Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Hyvinkää:Services d'action sociale et services connexes

2022/S 224-646277  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Finlande-Hyvinkää: Services d'action sociale et services connexes 2022/S 224-646277 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de préinformation Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Numéro national d'identification: 2844969-4 Adresse postale: PL 46 Ville: Hyvinkää Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: 05801 Pays: Finlande Point(s) de contact: Tuija Anttila Courriel: tuija.anttila@keusote.fi Téléphone: +358 197110000 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.keski-uudenmaansote.fi/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=421674&tpk=9741646b-cf27-4cb9-82fd-059393415a63 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sote-kuntayhtymä
I.5) Activité principale Autre activité: Sosiaali- ja terveydenhuolto
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kutsu markkinakartoitukseen ja kutsu liittyä toimittajarekisteriin: Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut dynaamisessa toimittajarekisterissä Numéro de référence: KEUDno-2019-1276
II.1.2) Code CPV principal 85300000 Services d'action sociale et services connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen dynaamisen toimittajarekisterin avaamiseen liittyen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (tuleva Keski-Uudenmaan hyvinvointialue) kutsuu palveluntuottajia markkinavuoropuheluun sekä liittymään toimittajarekisteriin. Infotilaisuus järjestetään ti 29.11.2022 klo 10.00-11.00. Tilaisuus toteutetaan videon välityksellä Microsoft-Teams-ympäristössä. Tilaisuus on tarkoitettu palveluntuottajille: määräaikaan mennessä ilmoittautuneille lähetetään tilaisuuden linkki sekä materiaalia hankintaan liittyen. Infotilaisuuden ilmoittautumisohje: Palveluntuottajaa pyydetään ilmoittamaan pe 25.11.2022 klo 13.00 mennessä kiinnostuksensa osallistua markkinakartoitukseen täyttämällä vastauslomake seuraavan linkin takaa: https://forms.office.com/r/0GQnAYgBqV https://forms.office.com/r/0GQnAYgBqV
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C Etelä-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut asumisyksikössä, asumisryhmässä ja erillisessä asunnossa. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (tuleva Keski-Uudenmaan hyvinvointialue) avaa kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen dynaamisen toimittajarekisterin. Uudet palveluntuottajat ja sellaiset aiemmin hyväksytyt palveluntuottajat, jotka haluavat hakea toimittajarekisterin uusiin osiin voivat hakeutua toimittajarekisteriin. Avautuminen toteutuu kaksivaiheisesti: Ensimmäinen vaihe - Uudet palveluntuottajat ja sellaiset aiemmin hyväksytyt palveluntuottajat, jotka haluavat hakea toimittajarekisterin uusiin osiin jättävät osallistumishakemuksensa. - Hankintayksikkö käsittelee osallistumishakemukset. Toinen vaihe (arviolta helmi-maaliskuussa 2023) - Hankintayksikkö lähettää tarjouspyynnön niille ehdokkaille, jotka täyttävät osallistumispyynnössä asetetut vaatimukset. - Tarjouspyyntö lähetetään sekä kaikille aiemmin hyväksytyille palveluntuottajille (jotka voivat päivittää tarjoustaan) että uusille palveluntuottajille. - Palveluntuottajat jättävät tarjouksensa tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. - Hankintayksikkö käsittelee tarjoukset ja tekee hankintapäätöksen. - Hankintalain mukaisen odotusajan kuluttua solmitaan sopimus. Tavoitteena on, että sopimus tulisi voimaan huhtikuun 2023 alussa. Hankinta jakautuu seuraaviin osiin:
   1.  Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa): Asumispalvelu asumisyksikössä sisältää asunnon. Asumisyksikössä (ryhmäkodissa) jokaisella asukkaalla on oma asuinhuone ja kylpyhuone sekä tarvittaessa pienoiskeittiö tai varaus sille. Osa toiminnoista sijoittuu yhteistiloihin (esim. keittiö-, ruokailu- ja oleskelutilat sekä sauna ja kodinhoito- ja varastotilat). Ryhmäkoti voi olla erillinen rakennus tai sijaita asuinkerrostalossa. Asumispalvelu asumisyksikössä on tarkoitettu erityisesti niille asiakkaille, joilla on monimuotoinen tai ennakoimaton palvelutarve, jolloin asiakkaan tarvitseman palvelun tulee toimia joustavasti ja varmasti. Asiakkaan avun ja tuen tarvetta, määrää ja toteuttamisaikaa on usein hankala arvioida etukäteen, joten asiakkaan tarvitseman tuen ja avun on oltava saatavilla lyhyelläkin varoitusajalla.
   2.  Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa), jonka koko enintään 8 asuntoa: Asumispalvelu asumisyksikössä sisältää asunnon. Asumisyksikössä (ryhmäkodissa) jokaisella asukkaalla on oma asuinhuone ja kylpyhuone sekä tarvittaessa pienoiskeittiö tai varaus sille. Osa toiminnoista sijoittuu yhteistiloihin (esim. keittiö-, ruokailu- ja oleskelutilat sekä sauna ja kodinhoito- ja varastotilat). Ryhmäkoti voi olla erillinen rakennus tai sijaita asuinkerrostalossa. Asumisyksikössä voi olla enintään kahdeksan (8) asuntoa. Pienyksikkö tarkoittaa erillistä pienyksikköä, jolla on oma henkilökunta. Pienyksikkö ei tarkoita yhdessä osoitteessa sijaitsevan isomman asuinyksikön osastoa tai vastaavaa. Asumispalvelu asumisyksikössä on tarkoitettu erityisesti niille asiakkaille, joilla on monimuotoinen tai ennakoimaton palvelutarve, jolloin asiakkaan tarvitseman palvelun tulee toimia joustavasti ja varmasti. Asiakkaan avun ja tuen tarvetta, määrää ja toteuttamisaikaa on usein hankala arvioida etukäteen, joten asiakkaantarvitseman tuen ja avun on oltava saatavilla lyhyelläkin varoitusajalla.
   3.  Asumispalvelu asumisryhmässä: Asumisryhmällä tarkoitetaan palveluntuottajan järjestämien asuntojen muodostamaa ryhmää. Asunnot täyttävät tavallisen asunnon tunnuspiirteet ja niihin on käynti suoraan ulkoa tai porrashuoneesta. Asuntoryhmä voi sijoittua osaksi tavallista asuntokantaa. Asuntoryhmä voi sisältää asukkaiden yhteistiloja (esim. oleskelutila, sauna, pyykkitupa tai kerhohuone) sekä henkilökunnan tiloja. Asumispalvelu asumisryhmässä on tarkoitettu erityisesti niille asiakkaille, joiden avun ja tuen tarve on pääasiallisesti säännöllistä ja ennakoitavaa. Asiakkaan avun ja tuen tarve, määrä ja toteuttamisaika pystytään sopimaan yleensä etukäteen. Säännölliset palveluajat voivat perustua asiakkaan viikkosuunnitelmaan tai vastaavaan. Asiakkaalla on säännöllisen avun ja tuen tarpeen lisäksi tarpeita, joihin on vastattava tilanteen edellyttämällä tavalla viiveettä.
   4.  Asumispalvelu erillisessä asunnossa: Erillinen asunto on tavallisessa asuntokannassa sijaitseva vuokra- tai omistusasunto, jonne järjestetään asiakkaan tarvitsema apu, tuki ja ohjaus. Erillisellä asunnolla tarkoitetaan asiakkaan itsensä järjestämää vuokra- tai omistusasuntoa tai vastaavaa. Asumispalvelu erillisessä asunnossa on tarkoitettu erityisesti niille asiakkaille, joiden avuntarve on yleensä säännöllistä ja ennakoitavaa. Asiakkaalla on säännöllisen avun ja tuen tarpeen lisäksi tarpeita, joihin on vastattava tilanteen edellyttämällä tavalla viiveettä. Palvelu annetaan kotiin tai sovitusti kodin ulkopuolelle asiointeihin. Asumispalvelut perustuvat pääsääntöisesti kehitysvammalain 2 §:ään, vammaispalvelulain 8 §:ään (vammaisille tarkoitetut palvelut) ja vammaispalveluasetuksen 10 - 11 §:iin (palveluasuminen, palveluasumisen järjestäminen) tai sosiaalihuoltolain 21 §:ään (asumispalvelut). Asumispalvelun tarkoituksena on vastata asiakkaiden asumiseen liittyviin, yksilöllisiin palvelujen ja tuen tarpeisiin. Kyseessä on pääsääntöisesti pitkäaikainen palvelu, jossa pysyvyys ja jatkuvuus ovat tärkeitä. Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa ja tukea asiakkaan itsenäistä suoriutumista, kuntoutumista, elämänhallintaa ja osallisuutta yhteiskuntaan riippumatta hänen toimintakyvystään.
II.2.14) Informations complémentaires Toimittajarekisterin avaamisvaiheessa palveluntuottajien on jätettävä osallistumishakemuksensa 31.1.2023 klo 24.00 mennessä. Hankintayksikkö lähettää tarjouspyynnön, kun määräaikaan mennessä saapuneet osallistumishakemukset on käsitelty (alustava aikataulu helmikuussa 2023).
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
15/02/2023
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Hankintayksikkö julkaisi 15.5.2020 hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön KEUDno-2019-1276 sekä osallistumispyyntöön tehdyt korjausilmoitukset
   8. 6.2020, 18.8.2020 ja 15.12.2021 ilmoituskanavissa Hankintailmoitukset.fi ja Tarjouspalvelu.fi. Tällä ennakkotietoilmoituksella hankintayksikkö avaa dynaamisen toimittajarekisterin ja pyytää palveluntuottajia jättämään osallistumishakemuksen ko. osallistumispyyntöön. Hankintamenettely ja hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteillä Palvelukuvaus ja Dynaamisen toimittajarekisterin periaatteet. https://tarjouspalvelu.fi/UX/TP/TarjouspyyntoListaus?p=1254 https://tarjouspalvelu.fi/UX/TP/TarjouspyyntoListaus?p=1254
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/11/2022 Kutsu markkinakartoitukseen ja kutsu liittyä toimittajarekisteriin: Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut dynaamisessa toimittajarekisterissä 21/11/2022 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
85300000 - Services d'action sociale et services connexes