Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Hyvinkää: Services d'action sociale et services connexes

2021/S 37-093422  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Finlande-Hyvinkää: Services d'action sociale et services connexes 2021/S 037-093422 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de préinformation Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Numéro national d'identification: 2844969-4 Adresse postale: PL 46 Ville: Hyvinkää Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: FI-05801 Pays: Finlande Point(s) de contact: Hanna Viuhko Courriel: hanna.viuhko@keusote.fi Téléphone: +358 504972579 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.keski-uudenmaansote.fi/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=334158&tpk=f3aec427-b71f-44d4-b9f8-34b1fab54b73 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Kuntayhtymä
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kutsu infotilaisuuteen koskien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle Numéro de référence: KEUDno-2020-527
II.1.2) Code CPV principal 85300000 Services d'action sociale et services connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Tämä on kutsu infotilaisuuteen, ei hankintailmoitus. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä kutsuu palveluntuottajia infotilaisuuteen 23.3.2021 klo
   9. 30-11.00. Infotilaisuus koskee mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluja ja ammattilisen tukihenkilötoiminnan palveluja aikuisille asiakkaille. Hankinnan kohteena tulee suunnitelmien mukaan olemaan myös tilapäinen, yöaikainen majoituspalvelu päihteitä käyttäville. Tilaisuus toteutetaan videon välityksellä, Microsoft Teams -ympäristössä. Tilaisuus on tarkoitettu palveluntuottajille. Ilmoittaudu 16.3.2021 mennessä osoitteella pasi.rajala@keusote.fi Määräaikaan mennessä ilmoittautuneille lähetetään tilaisuuden linkki. Myös niitä palveluntuottajia, jotka eivät pääse tilaisuuteen, mutta jotka haluavat jatkossa kommentointimahdollisuuden valmisteluun pyydetään ilmoittautumaan. Hankintayksikkö voi lähettää asiakirjoja kommentoitavaksi harkintansa mukaan myös tilaisuuden jälkeen. Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, eikä ilmoituksen julkaisulla aloiteta tarjouskilpailua. pasi.rajala@keusote.fi
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Palvelut on tarkoitettu asiakkaille, joilla on mielenterveysongelmasta ja/tai päihteiden ongelmakäytöstä johtuva tuen tarve. Palvelut perustuvat sosiaalihuoltolain (1301/2014) säännöksiin. Niiden taustalla ovat myös päihdehuoltolain (41/1986) ja mielenterveyslain (1116/1990) säännökset. Asumispalveluista säädetään sosiaalihuoltolain 21 §:ssä. Asumispalveluita järjestetään pitkäaikaisesti tai pysyvästi. Kaikissa palveluissa on tärkeää palvelun jatkuvuus ja pysyvyys asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Asumispalvelu voi toteutua päihteettömästi tai päihteet sallivasti. Päihteet sallivassa asumisessa lähtökohtana on ajatus, että jokaisella ihmisellä on oikeus asuntoon tukeen, ohjaukseen, hoitoon ja hoivaan päihteidenkäytöstä riippumatta. Palvelu voidaan järjestää asiakkaan omaan vuokra- tai omistusasuntoon tai palveluntuottajan järjestämään asuntoon hankinnan osakohtaisten ehtojen tarkemman määrittelyn mukaisesti. Hankinnan kohteena on myös ammatillinen tukihenkilöpalvelu. Palvelut on tarkoitettu asiakkaille, joilla on sosiaalihuoltolain 11 §:n tarkoittama tuen tarve. Palvelut perustuvat sosiaalihuoltolain (1301/2014) säännöksiin. Ammatillisen tukihenkilöpalvelun tehtävänä on asiakkaan tukeminen ja hyvinvoinnin ja edistäminen. Palvelu vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta kaikilla elämän osa-aluilla. Palvelun tehtävänä on tukea asiakkaan vahvuuksia ja kykyä ottaa vastuuta omasta elämästään. Ammatillisella tukihenkilötoiminnalla tuetaan erityisesti asiakkaan arjen toimintoja, itsenäistä toimintakykyä, erilaisten palvelujen hyödyntämistä, asumista, talouden hallintaa ja asiakkaalle kuuluvien etuuksien saamista sekä opintoihin tai työhön kiinnittymistä. Palvelun tarkoituksena on asiakkaan psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Lisäksi suunniteltuna hankinnan kohteena on tilapäinen, yöaikainen majoituspalvelu päihteitä käyttäville.
II.2.14) Informations complémentaires Infotilaisuudessa tavoitteena on esitellä hankinnan toteutussuunnitelmia ja informoida palveluntuottajia hankinnasta. Tilaisuuden tuloksia hyödynnetään tarjouspyynnön valmistelussa. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa ja tilaisuuden aikana esitellyt asiakirjat ovat luonnosasiakirjoja. Hankintayksikkö ei maksa korvausta tilaisuuteen osallistumisesta.
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
28/05/2021
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
85300000 - Services d'action sociale et services connexes