Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/04/2020
Date de péremption : 01/04/2024
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Imatra: Services d'urbanisme et d'architecture paysagère

2020/S 67-159635  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 03/04/2020 S67 Services - Système d'acquisition dynamique - Procédure restreinte Finlande-Imatra: Services d'urbanisme et d'architecture paysagère 2020/S 067-159635 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Imatran kaupunki Numéro national d'identification: 0159216-7 Adresse postale: Virastokatu 2 Ville: Imatra Code NUTS: FI1C5 Code postal: FI-55100 Pays: Finlande Point(s) de contact: Simo Timperi Courriel: simo.timperi@imatra.fi Téléphone: +358 206172218 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.imatra.fi https://www.imatra.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/imatra?id=290814&tpk=05db9907-8bf7-4061-8ded-a9d622850eed Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/imatra?id=290814&tpk=05db9907-8bf7-4061-8ded-a9d622850eed
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun sekä kunnallistekniikan suunnittelu- ja konsulttipalvelujen dynaaminen hankintajärjestelmä Numéro de référence: IMR/223/02.08.00.07/2019
II.1.2) Code CPV principal 71400000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat Imatran kaupungin kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun sekä kunnallistekniikan suunnittelu- ja konsulttipalvelut. Hankinnan kohteena olevia palveluja käyttävät Imatran kaupungin lisäksi kaupungin konserniyhtiöt. DPS on jaettu perustettaessa seuraaviin osa-alueisiin: - Selvitykset (kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu) - Suunnitelmat (kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu) - Vaikutusten arviointi (kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu) - Kadut ja liikenne (kunnallistekniikan suunnittelu) - Vesihuolto (kunnallistekniikan suunnittelu). Tarkempi osa-aluejako on eritelty hankinnan kohteissa. Tilaajan yhteyshenkilöt 27.3.2020: Kaija Maunula, kaavoitusarkkitehti kaija.maunula@imatra.fi +358 20 617 4460 Kari Pietarinen, vesihuoltopäällikkö kari.pietarinen@imatra.fi +358 20 617 4399 Päivi Pekkanen, kaupungininsinööri paivi.pekkanen@imatra.fi +358 20 617 4418 Simo Timperi, hankinta-asiantuntija simo.timperi@imatra.fi +358 20 617 2218 kaija.maunula@imatra.fi kari.pietarinen@imatra.fi paivi.pekkanen@imatra.fi simo.timperi@imatra.fi
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 400 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
Mikäli sama toimittaja valitaan useampaan kuin yhteen osaan, hankintayksikkö varaa oikeuden tehdä kokonaisuudesta vain yhden (1) sopimuksen.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Selvitykset (kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu)
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71400000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C5 Lieu principal d'exécution:
Imatra.
II.2.4) Description des prestations:
Osassa 1 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun selvitystöistä. Työt koostuvat seuraavista osa-alueista: 1a. Luontoselvitykset 1b. Maisemaselvitykset 1c. Arkeologisen kulttuuriperinnön selvitykset 1d. Rakennetun kulttuuriympäristön selvitykset 1e. Pilaantuneiden maiden selvitykset 1f. Rakennettavuusselvitykset 1g. Kaupalliset selvitykset 1h. Palveluverkkoselvitykset 1i. Meluselvitykset. Tilaaja ei sitoudu määräostovelvoitteisiin, vaan hankinnan arvioidut arvot ovat arvioita enimmäismäärästä sopimuskaudella 48 kuukautta.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 150 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Ks. kohta VI: täydentävät tiedot.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Suunnitelmat (kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71400000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C5 Lieu principal d'exécution:
Imatra.
II.2.4) Description des prestations:
Osassa 2 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun suunnitelmatöistä. Työt koostuvat seuraavista osa-alueista: 2a. Asemakaavat ja asemakaavamuutokset 2b. Pienimuotoiset yleiskaavamuutokset 2c. Korttelisuunnitelmat, havainnekuvat ja 3D-mallinnus 2d. Muut maankäytön suunnitelmat. Tilaaja ei sitoudu määräostovelvoitteisiin, vaan hankinnan arvioidut arvot ovat arvioita enimmäismäärästä sopimuskaudella 48 kuukautta.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 600 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Ks. kohta VI: täydentävät tiedot.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kadut ja liikenne (kunnallistekniikan suunnittelu)
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71400000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C5 Lieu principal d'exécution:
Imatra.
II.2.4) Description des prestations:
Osassa 4 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään kunnallistekniikan suunnittelutöistä, kadut ja liikenne. Työt koostuvat seuraavista osa-alueista: 4a. Liikenneverkkotarkastelut, liikennesuunnittelu, liikenteen toimivuustarkastelut 4b. Joukkoliikenneselvitykset, aikataulu- ja reittisuunnittelu 4c. Pysäköintiselvitykset 4d. Kestävään liikkumiseen liittyvät selvitys- ja kehittämistyöt (kävely, pyöräily, joukkoliikkenne ym.) 4e. Katujen ja muiden yleisten alueiden rakentamissuunnitelmien laatiminen ja suunnitelmiin liittyvät asiakirjat (esim. työselitys, määräluettelo, kustannusarvio) 4f. Katu- ja yleisten alueiden vihersuunnittelu 4g. Katu- ja muun ulkovalaistuksen suunnittelu 4h. Työmaapalvelut. Tilaaja ei sitoudu määräostovelvoitteisiin, vaan hankinnan arvioidut arvot ovat arvioita enimmäismäärästä sopimuskaudella 48 kuukautta.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 200 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Ks. kohta VI: täydentävät tiedot.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vesihuolto (kunnallistekniikan suunnittelu)
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71400000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C5 Lieu principal d'exécution:
Imatra.
II.2.4) Description des prestations:
Osassa 5 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään kunnallistekniikan suunnittelutöistä, vesihuolto. Työt koostuvat seuraavista osa-alueista: 5a. Vesi- ja jätevesilaitosten laitossuunnittelu, prosessiratkaisut, tekniikkaselvitykset ja -vertailut 5b. Automaatio 5c. Laitosrakennuskohteiden projektinjohtopalvelut ja työmaavalvonta 5d. Vedenhankinnan selvitykset, pinta- ja pohjaveteen liittyvät tutkimukset, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, pohjaveden virtausmallinnus, pohjavesitarkkailut, pohjaveden hankintatutkimukset 5e. Ympäristölupahakemukset 5f. Vesihuoltoverkostojen suunnittelu, verkostojen esi-, yleis- ja toteutussuunnittelu, verkostojen saneeraussuunnittelu ja -ohjelmat, vuotovesiselvitykset 5g. Pumppaamojen ja paineenkorotusasemien suunnittelu, verkoston laitekaivojen suunnittelu 5h. Verkostomallinnus ja toiminnan optimointi, verkostojen paineiskulaskelmat ja toiminnallinen tarkastelu 5i. Vedenjakelu- ja viemäriverkostojen toiminnan ohjaus 5j. Hulevesien hallinnan selvitykset, hulevesitulvat ja tulvariskien halinnan selvitykset, luonnonmukaiseen hulevesien käsittelyyn (imeytys, viivytys, kosteikot) liittyvä suunnittelu, hulevesiohjelmien ja -strategioiden laadinta 5k. Hulevesimallinnukset 5l. Jätehuollon palvelut, biokaasuselvitykset, jätteenkäsittelyalueiden suunnittelu, kaatopaikkarakenteisiin liittyvät selvitykset. Tilaaja ei sitoudu määräostovelvoitteisiin, vaan hankinnan arvioidut arvot ovat arvioita enimmäismäärästä sopimuskaudella 48 kuukautta.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 400 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Ks. kohta VI: täydentävät tiedot.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vaikutusten arviointi (kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu)
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71400000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C5 Lieu principal d'exécution:
Imatra.
II.2.4) Description des prestations:
Osassa 3 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun vaikutusten arvioinnista. Osa-alue 3a: Vaikutusten arviointi (ohjelmointi ja raportointi) Tilaaja ei sitoudu määräostovelvoitteisiin, vaan hankinnan arvioidut arvot ovat arvioita enimmäismäärästä sopimuskaudella 48 kuukautta.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 50 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 01/04/2024 Heure locale: 12:10
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Ehdokas hakeutuu dynaamiseen hankintajärjestelmään jättämällä osallistumishakemuksen tämän osallistumispyynnön mukaisesti milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän aikana. Osallistumishakemuksen perusteella Imatran kaupungin laki- ja hankintapalvelut tarkistaa ehdokkaalle asetetut tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet, luokkakohtaisesti vaaditut referenssit, muut ehdokasta koskevat vaatimukset sekä seikat, jotka voivat johtaa hankintalain mukaiseen ehdokkaan poissulkemiseen. Hyväksytyn osallistumishakemuksen tehneet, soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat saavat oikeuden osallistua dynaamiseen hankintajärjestelmän sisällä toteutettaviin tarjouskilpailuihin tässä osallistumispyynnössä ilmoitetulla tavalla. Järjestelmään ja luokkiin hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei ole rajoitettu. Päätöksen ehdokkaan hyväksymisestä tai poissulkemista dynaamiseen hankintajärjestelmään tekee tilaaja. Hankintaprosessin aikataulu Perustamisvaiheessa osallistumishakemuksen jättämiselle on varattu aikaa vähintään 30 päivää siitä päivästä lukien, jona tämä osallistumispyyntö on lähetetty julkaistavaksi. Perustamisvaiheen jälkeen osallistumishakemukset käsitellään kymmenen (10) työpäivän kuluessa osallistumishakemuksen vastaanottamisesta. Tilaaja voi pidentää määräaikaa yksittäisissä tapauksissa 15:een työpäivään, mikäli hyväksymisarvioinnissa on tarkasteltava täydentäviä asiakirjoja tai muutoin tarkistettava soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, taikka muusta perustellusta syystä. Edellä mainittua osallistumishakemusten käsittelyä koskevaa määräaikaa voidaan pidentää edellä ilmoitetusta, mikäli määräajan noudattaminen ei ole mahdollista ehdokkaan hyväksymistä tai poisulkemista dynaamiseen hankintajärjestelmään koskevan päätöksen tekijän (yhdyskuntalautakunta) kokousaikataulusta johtuen. Dynaamisen hankintajärjestelmän tarjouspyyntöjä ei julkaista ennen kuin osallistumishakemukset on käsitelty. Dynaamisen hankintajärjestelmän hankintavaihe on suunniteltu alkavaksi
   1. 5.2020 ja se päättyy ilman eri ilmoitusta 48 kuukauden jälkeen. Mikäli järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksista ilmoitetaan ennen dynaamisen hankintajärjestelmän kestoajan päättymistä uudella hankintailmoituksella, joka julkaistaan julkisia hankintoja koskevassa ilmoituskanavassa. Ensimmäinen dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus voidaan tehdä
   1. 5.2020. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäiset kilpailutukset Tilaaja määrittelee dynaamisen hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt sekä ko. hankintojen valintaperusteet sekä tarjousajan, jonka tulee kuitenkin olla vähintään kymmenen (10) päivää siitä päivästä, jona tarjoajia on kutsuttu jättämään tarjoukset. Tarjoukset pyydetään sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin kautta. Tarjousajan jälkeen tilaaja avaa ja tarkistaa tarjoukset sekä suorittaa vertailun ja tekee kirjallisen hankintapäätöksen, joka annetaan asianosaisille tiedoksi. Hankintapäätöksen jälkeen tilaaja voi tehdä hankintasopimuksen ja tilata palvelun. Tilaaja valitsee palveluntuottajan/tuottajat kulloinkin tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti. Kilpailutettujen hankintojen sopimusaika voi jatkua dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan yli. Tilaaja voi milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana vaatia hyväksyttyjä ehdokkaita toimittamaan uudistetun ja päivätyn yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD) tai poissulkemista ja soveltuvuusvaatimuksia koskevia selvityksiä viiden (5) päivän kuluessa pyynnön esittämispäivästä. Dynaaminen hankintajärjestelmä on käytössä sisäisissä kilpailutuksissa, jossa yksittäisen hankinnan arvo on yli 4 000 EUR. Alle 4 000 EUR hankinnat sekä erityishankinnat (ks. kohta Muut tiedot).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère