Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/11/2021
Date de péremption : 27/04/2025
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Hyvinkää: Services de santé

2021/S 222-585488  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

16/11/2021
S222
Finlande-Hyvinkää: Services de santé

2021/S 222-585488

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 084-217687)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Numéro national d'identification: 2844969-4
Adresse postale: PL 46
Ville: Hyvinkää
Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Code postal: 05801
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Seija Alaräihä
Courriel: seija.alaraiha@keusote.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.keski-uudenmaansote.fi/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä Keski-Uudenmaan sote

Numéro de référence: KEUDno-2021-5506

II.1.2)
Code CPV principal
85100000 Services de santé

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Hankintajärjestelmässä hankinnan kohteena ovat lääkinnällisen kuntoutuksen ja perusterveydenhuollon terapiapalvelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän asiakkaille. Palveluita voidaan toteuttaa myös Keski-Uudenmaan lähialueilla palvelun käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Hankinnan kohde ja ehdot ja voimassaolo on kuvattu tarkemmin liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankintayksikkö toteuttaa jatkossa terapiapalveluiden kilpailutuksia hankintajärjestelmässä tarpeen mukaan. Päästäkseen mukaan tarjouskilpailuihin palveluntuottajan on tehtävä osallistumishakemus vastaamalla tähän osallistumispyyntöön. Osallistumispyynnön tekeminen ei sido jättämään tarjousta. HUOM! Hankintayksikkö on 29.5.2020 julkaistulla hankintailmoituksella perustanut terapiapalveluiden dynaamisen hankintajärjestelmän. Sen kohteena ovat erityisesti puheterapiapalvelut. Puheterapiapalvelut toteutuvat seuraavissa osissa:
   1.  Puheterapia-arvio
   2.  Yksilöpuheterapia
   3.  Ryhmäpuheterapia
   4.  Moniammatillinen yhteistyö ja konsultaatio ja
   5.  Puheterapiapalvelu vuokratyönä. Palveluntuottajia, jotka haluavat tarjota Keusotelle puheterapiapalveluita, kehotetaan hakeutumaan 29.5.2020 perustettuun dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hakeutuminen tapahtuu jättämällä osallistumishakemus täällä: https://tarjouspalvelu.fi/DpsIlmoitus.aspx?p=1254&g=cd46cbbe-ef60-4a7d-96d7-4650ff102f2c&tpID=298952

https://tarjouspalvelu.fi/DpsIlmoitus.aspx?p=1254&g=cd46cbbe-ef60-4a7d-96d7-4650ff102f2c&tpID=298952
Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/11/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 084-217687

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Hankinnan lyhyt kuvaus

Au lieu de:

Hankintajärjestelmässä hankinnan kohteena ovat lääkinnällisen kuntoutuksen ja perusterveydenhuollon terapiapalvelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän asiakkaille. Palveluita voidaan toteuttaa myös Keski-Uudenmaan lähialueilla palvelun käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Hankinnan kohde ja ehdot ja voimassaolo on kuvattu tarkemmin liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankintayksikkö toteuttaa jatkossa terapiapalveluiden kilpailutuksia hankintajärjestelmässä tarpeen mukaan. Päästäkseen mukaan tarjouskilpailuihin palveluntuottajan on tehtävä osallistumishakemus vastaamalla tähän osallistumispyyntöön. Osallistumispyynnön tekeminen ei sido jättämään tarjousta. Hankintayksikkö varaa dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa 31.5.2021 klo 13.00 mennessä saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn 20 työpäivää. Ensimmäiset hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt lähetetään, kun ainakin kaikki asetettuun määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset on käsitelty. HUOM! Hankintayksikkö on 29.5.2020 julkaistulla hankintailmoituksella perustanut terapiapalveluiden dynaamisen hankintajärjestelmän. Sen kohteena ovat erityisesti puheterapiapalvelut. Puheterapiapalvelut toteutuvat seuraavissa osissa:
   1.  Puheterapia-arvio
   2.  Yksilöpuheterapia
   3.  Ryhmäpuheterapia
   4.  Moniammatillinen yhteistyö ja konsultaatio ja
   5.  Puheterapiapalvelu vuokratyönä. Palveluntuottajia, jotka haluavat tarjota Keusotelle puheterapiapalveluita, kehotetaan hakeutumaan 29.5.2020 perustettuun dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hakeutuminen tapahtuu jättämällä osallistumishakemus täällä: https://tarjouspalvelu.fi/DpsIlmoitus.aspx?p=1254&g=cd46cbbe-ef60-4a7d-96d7-4650ff102f2c&tpID=298952

https://tarjouspalvelu.fi/DpsIlmoitus.aspx?p=1254&g=cd46cbbe-ef60-4a7d-96d7-4650ff102f2c&tpID=298952
Lire:

Hankintajärjestelmässä hankinnan kohteena ovat lääkinnällisen kuntoutuksen ja perusterveydenhuollon terapiapalvelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän asiakkaille. Palveluita voidaan toteuttaa myös Keski-Uudenmaan lähialueilla palvelun käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Hankinnan kohde ja ehdot ja voimassaolo on kuvattu tarkemmin liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankintayksikkö toteuttaa jatkossa terapiapalveluiden kilpailutuksia hankintajärjestelmässä tarpeen mukaan. Päästäkseen mukaan tarjouskilpailuihin palveluntuottajan on tehtävä osallistumishakemus vastaamalla tähän osallistumispyyntöön. Osallistumispyynnön tekeminen ei sido jättämään tarjousta. HUOM! Hankintayksikkö on 29.5.2020 julkaistulla hankintailmoituksella perustanut terapiapalveluiden dynaamisen hankintajärjestelmän. Sen kohteena ovat erityisesti puheterapiapalvelut. Puheterapiapalvelut toteutuvat seuraavissa osissa:
   1.  Puheterapia-arvio
   2.  Yksilöpuheterapia
   3.  Ryhmäpuheterapia
   4.  Moniammatillinen yhteistyö ja konsultaatio ja
   5.  Puheterapiapalvelu vuokratyönä. Palveluntuottajia, jotka haluavat tarjota Keusotelle puheterapiapalveluita, kehotetaan hakeutumaan 29.5.2020 perustettuun dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hakeutuminen tapahtuu jättämällä osallistumishakemus täällä: https://tarjouspalvelu.fi/DpsIlmoitus.aspx?p=1254&g=cd46cbbe-ef60-4a7d-96d7-4650ff102f2c&tpID=298952

https://tarjouspalvelu.fi/DpsIlmoitus.aspx?p=1254&g=cd46cbbe-ef60-4a7d-96d7-4650ff102f2c&tpID=298952
Numéro de section: II.2.1

Lot nº: 5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Otsikko

Au lieu de:

Luokka 4 [palvelun nimi]

Lire:

Luokka 4 Lasten psykoterapiapalvelut

Numéro de section: II.2.4

Lot nº: 5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kuvaus hankinnasta

Au lieu de:

Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

Lire:

Hankinnan kohteena ovat lasten psykoterapiapalvelut (jatkossa myös "palvelu"). Lasten psykoterapia on vuorovaikutuksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto, joka perustuu riittävästi tutkittuun ja käytännölliseen näyttöön perustuvaan psykologiseen ja teoreettiseen tietämykseen. Psykoterapia on ammatillista toimintaa, jota ohjaavat asiakas- ja potilastyötä ohjaavat lait, asetukset ja ammattikäytännöt sekä eettiset periaatteet. Sovellettavan psykoterapiasuuntauksen tulee perustua tieteellisesti tutkittuun yhtenäiseen psykologiseen teoriaan, joka auttaa ymmärtämään sekä ihmisen normaalia kehitystä että psyykkisten häiriöiden eri muotoja. Lasten psykoterapian keinoin autetaan lapsia, joilla on mielenterveyden häiriöitä tai psyykkisiä ongelmia. Häiriön tai ongelman ilmenemismuoto voi olla psyykkisen ohella ruumiillinen tai sosiaalinen. Lasten psykoterapian tavoitteena on myös poistaa esteitä kasvun ja kehityksen tieltä sekä tukea normaalia kasvua ja kehitystä. Hankinnan kohteena olevaan palveluun kuuluu esimerkiksi yksilöpsykoterapiaa, ryhmäterapiaa, perheterapiaa ja vanhempainohjausta asiakkaan tarpeen mukaisesti. Terapiaa voi edeltää terapiatarpeen arviointi. Palvelun asiakkaina on alle 13-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. Palveluun kuuluu yhteistyö asiakkaan, asiakkaan perheen, verkostojen ja tilaajan kanssa.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Hankinta-asiakirjoja on korjattu.
Finlande-Hyvinkää: Services de santéType d'acheteur: AutresType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services
27/04/2025
16/11/2021
FI
National

 
 
C L A S S E    C P V
85100000 - Services de santé