
Code CPV principal
79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Hankintajärjestelmän kohteena ovat innovaatiopalvelut, palvelujärjestelmien kehittämispalvelut, hankepalvelut sekä johdon konsultointiin TKIO-palveluissa (tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja oppimispalvelut) liittyvät palvelut. Lisäksi hankinnan kohteena ovat pilotointi- ja kokeilupalvelut sekä jatkuvan kehittämisen ja hallinnon palvelut tilaajan käyttöön. Hankintajärjestelmään kutsutaan myös tiedeyhteisöjä. TKIO-ekosysteemi muodostaa tilaajan ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokumppanien sopimuksella säädellyn yhteistyömallin. TKIO-ekosysteemi tuottaa tutkimustietoa, kehittämispalveluita ja innovaatioita tilaajan sosiaali- ja terveyspalvelutuotantoon liittyvän kehittämistoiminnan ja johtamisen perustaksi. TKIO-ekosysteemin dynaamisen hankintajärjestelmän tarkoituksena on myös vaikuttavuutta tuottavien, yli organisaatiorajojen toteutettavien yhteistyöhankkeiden rakentaminen ja hankinta. Hankinnan kohde ja hankintajärjestelmän toiminta on kuvattu tarkemmin liitteessä "TKIO-ekosysteemin dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet". Hankintajärjestelmä on jaettu luokkiin seuraavasti:
   1.  Innovaatiopalvelut
   2.  Palvelujärjestelmien kehittäminen
   3.  Hankepalvelut
   4.  Johdon konsultointi TKI-palveluissa
   5.  Tiedeyhteisöt Kunkin luokan vähimmäisvaatimukset sekä asiantuntijoita koskevat perustamisvaiheen kokemus- ja osaamisvaatimukset kuvataan tarkemmin tässä osallistumispyynnössä. Tilaaja määrittelee kussakin hankintajärjestelmän sisäisessä tarjouspyynnössä tarkemmin hankintajärjestelmässä kilpailutettavien toimeksiantojen kohteen ja vaatimukset. Hankintajärjestelmä on voimassa neljä (4) vuotta sen perustamisesta lukien, minä aikana hankintajärjestelmän sisäiset tarjouskilpailut tehdään. Tilaaja voi jatkaa hankintajärjestelmän voimassaoloa uudella hankintailmoituksella. Toimittajat voivat hakeutua hankintajärjestelmään perustamisvaiheessa ja myöhemmin sen voimassaoloaikana jättämällä osallistumishakemuksen osallistumispyynnön mukaisesti. Hankintayksikkö varaa dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa 31.1.2022 klo 10.00 mennessä saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn 30 työpäivää. Tarjouspyyntöjä ei julkaista sinä aikana, kuin hankintayksikkö käsittelee määräaikaan mennessä saapuneet osallistumishakemukset. Hankintajärjestelmä siirtyy
   1. 1.2023 Keski-Uudenmaan kuntayhtymältä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
12/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 247-653512

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Korjausilmoituksella korjataan hankinnan luokkakohtaisia nimettyjen asiantuntijoiden teknillistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia. Katso ESPD-lomakkeen kohta Valintaperusteet, C Tekninen ja ammatillinen pätevyys sekä hankintailmoituksen kohta hankinnan kohteen kriteerit.
Finlande-Hyvinkää: Conseil en affaires et en gestion et services connexesType d'acheteur: AutresType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services
16/12/2025
17/01/2022
FI
National

 
 
C L A S S E    C P V
79400000 - Conseil en affaires et en gestion et services connexes