Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Hyvinkää:Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2022/S 233-668632  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Finlande-Hyvinkää: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2022/S 233-668632 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Numéro national d'identification: 2844969-4 Adresse postale: PL 46 Ville: Hyvinkää Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: 05801 Pays: Finlande Courriel: hankintapalvelut@keusote.fi Téléphone: +358 197110000 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.keski-uudenmaansote.fi/
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sopimusmuutos Pegasos potilastietojärjestelmien vanhojen tietojen poiminta ja arkistointi Numéro de référence: KEUDno-2022-11570
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymä (jatkossa "Keusote") on allekirjoittanut 29.3.2022 sopimuksen CGI Suomi Oy:n (Jatkossa "CGI") kanssa OMNI360 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnasta, käyttöönotosta ja ylläpidosta (KEUDno-2020-7220). Tämän sopimuksen täytäntöönpanon aikana CGI:n OMNI360 ratkaisulla tullaan korvaamaan Pegasos potilastietojärjestelmät ja näiden järjestelmien tiedot tulee arkistoida. Pegasos potilastietojärjestelmistä Keusotella on CGI Suomi Oy:n kanssa voimassa olevat sopimukset, jotka ovat siirtyneet Keusoten jäsenkunnilta Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle vuonna 2021. Hankinnan kohteena on arkistointiin tarkoitettu teknisen ratkaisun käyttöoikeus, jatkuvat palvelut sekä projektinhallinta sekä arkistointiin tarvittavat muut asiantuntijatyöt, jolla toteutetaan korvautuvien Hyvinkään,? Järvenpään ja Mäntsälän Pegasos potilastietojärjestelmien vanhojen tietojen (ennen Kanta-?palveluihin Potilastiedon arkistoon liittymistä syntyneiden hoitotietojen) sähköistä arkistointia. Ratkaisu sisältää korvautuvien Pegasos potilastietojärjestelmän hallinnollisten ja hoidollisten potilastietojen poimintaa,? sekä tietojen arkistointia soveltuvilta osin Kelan vanhojen tietojen arkistoon. Tämän ratkaisun hankinnasta tehdään muutossopimus, joka kohdistuu korvautuvien Pegasos potilastietojärjestelmien sopimuskokonaisuuteen.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 01/01/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: KEUDno-2022-11570 Intitulé:
Sopimusmuutos Pegasos potilastietojärjestelmien vanhojen tietojen poiminta poiminta ja tietojen vienti arkistoon
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
01/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: CGI Suomi Oy Numéro national d'identification: 0357502-9 Adresse postale: PL 38 (Karvaamokuja 2) Ville: Helsinki Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: 00381 Pays: Finlande
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 3 683 379.00 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Pegasos potilastietojärjestelmien vanhojen tietojen poiminnan ja ratkaisun hankinnasta tehdään muutossopimus, joka kohdistuu Pegasos potilastietojärjestelmien sopimuskokonaisuuteen.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä 16.00. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedonhankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
VII.1.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on ratkaisu, jolla toteutetaan korvautuvien Hyvinkään, ?Järvenpään ja Mäntsälän Pegasos potilastietojärjestelmien vanhojen tietojen (ennen Kanta-?palveluihin Potilastiedon arkistoon liittymistä syntyneiden hoitotietojen) sähköistä arkistointia. Ratkaisu pitää sisällään Pegasos potilastietojärjestelmän hallinnollisten ja hoidollisten potilastietojen poimintaa,? sekä tietojen arkistointia soveltuvilta osin Kelan vanhojen tietojen arkistoon. Hankinnan arvo kuntakohtaisten järjestelmien osalta: - 324158 EUR Hyvinkää - 308990 EUR Järvenpää ja 269879 EUR Tuusula (samassa Pegasos järjestelmässä) - 179630 EUR Mäntsälä ja Pornainen (samassa Pegasos järjestelmässä) Kaikki yhteensä 1083415 EUR alv 0% Kuntakohtaisen Pegasoksen muutosten arvon prosenttiosuus kunkin kuntakohtaisen alkuperäisen sopimuksen arvosta: - 39,56 % S10136906 ja S10136906 Hyvinkää - 21,82 % S10133667 Järvenpää ja 25,52 % S10160905:1-6 Järvenpään Tuusulan laajennus - 37,26 % S10136913 Mäntsälä ja Pornaisten
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 48
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 083 415.00 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: CGI Suomi Oy Numéro national d'identification: 0357502-9 Adresse postale: PL 38 (Karvaamokuja 2) Ville: Helsinki Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: 00381 Pays: Finlande
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Hankinnan kohteena on arkistointiin tarkoitettu teknisen ratkaisun käyttöoikeus, jatkuvat palvelut sekä projektinhallinta sekä arkistointiin tarvittavat muut asiantuntijatyöt, jolla toteutetaan korvautuvien Hyvinkään,? Järvenpään ja Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisten Pegasos potilastietojärjestelmien vanhojen tietojen (ennen Kanta-?palveluihin Potilastiedon arkistoon liittymistä syntyneiden hoitotietojen) sähköistä arkistointia. Ratkaisu pitää sisällään Pegasos potilastietojärjestelmän hallinnollisten ja hoidollisten potilastietojen poimintaa,? sekä tietojen arkistointia soveltuvilta osin Kelan vanhojen tietojen arkistoon. Vanhojen sopimusten Pegasos tietojärjestelmät siirretään kunkin osalta Omni360 käyttöönoton jälkeen katselutilaan ja kun kunkin järjestelmän tiedot on arkistoitu onnistuneesti, niin vanhojen järjestelmien käyttö päättyy ja sopimukset irtisanotaan.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:
Siirrettävien tietojen poiminta muodostaa suurimman osan hankinnan kustannuksista ja tämän työn voi tehdä vain alkuperäisen sopimuksen toimittaja, jolla on syvällinen tietämys Pegasos-järjestelmän siirrettävien tietojen tietorakenteesta ja tietojen välisistä yhteyksistä. Siirtymävaiheessa syntyy merkittäviä päällekkäisiä Pegasos potilastietojärjestelmien ylläpitokustannuksia, mikäli tietojen poiminta ja arkistointi viivästyy. Hankinta on Hankintalain 136§ 2 mom. kohtien 2 mukainen 2)?alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -?palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia,?jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen,?ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle;? Hankinnan arvo on alle 50 % alkuperäisten sopimuksen arvosta (kuvattu kohdassa VII
   1. 4).
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 3 683 379.00 EUR Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 4 766 794.00 EUR Sopimusmuutos Pegasos potilastietojärjestelmien vanhojen tietojen poiminta ja arkistointi 02/12/2022 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui