Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/12/2021
Date de péremption : 03/12/2026
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Jyväskylä: Équipements médicaux

2021/S 238-626400  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/12/2021 S238 Finlande-Jyväskylä: Équipements médicaux 2021/S 238-626400 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Numéro national d'identification: 0215978-7 Adresse postale: Hoitajantie 3 Ville: Jyväskylä Code NUTS: FI193 Keski-Suomi Code postal: 40620 Pays: Finlande Courriel: Tarjous@ksshp.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ksshp.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/ksshp?id=362925&tpk=dfdf4455-2537-4b04-ba53-5d822eb811e2 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/ksshp?id=362925&tpk=dfdf4455-2537-4b04-ba53-5d822eb811e2
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ultraäänilaitteet Numéro de référence: 24/2021
II.1.2) Code CPV principal 33100000 Équipements médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä perustaa ultraäänilaitteita koskevan dynaamisen hankintajärjestelmän. Hankinta on jaettu seitsemään Laiteluokkaan. A. Radiologiset ultraäänilaitteet B. Gynekologiset ja obstetriset ultraäänilaitteet C. Päivystys-, leikkaus-, anestesia- ja teho-osastotoiminnan ultraää-nilaitteet D. Pediatriset ultraäänilaitteet E. Kliinisen neurofysiologian ultraäänilaitteet F. Reumatologiset ultraäänilaitteet G. Fysiatriset ultraäänilaitteet Tarkempi hankinnan kuvaus liitteessä
   1.  hankinnan kuvaus
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 500 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Radiologiset ultraäänilaitteet
Lot nº: A
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux 33112300 Scanographes ultrasoniques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Radiologiset ultraäänilaitteet Osa-alueen laitteet ovat vaativaan radiologiseen kuvantamistoimintaan soveltuvia ultraäänilaitteita, joita tullaan hankkimaan pääasiassa Sairaala Novan röntgenosastolle. Laitteet ovat päivittäisessä käytössä ja niillä tehdään laaja-alaisesti eri kuvaus-kohteiden ultraäänitutkimuksia sekä aikuisille että lapsille, lisäksi laitteita käytetään päivittäin erilaisten toimenpiteiden yhteydessä. Laitteilta edellytetään pääasiassa erittäin hyvää kuvanlaatua ja niihin tulee olla saatavilla monipuolinen anturivalikoima pinnallisten ja syvien kohteiden tutkimiseen sekä uusimmat kuvanparannustekniikat. Laitteiden tulee mahdollistaa monipuoliset ja helpot mittaustoiminnot sekä B-kuvassa että Dopplerissa. Lisäksi laitteilta edellytetään hyvää käyttöergonomiaa ja monipuolisia säätömahdollisuuksia sekä konsolin että monitorin osalta. Järjestelmän aikana hankittavat laitteet voidaan jakaa pääasiassa kahteen kategoriaan: Käyttökategoria 1: vaativaan monipuoliseen käyttöön soveltuva huippu-tason (high-end) yleistutkimuslaite. Tämän käyttökategorian laitteet ovat pääasiassa röntgenyksikköön hankittavia huipputason yleistutkimuslaitteita, joilta edellytetään erittäin hyvää kuvanlaatua, erittäin hyvää ergonomiaa, vahvaa suorituskykyä, laajaa anturivalikoimaa ja monipuolista käytettävyyttä. Monipuoliseen käyttöön hankittavilla laitteilla tehdään uä-ohjauksessa sekä pinnallisten että syvien alueiden paksu- ja ohutneula-biopsioita sekä dreenien asettamisia aikuisille, jolloin laitteisiin/antureihin tulee olla saatavilla biopsiaohjaimet. Laitteisiin tulee olla lisäksi saatavilla korkeatasoiset Doppler-ohjelmistot, panoraama-, kontrastiaine-, shear-wave elastografia- sekä fuusiokuvantamismahdollisuus. Käyttökategoria 2: monipuoliseen yleiskäyttöön ja mobiiliin käyttöön soveltuva ultraäänilaite. Tämän käyttökategorian laitteet ovat pääasiassa röntgenyksikköön ja lähialueiden terveyskeskuksiin sekä sonograafereiden (ultraäänikoulutuksen suorittaneet röntgenhoitajat) käyttöön hankittavia yleistutkimuslaitteita, joilta edellytetään joko hyvää tai erittäin hyvää kuvanlaatua sekä hyvää käyttöergonomiaa ja sujuvaa laitteen käyttöä. Ultraäänilaitteita käytetään ajoittain myös röntgenosaston ulkopuolella (mm. vaativat teho-/päivystysosaston olosuhteet), jolloin laitteen tulee mahdollistaa nopea käyttövalmius, helppo liikuteltavuus sekä joustava laitteen käyttö osaston ulkopuolisissa tutkimuksissa. Laitteisiin tulee olla saatavilla monipuoliset Doppler-ohjelmistot, panoraamaohjelma ja moni-puolinen anturivalikoima.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Hankintalain puitteissa.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Gynekologiset ja obstetriset ultraäänilaitteet
Lot nº: B
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux 33112300 Scanographes ultrasoniques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Gynekologiset ja obstetriset ultraäänilaitteet Osa-alueen laitteet ovat gynekologisia ja obstetrisia ultraäänilaitteita, joita tullaan hankkimaan pääasiassa Sairaala Novan naisten osaamiskeskukseen. Kaikkien tämän osakokonaisuuden laitteiden tulee sisältää keskeiset gynekologiaan ja obstetriikkaan liittyvien elinten, rakenteiden ja toiminnallisuuksien tutkimiseen soveltuvat kuvantamis- ja analyysiohjelmistot ja anturit. Laitteilta edellytetään myös toimintavarmuutta ja hyvää käyttöergonomiaa sekä niiden on sovelluttava erityisesti gynekologiseen ja obstetriseen käyttöön. Järjestelmän aikana hankittavat laitteet voidaan jakaa pääasiassa yhteen kategoriaan: Käyttökategoria 1: Vaativaan monipuoliseen käyttöön soveltuva huipputason (high-end) gynekologinen ja obstetrinen ultraäänilaite. Tämän käyttökategorian laitteet ovat gynekologiaan ja obstetriikkaan soveltuvia, huipputason yleistutkimuslaitteita, joilta edellytetään erittäin hyvää kuvanlaatua, vahvaa suorituskykyä ja monipuolista käytettävyyttä gynekologisissa ja obstetrisissa ultraäänitutkimuksissa. Laitteilla tullaan tekemään vaativaa gynekologisten ja obstetristen sairauksien ja hoitojen vaatimaa diagnostiikkaa ja seurantaa (esimerkiksi vaativaa sikiödiagnostiikkaa). Laitteiden tulee mahdollistaa korkealaatuinen gynekologinen 2D/3D/4D-kuvantaminen, suorituskykyinen Doppler (väri, pulssi ja jatkuva) sekä monipuolinen anturivalikoima.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Hankintalain puitteissa.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Päivystys-, leikkaus-, anestesia- ja teho-osastotoiminnan ultraäänilaitteet
Lot nº: C
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux 33112300 Scanographes ultrasoniques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Päivystys-, leikkaus-, anestesia- ja teho-osastotoiminnan ultraäänilaitteet: Tämän osa-alueen laitteet ovat päivystys-, leikkaus-, anestesia-, ja teho-osastotoiminnan kuvantamistoimintaan soveltuvia ultraäänilaitteita, joita tullaan hankkimaan laajalti eri Sairaala Novan yksiköihin sekä tapauskohtaisesti terveys-keskuksiin. Laitteet ovat päivittäisessä käytössä ja niitä käytetään vaativuudeltaan hyvin vaihtelevissa käyttöympäristöissä sekä niillä tehdään laaja-alaisesti vaativuudeltaan eri asteisia tutkimuksia erilaisille potilaille. Lisäksi laitteita käytetään päivittäin erilaisten toimenpiteiden yhteydessä. Tämän osakokonaisuuden laitteille on myös ominaista se, että niitä liikutellaan ajoittain runsaasti ja niitä käytetään ahtaissakin tiloissa. Laitteiden tulee olla lisäksi helposti puhdistettavissa ja näytön suuntaaminen ja asettelu tulee olla helppoa, koska tilat ovat usein rajalliset ja työasennot vaihtelevia. Laitteilta edellytetään erittäin hyvää kuvanlaatua ja niihin tulee olla saatavilla monipuolinen anturivalikoima pinnallisten ja syvien kohteiden tutkimiseen sekä uusimmat kuvanparannustekniikat. Laitteiden tulee mahdollistaa monipuoliset ja helpot mittaustoiminnot sekä B-kuvassa että Dopplerissa. Lisäksi laitteilta edellytetään hyvää käyttöergonomiaa ja monipuolisia säätömahdollisuuksia sekä konsolin että monitorin osalta. Järjestelmän aikana hankittavat laitteet voidaan jakaa pääasiassa kolmeen kategoriaan: Käyttökategoria 1: vaativan käytön -laite teho- ja valvontaosastolle, päivystyksen shokkihuoneeseen sekä heräämöön. Käyttökategoria 2: kevytrakenteinen perustason laite leikkaussali- ja päivystystoimintaan. Käyttökategoria 3: mobiililaite erikoissairaanhoidon päivystystoimintaan.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Hankintalain puitteissa.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pediatriset ultraäänilaitteet
Lot nº: D
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux 33112300 Scanographes ultrasoniques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Pediatriset ultraäänilaitteet: Tämän osa-alueen laitteet ovat vaativaan pediatriseen kuvantamistoimintaan soveltuvia ultraäänilaitteita, joita tullaan hankkimaan pääasiassa Sairaala Novan lastentautien poliklinikalle, vastasyntyneiden osastolle ja lastenosastolle sekä päiväsairaalaan. Laitteet ovat päivittäisessä käytössä ja niillä tehdään laaja-alaisesti eri kuvauskohteiden ultraäänitutkimuksia eri ikäisille ja kokoisille lapsille. Lisäksi laitteita käytetään päivittäin erilaisten toimenpiteiden yhteydessä. Laitteilta edellytetään erittäin hyvää kuvanlaatua ja niihin tulee olla saatavilla erittäin monipuolinen anturivalikoima pinnallisten ja syvien kohteiden tutkimiseen uusimpine kuvanparannustekniikoineen, jotta haasteellistenkin lapsipotilaiden kattava ja tuloksellinen tutkimus on mahdollista. Laitteiden tulee mahdollistaa monipuoliset ja helpot mittaustoiminnot sekä B-kuvassa että Dopplerissa. Lisäksi laitteilta edellytetään hyvää käyttöergonomiaa ja monipuolisia säätömahdollisuuksia sekä konsolin että monitorin osalta. Järjestelmän aikana hankittavat laitteet voidaan jakaa pääasiassa kahteen kategoriaan: Käyttökategoria 1: vaativaan monipuoliseen käyttöön soveltuva huipputason (high-end) pediatrinen ultraäänilaite. Tämän käyttökategorian laitteet ovat pediatriseen käyttöön soveltuvia huipputason yleistutkimuslaitteita, joilta edellytetään erittäin hyvää kuvanlaatua, vahvaa suorituskykyä ja monipuolista käytettävyyttä lastenkardiologisissa, reumatologisissa ja yleispediatrisissa ultraäänitutkimuksissa. Laitteilla tullaan tekemään vaativaa yleispediatrista kuvantamista erityisesti aivojen ja vatsan alueella. Lait-teiden tulee mahdollistaa korkealaatuinen mainittujen potilaiden kuvantaminen, suorituskykyinen Doppler sekä monipuolinen anturivalikoima. Laitteilla ei tehdä 3D ultraäänitutkimuksia mutta 3D anturia voidaan käyttää, mikäli siitä on esimerkiksi kuvanlaadullista hyötyä. Käyttökategoria 2: perustason laite pediatriseen käyttöön. Tämän käyttö-kategorian laitteet ovat kevytrakenteisia kardiovaskulaarisia ultraäänilaitteita, jotka mahdollistavat nopean käyttövalmiuden, helpon ja kevyen liikuteltavuuden sekä hyvän käyttöergonomian ja sujuvan tutkimusten suorittamisen monipuolisissa, vaihtelevissa sekä tilankäytöltään rajoitetuissakin tiloissa. Laitteilla tehdään tyypillisesti pediatrisia ultraäänitutkimuksia vatsan ja aivojen alueille sekä pehmytkudoksiin. Lisäksi laitteilla tehdään sydämen ultraäänitutkimuksia ja niitä käytetään myös punktiossa. Satunnaisesti laitteita käytetään myös aikuispotilaiden kokoisten lasten ultraäänikuvantamiseen. Laitteilta voidaan edellyttää akkukäyttömahdollisuutta, jossa tutkimusten suorittamisen toiminta-aika on vähintään 30 min. Laitteilta edellytetään asianmukaista kuvanlaatua sekä riittävää suorituskykyä, anturi- ja ohjelmistovalikoimaa kardiologisten ultraäänitutkimusten suorittamiseen.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Hankintalain puitteissa.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kliinisen neurofysiologian ultraäänilaitteet
Lot nº: E
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux 33112300 Scanographes ultrasoniques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Kliinisen neurofysiologian ultraäänilaitteet: Tämän osa-alueen laitteet ovat vaativaan kliinisen neurofysiologian (KNF) kuvantamistoimintaan soveltuvia ultraäänilaitteita. Laitteet ovat säännöllisessä käytössä ja niillä tehdään laaja-alaisesti erilaisia hermojen ja lihasten ultraäänitutkimuksia ja lisäksi laitteita voidaan käyttää erilaisten toimenpiteiden yhteydessä. Laitteilta edellytetään erittäin hyvää kuvanlaatua, jotta esimerkiksi hermon sisärakenteen luotettava tutkimus on mahdollista ja niihin tulee olla saatavilla monipuolinen anturivalikoima pinnallisten ja syvien kohteiden tutkimiseen sekä uusimmat kuvanparannustekniikat. Laitteiden tulee mahdollistaa monipuoliset ja helpot mittaustoiminnot sekä B-kuvassa että Dopplerissa. Lisäksi laitteilta edellytetään hyvää käyttöergonomiaa ja monipuolisia säätömahdollisuuksia sekä konsolin että monitorin osalta. Järjestelmän aikana hankittavat laitteet voidaan jakaa pääasiassa yhteen kategoriaan: Käyttökategoria 1: vaativan käytön (high end) -laite kliiniseen neurofysiologiaan.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Hankintalain puitteissa.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Reumatologiset ultraäänilaitteet
Lot nº: F
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux 33112300 Scanographes ultrasoniques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Reumatologiset ultraäänilaitteet: Laitteet ovat pääasiassa päivittäisessä käytössä reumatologeilla ja ultraääntä hyödynnetään nivelten tutkimiseen ja toimenpiteisiin sekä pinnallisille että syville nivelalueille. Laitteilta edellytetään pääasiassa erittäin hyvää kuvanlaatua ja niihin tulee olla saatavilla monipuolinen anturivalikoima pinnallisten ja syvien kohteiden tutkimiseen sekä uusimmat kuvanparannustekniikat. Laitteiden tulee mahdollistaa monipuoliset ja helpot mittaustoiminnot sekä B-kuvassa että Dopplerissa. Lisäksi laitteilta edellytetään hyvää käyttöergonomiaa ja monipuolisia säätömahdollisuuksia sekä konsolin että monitorin osalta. Laitteen tulee olla helposti liikuteltavissa tiloista toiseen ja varustettu siirtoakulla. Anturivalikoimassa tulee reumatologiseen käyttöön käyvä sekä pinnalliseen (pienten ja keskisuurten nivelten), että syvempään niveltutkimukseen (esimerkiksi lonkkanivel) soveltuva anturivalikoima.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Hankintalain puitteissa.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Fysiatriset ultraäänilaitteet
Lot nº: G
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux 33112300 Scanographes ultrasoniques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Fysiatriset ultraäänilaitteet Perustason laite TULE-potilaiden tutkimiseen ja hoitotoimenpiteisiin käytettäväksi. Tämän käyttökategorian laitteet ovat kevytrakenteisia ultraäänilaitteita, jotka mahdollistavat nopean käyttövalmiuden, helpon ja kevyen liikuteltavuuden sekä hyvän käyttöergonomian ja sujuvan tutkimusten suorittamisen monipuolisissa, vaihtelevissa sekä tilankäytöltään rajoitetuissakin tiloissa. Laitteilla tehdään tyypillisesti TULE-potilaiden (tuki- ja liikuntaelin) ultraäänitutkimuksia nivel- ja pehmytkudosalueille. Lisäksi laitteita käytetään apuna punktioissa ja nivelinjektioissa. Laitteilta voidaan edellyttää akkukäyttömahdollisuutta, jossa tutkimusten suorittamisen toiminta-aika on vähintään 30 min. Laitteilta edellytetään asianmukaista, joko hyvää tai erittäin hyvää kuvanlaatua sekä riittävää suorituskykyä, anturi- ja ohjelmistovalikoimaa TULE-potilaiden tutkimiseen, lait-teisiin tulee olla saatavilla monipuoliset Doppler-ohjelmistot.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Hankintalain puitteissa.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 03/12/2026 Heure locale: 08:45
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Hankintayksikkö perustaa tällä hankintailmoituksella julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 49 §:n mukaisen dynaaminen hankintajärjestelmän ultraäänilaitteiden hankinnasta. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa 10.1.2027 saakka. Dynaaminen hankintajärjestelmä on täysin sähköinen ja joustava hankintamenettely. Dynaaminen hankintajärjestelmä on koko sen voimassaoloajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttävälle Toimittajalle. Hankintayksikkö arvioi, että dynaaminen hankintajärjestelmä vastaa hankintayksikön tarpeita tavanomaista puitejärjestelyä paremmin. Hankintayksikkö tekee hankintoja dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla laiteluokkakohtaisesti (ks. tarkemmin, Liite
   1.  hankinnan kuvaus, kohta 4). Tämä hankintamenettely ei vaikuta mahdollisiin hankintayksikön voimassa oleviin sopimuksiin eikä poista hankintayksikön oikeutta hankkia ultraäänilaitteita dynaamisen hankintamenettelyn ulkopuolelta esimerkiksi suorahankintana, hankintalain sallimissa tilanteissa
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/12/2021 Finlande-Jyväskylä: Équipements médicauxType d'acheteur: Agences locales et régionalesType d'avis: Système d'acquisition dynamiqueType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Fournitures 03/12/2026 08/12/2021 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33112300 - Scanographes ultrasoniques