Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/11/2021
Date de péremption : 27/04/2022
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Hyvinkää: Services de santé

2021/S 222-585638  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/11/2021 S222 Finlande-Hyvinkää: Services de santé 2021/S 222-585638 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Numéro national d'identification: 2844969-4 Adresse postale: PL 46 Ville: Hyvinkää Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: 05801 Pays: Finlande Point(s) de contact: Seija Alaräihä Courriel: seija.alaraiha@keusote.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.keski-uudenmaansote.fi/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=339386&tpk=caf93043-246b-4ac4-9f48-bdfdf2361a11 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=339386&tpk=caf93043-246b-4ac4-9f48-bdfdf2361a11
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sote-kuntayhtymä
I.5) Activité principale Autre activité: Sosiaali- ja terveydenhuolto
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä Keski-Uudenmaan sote Numéro de référence: KEUDno-2021-5506
II.1.2) Code CPV principal 85100000 Services de santé
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankintajärjestelmässä hankinnan kohteena ovat lääkinnällisen kuntoutuksen ja perusterveydenhuollon terapiapalvelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän asiakkaille. Palveluita voidaan toteuttaa myös Keski-Uudenmaan lähialueilla palvelun käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Hankinnan kohde ja ehdot ja voimassaolo on kuvattu tarkemmin liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankintayksikkö toteuttaa jatkossa terapiapalveluiden kilpailutuksia hankintajärjestelmässä tarpeen mukaan. Päästäkseen mukaan tarjouskilpailuihin palveluntuottajan on tehtävä osallistumishakemus vastaamalla tähän osallistumispyyntöön. Osallistumispyynnön tekeminen ei sido jättämään tarjousta. HUOM! Hankintayksikkö on 29.5.2020 julkaistulla hankintailmoituksella perustanut terapiapalveluiden dynaamisen hankintajärjestelmän. Sen kohteena ovat erityisesti puheterapiapalvelut. Puheterapiapalvelut toteutuvat seuraavissa osissa:
   1.  Puheterapia-arvio
   2.  Yksilöpuheterapia
   3.  Ryhmäpuheterapia
   4.  Moniammatillinen yhteistyö ja konsultaatio ja
   5.  Puheterapiapalvelu vuokratyönä. Palveluntuottajia, jotka haluavat tarjota Keusotelle puheterapiapalveluita, kehotetaan hakeutumaan 29.5.2020 perustettuun dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hakeutuminen tapahtuu jättämällä osallistumishakemus täällä: https://tarjouspalvelu.fi/DpsIlmoitus.aspx?p=1254&g=cd46cbbe-ef60-4a7d-96d7-4650ff102f2c&tpID=298952 https://tarjouspalvelu.fi/DpsIlmoitus.aspx?p=1254&g=cd46cbbe-ef60-4a7d-96d7-4650ff102f2c&tpID=298952
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 1 Neuropsykologinen kuntoutus
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85100000 Services de santé
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on neuropsykologinen kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutus. Neuropsykologista kuntoutusta tarvitaan erilaisten neurologisten vammojen ja sairauksien sekä kehityksellisten vaikeuksien, kuten oppimisvaikeuksien tai tarkkaavuushäiriön yhteydessä. Neuropsykologisen kuntoutustarpeen arviointi edeltää kuntoutuksen toteuttamista. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää haasteiden tarkempi laatu ja kuntoutuksen tarve. Kuntoutuksen tarkoituksena on lievittää aivojen toimintahäiriöiden aiheuttamia tiedonkäsittelyn ja käyttäytymisen vaikeuksia. Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintakykyä ja tukea valmiuksia arjessa selviytymiseen, opiskeluun ja työntekoon. Palvelun asiakkaina on lapsia ja aikuisia. Palveluun kuuluu yhteistyö asiakkaan, läheisten, verkostojen ja tilaajan kanssa.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ILMOITA TÄSSÄ LUOKAT JOITA HAKEMUS KOSKEE
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85100000 Services de santé
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
ILMOITA TÄSSÄ LUOKAT JOITA HAKEMUS KOSKEE. Tässä ehdokas ilmoittaa luokat joita hakemus koskee.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 2 Toimintaterapia
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85100000 Services de santé
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on toimintaterapian tarpeen arviointi ja toimintaterapian toteuttaminen. Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea asiakasta toimimaan mahdollisimman omatoimisesti omassa arkiympäristössään. Toimintaterapiassa pyritään ylläpitämään tai parantamaan asiakkaan toimintakykyä. Toimintaterapiaan voi sisältyä apuvälineen tai ortoosin tarpeen arviointi ja apuvälineen käytön ohjaus. Toimintaterapia-arvion tarkoituksena on selvittää haasteiden tarkempi laatu ja kuntoutuksen tarve. Toimintaterapiassa voidaan tukea ja vahvistaa esimerkiksi arjessa selviytymistä, työkykyä, sosiaalisia taitoja tai leikkitaitoja. Toimintaterapia toteutetaan asiakkaan toiveet, elämäntilanne ja voimavarat huomioiden. Palvelun asiakkaina on lapsia ja aikuisia. Palveluun kuuluu yhteistyö asiakkaan, läheisten, verkostojen ja tilaajan kanssa.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 3 Fysioterapia
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85100000 Services de santé
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on fysioterapian tarpeen arviointi ja fysioterapian toteuttaminen. Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on saavuttaa asiakkaan paras mahdollinen liikkumis- ja toimintakyky joko itsenäisesti tai apuvälineiden avulla. Fysioterapiassa pyritään edistämään, palauttamaan ja ylläpitämään asiakkaan terveyttä, liikettä, liikkumista ja toimintakykyä. Fysioterapia-arvion tarkoituksena on selvittää liikkumisen ja toimintakyvyn haasteet ja kuntoutuksen tarve. Palvelun asiakkaina on lapsia ja aikuisia. Palveluun kuuluu yhteistyö asiakkaan, läheisten, verkostojen ja tilaajan kanssa. Luokassa hankinnan kohteena ovat myös lymfaterapiapalvelut.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 4 Lasten psykoterapiapalvelut
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85100000 Services de santé
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena ovat lasten psykoterapiapalvelut (jatkossa myös "palvelu"). Lasten psykoterapia on vuorovaikutuksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto, joka perustuu riittävästi tutkittuun ja käytännölliseen näyttöön perustuvaan psykologiseen ja teoreettiseen tietämykseen. Psykoterapia on ammatillista toimintaa, jota ohjaavat asiakas- ja potilastyötä ohjaavat lait, asetukset ja ammattikäytännöt sekä eettiset periaatteet. Sovellettavan psykoterapiasuuntauksen tulee perustua tieteellisesti tutkittuun yhtenäiseen psykologiseen teoriaan, joka auttaa ymmärtämään sekä ihmisen normaalia kehitystä että psyykkisten häiriöiden eri muotoja. Lasten psykoterapian keinoin autetaan lapsia, joilla on mielenterveyden häiriöitä tai psyykkisiä ongelmia. Häiriön tai ongelman ilmenemismuoto voi olla psyykkisen ohella ruumiillinen tai sosiaalinen. Lasten psykoterapian tavoitteena on myös poistaa esteitä kasvun ja kehityksen tieltä sekä tukea normaalia kasvua ja kehitystä. Hankinnan kohteena olevaan palveluun kuuluu esimerkiksi yksilöpsykoterapiaa, ryhmäterapiaa, perheterapiaa ja vanhempainohjausta asiakkaan tarpeen mukaisesti. Terapiaa voi edeltää terapiatarpeen arviointi. Palvelun asiakkaina on alle 13-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. Palveluun kuuluu yhteistyö asiakkaan, asiakkaan perheen, verkostojen ja tilaajan kanssa.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 5 [palvelun nimi]
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85100000 Services de santé
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 6 [palvelun nimi]
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85100000 Services de santé
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 7 [palvelun nimi]
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85100000 Services de santé
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 8 [palvelun nimi]
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85100000 Services de santé
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 9 [palvelun nimi]
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85100000 Services de santé
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.2) Conditions liées au marché
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 084-217687
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 27/04/2025 Heure locale: 16:39
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
MENETTELYN LUONNE Kyseessä on terapiapalveluiden hankinta liitteen E mukaisena sosiaali- ja terveyspalveluhankintana. Hankintaan sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita. Hankinta toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaamisella hankintajärjestelmällä (jatkossa hankintajärjestelmä), joka tarkoittaa tilaajan suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely. Hankintamenettelyssä hyödynnetään soveltuvin osin hankintalain 49 - 52 §:n tarkoittamaa dynaamista hankintajärjestelmää koskevia säännöksiä. Hankintajärjestelmä perustetaan ja sitä täydennetään rajoitetun menettelyn kaltaisella menettelyllä. Hankintajärjestelmä on koko voimassaolonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville palveluntuottajille. Tilaaja perustaa hankintajärjestelmän julkaisemalla siitä rajoitettua menettelyä koskevan hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön. Palveluntuottajat voivat hakeutua hankintajärjestelmään perustamisvaiheessa ja myöhemmin jättämällä osallistumishakemuksen julkaistun osallistumispyynnön mukaisesti. Hakeutuminen tapahtuu hankintajärjestelmän luokkiin. Hankintajärjestelmään hyväksytään osallistumispyynnön mukaisen osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat. Hankintayksikkö ilmoittaa ehdokkaalle hyväksymisestä. Hankintajärjestelmän perustamisen jälkeen käynnistyy varsinainen hankintavaihe. Hankintajärjestelmän sisäisiä tarjouspyyntöjä voidaan lähettää, kun perustamisvaiheessa asetettuun määräaikaan mennessä saapuneet osallistumishakemukset on käsitelty. Hankintajärjestelmän sisäisiä kilpailutuksia voidaan tehdä hankintajärjestelmän perustamisesta lähtien sen keston loppuun saakka. Hankintajärjestelmä on voimassa neljä (4) vuotta sen perustamisesta lukien, minä aikana hankintajärjestelmän sisäiset tarjouskilpailut tehdään. Tilaaja voi jatkaa hankintajärjestelmän voimassaoloa uudella hankintailmoituksella. KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ Ehdokas = osallistumishakemuksen jättävä palveluntuottaja. Osallistumishakemus = Palveluntuottajan hakemus tulla hyväksytyksi terapiapalvelujen dynaamiseen hankintajärjestelmään. Osallistumispyyntö = Tämä asiakirja liitteineen, johon vastaamalla palveluntuottaja voi jättää osallistumishakemuksensa. Tarjouspyyntö = Tilaaja lähettää hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt erikseen järjestelmään hyväksytyille palveluntuottajille. Tämä tapahtuu järjestelmän perustamisvaiheen jälkeen. Tarjoaja = Hankintajärjestelmään hyväksytty palveluntuottaja, joka jättää tarjouksen vastaamalla järjestelmän sisäiseen tarjouspyyntöön. Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/52429/notice/86058 https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/52429/notice/86058
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/11/2021 Finlande-Hyvinkää: Services de santéType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 27/04/2025 16/11/2021 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
85100000 - Services de santé