Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 18/02/2027
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Hyvinkää: Services de santé et services sociaux

2021/S 37-093421  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Finlande-Hyvinkää: Services de santé et services sociaux 2021/S 037-093421 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Numéro national d'identification: 2844969-4 Adresse postale: PL 46 Ville: Hyvinkää Code NUTS: FI1C Etelä-Suomi Code postal: FI-05801 Pays: Finlande Point(s) de contact: Hanna Viuhko Courriel: hanna.viuhko@keusote.fi Téléphone: +358 504972579 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.keski-uudenmaansote.fi/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=311785&tpk=cdfdb372-011c-4676-a857-ade36aace292 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=311785&tpk=cdfdb372-011c-4676-a857-ade36aace292
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sote-kuntayhtymä
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden hankinta dynaamisessa hankintajärjestelmässä Numéro de référence: KEUDno-2020-2731
II.1.2) Code CPV principal 85000000 Services de santé et services sociaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Tällä osallistumispyynnöllä perustetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä. Palvelun tilaajana on Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, johon kuuluvat Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Hankintajärjestelmässä hankinnan kohteena on henkilökohtaisen avun palvelut, tukihenkilöpalvelut ja vammaisen asiakkaan hoito- ja huolenpitotyö. Hankinnan kohde ja hankintajärjestelmän toiminta on kuvattu tarkemmin liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Palvelut on tarkoitettu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän asiakkaille, joilla on vammaisuuteen tai pitkäaikaissairauteen liittyvä tuen tarve. Palveluntuottajat voivat hakeutua hankintajärjestelmään perustamisvaiheessa ja myöhemmin sen voimassaoloaikana jättämällä osallistumishakemuksen osallistumispyynnön mukaisesti. Hankintayksikkö varaa dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa 25.3.2021 klo 10.00 mennessä saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn 15 työpäivää. Hankintayksikkö lähettää ensimmäisen hankintajärjestelmän sisäisen tarjouspyynnön luokassa 1 Henkilökohtaisen avun palvelut. Palvelun sisältö on kuvattu tarkemmin liitteessä Palvelukuvaus Henkilökohtaisen avun palvelut. Tarjouspyyntö lähetetään vasta kun ainakin kaikki edellä ilmoitettuun määräaikaan mennessä saapuneet osallistumishakemukset on käsitelty. Osallistumishakemukset perustamisvaiheessa tulee jättää 25.3.2021 klo 10.00 mennessä.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 1 Henkilökohtaisen avun palvelut
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000 Services de santé et services sociaux - EA12
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C Etelä-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on henkilökohtaisen avun palvelu. Henkilökohtaisen avun palvelu perustuu vammaispalvelulain (380/1987) 8 § (vammaisille tarkoitetut palvelut), 8 c § (henkilökohtainen apu) ja 8 d §:ään (henkilökohtaisen avun järjestämistavat). Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan tässä laissa vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Palveluun kuuluu asiakkaan avustaminen sellaisissa kotioloissa tehtävissä hoitotoimenpiteissä ja lääkehuollossa, jotka asiakas voisi ilman vamman tai sairauden aiheuttamaa rajoitetta tehdä itse. Palveluun kuuluu tarvittaessa asiakkaan terveydentilan seuranta. Hankinnan kohteena on henkilökohtaisen avun palvelu ostopalveluna. Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 72
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Mikäli hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa on sovittu optiokaudesta, tilaaja ilmoittaa option käyttöönotosta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 2 Tukihenkilöpalvelu
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000 Services de santé et services sociaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C Etelä-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on tukihenkilöpalvelu. Tukihenkilöpalvelua voidaan järjestää vammaispalvelulain 8 §: (vammaisille tarkoitetut palvelut), kehitysvammalain 2 §:n tai sosiaalihuoltolain 16 §:n (sosiaaliohjaus), 17 §:n (sosiaalinen kuntoutus) tai 28 §:n (muut sosiaalipalvelut) perusteella. Tukihenkilöpalvelun tehtävänä on asiakkaan itsenäisen toimintakyvyn tukeminen ja hyvinvoinnin ja edistäminen. Palvelu vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta kaikilla elämän osa-alueilla. Sen tehtävänä on edistää ja tukea asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämistä asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisella tavalla. Palvelu voi olla osana laajempaa palvelukokonaisuutta tai toteutua yksinomaisena. Tukihenkilöpalvelulla tuetaan esimerkiksi asumista, liikkumista, arjen toimintoja, asiointia, sosiaalista vuorovaikutusta, palvelujen käyttämistä, opiskelua tai työssäkäyntiä ja muita vastaavia asioita. Palveluun kuuluu asiakkaan avustaminen sellaisissa kotioloissa tehtävissä hoitotoimenpiteissä ja lääkehuollossa, jotka asiakas voisi ilman vamman tai sairauden aiheuttamaa rajoitetta tehdä itse. Palveluun kuuluu tarvittaessa asiakkaan terveydentilan seuranta. Tukihenkilöpalvelu voi olla valmennuksellista, jolloin sen tavoitteena voi olla uusien taitojen omaksumisen tukeminen. Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 72
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Mikäli hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa on sovittu optiokaudesta, tilaaja ilmoittaa option käyttöönotosta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Luokka 3 Vammaisen asiakkaan hoito- ja huolenpitotyö
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000 Services de santé et services sociaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C Etelä-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on vammaisen asiakkaan hoito- ja huolenpitotyö. Vammaisen asiakkaan hoito- ja huolenpitotyö on vaativaa, asiakkaan kotona toteutuvaa palvelua, johon sisältyy yleensä kokonaisvaltainen hoito, hoiva ja asiakkaan itsenäisen toimintakyvyn tukeminen asiakkaan tarpeen mukaisesti. Vammaisen asiakkaan hoito- ja huolenpitotyötä voidaan järjestää vammaispalvelulain 8 §: (vammaisille tarkoitetut palvelut), kehitysvammalain 2 §:n tai sosiaalihuoltolain 17 §:n (sosiaalinen kuntoutus), 19 §:n (kotipalvelut), 20 §:n (kotihoito) perusteella tai 28 §:n (muut sosiaalipalvelut) perusteella. Vammaisen asiakkaan hoito- ja huolenpitotyö voi sisältää terveydenhuoltoon kuuluvia tehtäviä, joiden järjestäminen perustuu terveydenhuoltolakiin (1326/2010). Vammaisen asiakkaan hoito- ja huolenpitotyö järjestetään yleensä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilötyövoimalla. Vammaisen asiakkaan hoito- ja huolenpitotyön tehtävänä on asiakkaan kotona toteutuvan terveyden- ja sairaanhoidon toteuttaminen, itsenäisen toimintakyvyn tukeminen ja hyvinvoinnin ja edistäminen asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Palvelu vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta kaikilla elämän osa-alueilla. Hoito- ja huolenpitotyöhön voi kuulua asiakkaan tarpeen mukaisessa laajuudessa terveydenhuoltolain 25 §:n tarkoittamaa kotisairaanhoitoa. Palvelun tarkoituksena on edistää ja tukea asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämistä. Vammaisen asiakkaan hoito- ja huolenpitotyöllä tuetaan esimerkiksi asumista, liikkumista, arjen toimintoja, asiointia, sosiaalista vuorovaikutusta, palvelujen käyttämistä, opiskelua tai työssäkäyntiä ja muita vastaavia asioita. Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 72
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Mikäli hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa on sovittu optiokaudesta, tilaaja ilmoittaa option käyttöönotosta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.2) Conditions liées au marché
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Katso tarkemmin kohdat II.1.4) Lyhyt kuvaus ja VI.3) Lisätiedot. Toisin kuin yllä olevassa kohdassa ilmoitetaan kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely eikä 49 §:n tarkoittama dynaaminen hankintajärjestelmä. Kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta, johon sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja lain 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 18/02/2027 Heure locale: 13:33
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Menettelyn luonne Kyseessä on henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden hankinta dynaamisessa hankintajärjestelmässä hankintalain liitteen E mukaisena sosiaali- ja terveyspalveluhankintana. Hankintaan sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita. Hankinta toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaamisella hankintajärjestelmällä (jatkossa hankintajärjestelmä), joka tarkoittaa tilaajan suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Hankintajärjestelmän toiminta ja periaatteet on kuvattu tarkemmin liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely. Hankintamenettelyssä hyödynnetään soveltuvin osin hankintalain 49-52 §:n tarkoittamaa dynaamista hankintajärjestelmää koskevia säännöksiä. Hankintamenettelyn valinnan tarkoituksena on turvata asiakasryhmän palveluiden toteuttaminen niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Kyseessä ovat asiakasryhmän perusoikeuksien ja itsemääräämisoikeuden toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankintajärjestelmä perustetaan ja sitä täydennetään rajoitetun menettelyn kaltaisella menettelyllä. Hankintajärjestelmä on koko voimassaolonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville palveluntuottajille. Tilaaja hyväksyy perustamisvaiheessa ja myöhemmin hankintavaiheessa hankintajärjestelmään kaikki ehdokkaat, jotka täyttävät soveltuvuudelle asetetut luokkakohtaiset vaatimukset. Tilaaja käsittelee osallistumishakemukset seuraavasti: - ehdokkaiden soveltuvuuden tarkastus - soveltuvuustarkastukseen perustuva ehdokkaiden valinta hankintajärjestelmän luokkiin - hankintapäätös ehdokkaan valinnasta ja sen tiedoksiantaminen. Hankintajärjestelmän perustamisvaiheen jälkeen käynnistyy hankintavaihe. Hankintavaiheessa toteutetaan hankintajärjestelmän sisäisiä kilpailutuksia tilaajan tarpeen mukaan. Hankintavaihe kestää hankintajärjestelmän voimassaolon loppuun saakka. Ensimmäiset hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt lähetetään kun ainakin perustamisvaiheessa asetettuun määräaikaan mennessä saapuneet osallistumishakemukset on käsitelty. Tarjouspyynnön ehdot ja palvelun sisältö ensimmäisessä perustamisvaiheen jälkeisessä tarjouskilpailuissa ovat liitteiden Hankintajärjestelmän sisäinen tarjouspyyntö luokka 1 Henkilökohtaisen avun palvelut ja Palvelukuvaus henkilökohtainen apu mukaiset. Kyseessä ovat luonnosasiakirjat, joihin hankintayksikkö voi tehdä tarkennuksia ennen lopullisen tarjouspyynnön lähettämistä. Tarjoajien on tarkoin tutustuttava huolellisesti lopullisiin asiakirjoihin. Hankintajärjestelmän sisäisiä kilpailutuksia voidaan tehdä hankintajärjestelmän perustamisesta lähtien sen keston loppuun saakka. Hankintajärjestelmä on voimassa kuusi (6) vuotta sen perustamisesta lukien, minä aikana hankintajärjestelmän sisäiset tarjouskilpailut tehdään. Järjestelmän sisäisen tarjouskilpailun perusteella solmittu sopimus voi olla voimassa enintään kaksi (2) vuotta hankintajärjestelmän voimassaolon päättymisen jälkeen. Tilaaja voi jatkaa hankintajärjestelmän voimassaoloa uudella hankintailmoituksella. Keskeisiä käsitteitä Ehdokas = osallistumishakemuksen jättävä palveluntuottaja. Osallistumishakemus = Palveluntuottajan hakemus tulla hyväksytyksi dynaamiseen hankintajärjestelmään. Osallistumispyyntö = Tämä asiakirja liitteineen, johon vastaamalla palveluntuottaja voi jättää osallistumishakemuksensa. Tarjouspyyntö = Tilaaja lähettää hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt erikseen järjestelmään hyväksytyille palveluntuottajille. Tämä tapahtuu järjestelmän perustamisvaiheen jälkeen. Tarjoaja = Hankintajärjestelmään hyväksytty palveluntuottaja, joka jättää tarjouksen vastaamalla järjestelmän sisäiseen tarjouspyyntöön.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux