Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/12/2021
Date de péremption : 08/06/2023
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Hyvinkää: Services d'action sociale et services connexes

2021/S 246-651160  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

20/12/2021
S246
Finlande-Hyvinkää: Services d'action sociale et services connexes

2021/S 246-651160

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 096-230338)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Numéro national d'identification: 2844969-4
Adresse postale: PL 46
Ville: Hyvinkää
Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Code postal: 05801
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Tuija Anttila
Courriel: hankintapalvelut@keusote.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.keski-uudenmaansote.fi/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut dynaamisessa toimittajarekisterissä

Numéro de référence: KEUDno-2019-1276

II.1.2)
Code CPV principal
85300000 Services d'action sociale et services connexes

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut pääsääntöisesti kehitysvammaisille henkilöille asumisyksikössä, asumisryhmässä ja erillisessä asunnossa. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä Palvelukuvaus. Tällä osallistumispyynnöllä on perustettu sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaaminen toimittajarekisteri, joka tarkoittaa tilaajan itsensä suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista, kaksivaiheista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Toimittajarekisteriin perustuvia hankintoja voidaan tehdä toimittajarekisterin perustamisesta lähtien sen keston loppuun saakka. Toimittajarekisteri on voimassa kolme (3) vuotta sen perustamisesta (varsinainen sopimuskausi
   8. 6.2023 asti) ja tilaaja voi halutessaan jatkaa sen voimassaoloa kolmella (3) optiovuodella (optiokausi
   8. 6.2026 asti). Toimittajarekisteri on koko voimassaolonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot ja palvelun vähimmäisvaatimukset täyttäville palveluntuottajille. Palveluntuottajat voivat hakeutua toimittajarekisteriin sen perustamisvaiheessa ja myöhemmin sopimuskaudella. Hankintamenettely on kuvattu tarkemmin liitteessä Dynaamisen toimittajarekisterin periaatteet. Toimittajarekisteri jakaantuu osiin. Toimittajarekisterin osat ovat:
   1.  Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa)
   2.  Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa), jonka koko enintään 8 asuntoa
   3.  Asumispalvelu asumisryhmässä
   4.  Asumispalvelu erillisessä asunnossa Toimittajarekisterin perustamisvaiheen jälkeen rekisteri avataan kerran vuodessa, tammikuussa. Tällöin uudet palveluntuottajat voivat jättää osallistumishakemuksia. Jo aiemmin toimittajarekisteriin hyväksytyt palveluntuottajat voivat hakea uusiin osiin. Osallistumishakemus on jätettävä viimeistään 31.1. klo 24.00 mennessä. Myöhästyneitä osallistumishakemuksia ei huomioida. Vuosittaisen osallistumishakemusten jättöajan umpeuduttua hankintayksikkö lähettää jokaisesta osasta erillisen tarjouspyynnön niille ehdokkaille, jotka täyttävät osallistumispyynnössä asetetut vaatimukset (myös aiemmin hyväksytyille). Hankinnan osaan hyväksytty tarjoaja voi tarjota hankintaan useita yksiköitä, asumisryhmiä tai erilliseen asuntoon annettavan palvelun toiminnannallisia kokonaisuuksia niissä hankinnan osissa, joihin tarjoaja on hyväksytty. Jokaisesta yksiköstä, asumisryhmästä tai erilliseen asuntoon annettavien asumispalvelujen toiminnallisesta kokonaisuudesta on jätettävä oma, erillinen tarjouksensa. Tarjouspyynnön lopulliset ehdot selviävät vuosittain helmi-maaliskuussa julkaistavasta tarjouspyynnöstä. Osallistumispyynnön liitteissä on esitetty perustamisvaiheen jälkeen, vuonna 2020, julkaistut tarjouspyynnöt. Palveluntuottajia pyydetään huomioimaan, että toimittajarekisterin perustamisen yhteydessä asetettuja enimmäishintoja tarkistetaan toimittajarekisterin avautuessa sopimusehdon 18 mukaisesti. Sopimusehdot on kuvattu tarkemmin liitteessä Sopimuspohja.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
15/12/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 096-230338

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Aluekoodi

Au lieu de:

FI1C

Lire:

FI1B1

Numéro de section: I.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sähköpostiosoite

Au lieu de:

tuija.anttila@keusote.fi

tuija.anttila@keusote.fi
Lire:

hankintapalvelut@keusote.fi

hankintapalvelut@keusote.fi
Numéro de section: I.5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Pääasiallinen toimiala

Au lieu de:

Yleinen julkishallinto

Lire:

Muu toimiala

Numéro de section: I.5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Muu toimiala

Au lieu de:

Lire:

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Numéro de section: II.1.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Hankinnan lyhyt kuvaus

Au lieu de:

Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut pääsääntöisesti kehitysvammaisille henkilöille asumisyksikössä, asumisryhmässä ja erillisessä asunnossa (hankinnan osat 1 - 4). Hankinnan kohteen optiona ovat asumispalveluihin kohdistuvat kehittämispalvelut (hankinnan osa 5). Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteillä Palvelukuvaus ja Kehittämispalvelu / optio. Tällä osallistumispyynnöllä perustetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaaminen toimittajarekisteri, joka tarkoittaa tilaajan itsensä suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista, kaksivaiheista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Hankintamenettely on kuvattu tarkemmin liitteessä Dynaamisen toimittajarekisterin periaatteet. Toimittajarekisterin perustamisvaiheessa palveluntuottajien on jätettävä osallistumishakemuksensa 22.6.2020 klo 10.00 mennessä. Hankintayksikkö lähettää tarjouspyynnön, kun määräaikaan mennessä saapuneet osallistumishakemukset on käsitelty.
   8. 6.2020 JULKAISTUA OSALLISTUMISPYYNTÖÄ TÄSMENNETÄÄN SEURAAVASTI: Nykyinen sanamuoto: Toimittajarekisterin perustamisvaiheessa palveluntuottajien on jätettävä osallistumishakemuksensa 22.6.2020 klo 10.00 mennessä. Hankintayksikkö lähettää tarjouspyynnön, kun määräaikaan mennessä saapuneet osallistumishakemukset on käsitelty. Korjattu muotoilu: Korjausilmoituksen perusteella hankintayksikkö jatkaa osallistumishakemusten jättöaikaa toimittajarekisterin osissa 3 Asumispalvelu asumisryhmässä ja 4 Asumispalvelu erillisessä asunnossa sekä näihin osiin liittyvässä osassa 5 Kehittämispalvelu (optio). Hankintayksikkö julkaisee samalla osia 3 ja 4 koskeva korjatun tarjouspyynnön luonnoksen. Osatarjouksen tekemisen mahdollisuutta on muutettu siten, että tarjouksen voi osissa 3 ja 4 tehdä erikseen vain palveluluokissa 1 - 3 ja erikseen kaikissa palveluluokissa 1 -
   6.  Palveluntuottajat voivat osissa 3 ja 4 jättää osallistumishakemuksia
   3. 9.2020 klo 10.00 saakka. Hankintayksikkö lähettää tarjouspyynnön, kun määräaikaan mennessä saapuneet osallistumishakemukset on käsitelty. HUOM! Hankinnan osissa 1 ja 2 osallistumishakemusten jättämisen määräaika on päättynyt, eikä uusia hakemuksia voi enää jättää.

Lire:

Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut pääsääntöisesti kehitysvammaisille henkilöille asumisyksikössä, asumisryhmässä ja erillisessä asunnossa. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä Palvelukuvaus. Tällä osallistumispyynnöllä on perustettu sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaaminen toimittajarekisteri, joka tarkoittaa tilaajan itsensä suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista, kaksivaiheista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Toimittajarekisteriin perustuvia hankintoja voidaan tehdä toimittajarekisterin perustamisesta lähtien sen keston loppuun saakka. Toimittajarekisteri on voimassa kolme (3) vuotta sen perustamisesta (varsinainen sopimuskausi
   8. 6.2023 asti) ja tilaaja voi halutessaan jatkaa sen voimassaoloa kolmella (3) optiovuodella (optiokausi
   8. 6.2026 asti). Toimittajarekisteri on koko voimassaolonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot ja palvelun vähimmäisvaatimukset täyttäville palveluntuottajille. Palveluntuottajat voivat hakeutua toimittajarekisteriin sen perustamisvaiheessa ja myöhemmin sopimuskaudella. Hankintamenettely on kuvattu tarkemmin liitteessä Dynaamisen toimittajarekisterin periaatteet. Toimittajarekisteri jakaantuu osiin. Toimittajarekisterin osat ovat:
   1.  Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa)
   2.  Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa), jonka koko enintään 8 asuntoa
   3.  Asumispalvelu asumisryhmässä
   4.  Asumispalvelu erillisessä asunnossa Toimittajarekisterin perustamisvaiheen jälkeen rekisteri avataan kerran vuodessa, tammikuussa. Tällöin uudet palveluntuottajat voivat jättää osallistumishakemuksia. Jo aiemmin toimittajarekisteriin hyväksytyt palveluntuottajat voivat hakea uusiin osiin. Osallistumishakemus on jätettävä viimeistään 31.1. klo 24.00 mennessä. Myöhästyneitä osallistumishakemuksia ei huomioida. Vuosittaisen osallistumishakemusten jättöajan umpeuduttua hankintayksikkö lähettää jokaisesta osasta erillisen tarjouspyynnön niille ehdokkaille, jotka täyttävät osallistumispyynnössä asetetut vaatimukset (myös aiemmin hyväksytyille). Hankinnan osaan hyväksytty tarjoaja voi tarjota hankintaan useita yksiköitä, asumisryhmiä tai erilliseen asuntoon annettavan palvelun toiminnannallisia kokonaisuuksia niissä hankinnan osissa, joihin tarjoaja on hyväksytty. Jokaisesta yksiköstä, asumisryhmästä tai erilliseen asuntoon annettavien asumispalvelujen toiminnallisesta kokonaisuudesta on jätettävä oma, erillinen tarjouksensa. Tarjouspyynnön lopulliset ehdot selviävät vuosittain helmi-maaliskuussa julkaistavasta tarjouspyynnöstä. Osallistumispyynnön liitteissä on esitetty perustamisvaiheen jälkeen, vuonna 2020, julkaistut tarjouspyynnöt. Palveluntuottajia pyydetään huomioimaan, että toimittajarekisterin perustamisen yhteydessä asetettuja enimmäishintoja tarkistetaan toimittajarekisterin avautuessa sopimusehdon 18 mukaisesti. Sopimusehdot on kuvattu tarkemmin liitteessä Sopimuspohja.

Numéro de section: IV.1.11

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Hankintamenettelyn keskeiset piirteet

Au lieu de:

Katso tarkemmin kohdat II.1.4) Lyhyt kuvaus ja VI.3) Lisätiedot. Toisin kuin yllä olevassa kentässä ilmoitetaan kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely eikä 49 §:n tarkoittama dynaaminen hankintajärjestelmä. Kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta, johon sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja lain 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita.

Lire:

Toimittajarekisterin toimintaperiaatteet ja rakenne on tarkemmin selostettu kohdassa VI.3) Lisätiedot sekä liitteessä Dynaamisen toimittajarekisterin periaatteet.

Numéro de section: VI.4.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Muutoksenhakumenettely

Au lieu de:

Lire:

Markkinaoikeus muuttaa väistötiloihin 27.12.2021. Markkinaoikeus toimii väistötiloissa arviolta noin puolentoista vuoden ajan, kun Pasilassa sijaitseva Tuomioistuimet-talo peruskorjataan. Markkinaoikeuden posti- ja käyntiosoite muuttuu. Uusi osoite on 27.12.2021 alkaen Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki. Markkinaoikeuden muut yhteystiedot säilyvät ennallaan.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Seuraavia liitteitä on muutettu, ja niistä on ladattu uudet versiot: - Liite Palvelukuvaus 25.11.2021 - Liite Sopimuspohja 25.11.2021 Liite Tarjouspyynnön keskeiset ehdot on poistettu ja korvattu liitteillä: - Liite Tarjouspyyntö 2020 aspa asumisyksikössä - Liite Tarjouspyyntö 2020 aspa asumisyksikössä max8 - Liite Tarjouspyyntö 2020 aspa asumisryhmässä - Liite Tarjouspyyntö 2020 aspa erillisasunnossa
Finlande-Hyvinkää: Services d'action sociale et services connexesType d'acheteur: AutresType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services
08/06/2023
20/12/2021
FI
National

 
 
C L A S S E    C P V
85300000 - Services d'action sociale et services connexes