Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Hyvinkää:Services de santé et services sociaux

2023/S 97-302410  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Finlande-Hyvinkää: Services de santé et services sociaux 2023/S 097-302410 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de préinformation Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Numéro national d'identification: 3221340-6 Adresse postale: PL 46 Ville: Hyvinkää Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: 05801 Pays: Finlande Point(s) de contact: Tiina Kangas Courriel: tiina.kangas@keusote.fi Téléphone: +358 197110000 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.keski-uudenmaansote.fi/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=459816&tpk=ae5389d4-3225-49cf-961e-bed3b13a1428 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Hyvinvointialue
I.5) Activité principale Autre activité: Sosiaali- ja terveyspalvelut
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kutsu infotilaisuuteen ja kutsu liittyä toimittajarekisteriin: Terapiapalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä / Puheterapia Numéro de référence: KEUDno-2020-596 / KEUHDno-2020-20
II.1.2) Code CPV principal 85000000 Services de santé et services sociaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan alueella) kutsuu palveluntuottajia puheterapiahankinnan valmisteluun liittyvään markkinavuoropuheluun. Hyvinvointialue järjestää hankinnan valmisteluun liittyen infotilaisuuden ja käy markkinavuoropuhelua muilla tarkoituksenmukaisilla keinoilla, kuten lähettämällä hankinnan luonnosasiakirjoja kommenteille ja tapaamalla palvelutuottajia. Hyvinvointialue kutsuu samalla kiinnostuneita palveluntuottajia hakeutumaan tilaajan hankintajärjestelmään "KEUDno-2020-596 / Terapiapalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä Keski-Uudenmaan sote". Puheterapiapalveluiden hankinta toteutetaan hankintajärjestelmän sisäisenä kilpailutuksena. Tarjouspyynnön saavat ja tarjouksen voivat tehdä vain hankintajärjestelmään hakeneet ja hyväksytyt toimittajat. Infotilaisuus järjestetään ma 29.5.2023 klo 15-16. Tilaisuus toteutetaan etäyhteyden välityksellä Microsoft-Teams-ympäristössä. Tilaisuus on tarkoitettu puheterapiapalveluja tuottaville yrityksille ja ammatinharjoittajille. Määräaikaan mennessä ilmoittautuneille palveluntuottajille lähetetään tilaisuuden linkki sekä materiaalia hankintaan liittyen. Infotilaisuuden ilmoittautumisohje: Palveluntuottajaa pyydetään ilmoittamaan pe 26.5.2023 klo 10.00 mennessä kiinnostuksensa osallistua markkinakartoitukseen täyttämällä vastauslomake seuraavan linkin takaa: https://forms.office.com/e/hiv57i4F7N https://forms.office.com/e/hiv57i4F7N
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C Etelä-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena ovat puheterapiapalvelut mm. seuraavilla osa-alueilla: puheterapia-arvio, yksilöpuheterapia, ryhmäpuheterapia, kommunikaatio-ohjaus ja vuokratyö. Palvelu kattaa lasten, nuorten ja aikuisten puherapiapalveluita eri osa-alueilla. Puheterapia sisältää kuntoutusneuvontaa, kuntoutustarvetta selvittäviä tutkimuksia, arvioita ja toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtääviä terapioita. Puheterapian tarkoituksena on ennaltaehkäistä, lievittää ja poistaa kommunikaatiohäiriöitä sekä niihin liittyviä kontaktin, vuorovaikutuksen ja kehityksen ongelmia. Hankinnan kohde on alustava ja voi muuttua. Hankinta toteutetaan sote-palveluihin suunnitellun dynaamisen toimittajarekisterin avulla. Hankintayksikkö tulee käymään teknistä vuoropuhelua palveluntuottajien kanssa ja lähettämään hankinnan asiakirjoja kommentoivaksi. Lisäksi hankintayksikkö voi järjestää tapaamisia tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Markkinakartoitukseen osallistuville ei makseta korvausta tekniseen vuoropuheluun osallistumisesta.
II.2.14) Informations complémentaires Ennakkotietoilmoituksessa esitetty hankinnan kuvaus, hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä sekä muut ilmoitetut tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja, jotka voivat muuttua valmistelun edetessä.
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
31/08/2023
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Tekninen vuoropuhelu ei sido hankintayksikköä toteuttamaan hankintaa. Tekninen vuoropuhelu ei myöskään sido palveluntuottajaa mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen. Tarjouspyyntö tullaan lähettämään ns. sisäisenä tarjouspyyntönä ainoastaan toimittajarekisteriin hyväksytyille palveluntuottajille. Lisäksi tällä ennakkotietoilmoituksella hankintayksikkö pyytää palveluntuottajia liittymään toimittajarekisteriin (=jättämään osallistumishakemuksen hankintaa koskevaan osallistumispyyntöön.) Hankintamenettely on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteellä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Linkki osallistumispyyntöön: https://tarjouspalvelu.fi/UX/TP/SiirryTarjouspyyntoon/?tpId=298952 https://tarjouspalvelu.fi/UX/TP/SiirryTarjouspyyntoon/?tpId=298952
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Kutsu infotilaisuuteen ja kutsu liittyä toimittajarekisteriin: Terapiapalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä / Puheterapia 22/05/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux