Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/01/2020
Date de péremption : 22/01/2035
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Jyväskylä: Location de matériel de terrassement avec opérateur

2020/S 17-036677  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/01/2020 S17 Services - Système d'acquisition dynamique - Procédure restreinte Finlande-Jyväskylä: Location de matériel de terrassement avec opérateur 2020/S 017-036677 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Jyväskylän kaupunki Numéro national d'identification: 0174666-4 Adresse postale: Hannikaisenkatu 17 Ville: Jyväskylä Code NUTS: FI193 Code postal: 40101 Pays: Finlande Point(s) de contact: Jari Rönkä Courriel: jari.ronka@jyvaskyla.fi Téléphone: +358 142668007 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.jyvaskyla.fi/ https://www.jyvaskyla.fi/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=250267&tpk=6be21d1c-94fc-43c2-8ee9-aaa98030677f Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=250267&tpk=6be21d1c-94fc-43c2-8ee9-aaa98030677f
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kone- ja kuljetuspalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä Numéro de référence: INRA
II.1.2) Code CPV principal 45520000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla hankitaan tilaajan kunnallistekniikan rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavia kone- ja kuljetuspalveluita Jyväskylän kaupungin Kaupunkirakennepalvelut-toimialueelle. Kone- ja kuljetuspalvelut tarkoittavat esim. kaivinkoneilla ja kuorma-autoilla tehtäviä töitä. Kilpailutukset koskevat pääsääntöisesti ajoneuvo- ja koneluokkia, jotka on esitetty liitteessä
   2.  Hankinnat voivat jakautua puitesopimuksiin tai yksittäisiin hankintoihin. Hankinnat sisältävät pääasiallisesti palveluiden hankinnan tuntiveloitus- tai yksikköhintaperusteisesti. Hankintojen ennakoitu arvo vuosittain on n. 6 milj. EUR, joka jakaantuu usealle eri toimittajalle. Ilmoituksessa mainittu ennakoitu kokonaisarvo on laskettu järjestelmän koko sen oletetun keston ajalta.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 90 000 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI193
II.2.4) Description des prestations:
Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa toistaiseksi ja sen voimassaoloaikana voidaan järjestää ennalta määrittelemätön määrä tarjouskilpailuja, joihin voivat osallistua kaikki järjestelmään mukaan hyväksytyt tarjoajat. Hankintajärjestelmään osallistuminen ei velvoita toimittajaa jättämään tarjouksia järjestettäviin kilpailutuksiin. Dynaamisen hankintajärjestelmän perusteena on keventää tilaajan tarvitsemien palveluiden kilpailuttamisprosessia sekä tilaajan että tarjoajan kannalta. Dynaamisen hankintajärjestelmän etuja on järjestelmän avoimuus sekä mahdollisuus sähköisen luettelon tehokkaaseen käyttämiseen. Sähköisellä luettelolla pyritään keventämään kaluston teknisten tietojen ilmoittamista eri kilpailutuksiin. Käytännössä tällä tavalla vältytään yksittäisiin kilpailutuksiin tehtäviltä erillisiltä luetteloilta. Hankintajärjestelmässä on käytössä sähköisenä luettelona toimittajakohtainen kalustoluettelo. Kalustoluettelossa on eritelty kaluston tekniset ominaisuudet, joita voidaan käyttää kilpailutuksien laatupisteytyksissä. Kalustoluettelon tiedot ovat toimittajan hallinnoitavissa koko järjestelmän keston ajan. Kalustoluettelon teknistä jakelutapaa, muotoa ja sisältöä voidaan muuttaa tilaajan tarpeiden mukaisesti hankintajärjestelmän keston aikana. Tilaaja voi lisätä tai poistaa kalustoluettelon ajoneuvo- ja koneluokkia toiminnan tarpeiden mukaisesti. Näistä mahdollisista muutoksista ilmoitetaan ennen seuraavan kilpailutuksen järjestämistä. Sisäisten kilpailutuksien tarjousten vertailuperusteina voidaan käyttää hinnan lisäksi laatupisteytystä, johon vaikuttaa esim. tarjottavan kaluston tekniset ominaisuudet, ympäristövaikutukset (esim. vähäpäästöisyys, uusiutuvat polttoaineet) ja henkilöstön ammatillinen pätevyys. Tämän hankintajärjestelmän sisällä voidaan kilpailuttaa myös kone- ja/tai kuljetusurakoita, joihin sisältyy lisäksi esim. kiviaineksia, sekä katujen kunnossapitotöissä tarvittavia kone- ja/tai kuljetusurakoita. Tilaaja pidättää oikeuden kilpailuttaa erillisiä rakennus- ja kunnossapitourakoita.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 90 000 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 180 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Lisähankintoina voi olla tämän hankintajärjestelmän sisällä kilpailutettavissa kone- ja/tai kuljetusurakoissa tarvittavat materiaalit, esim. maa- ja kiviainekset, sekä niissä tarvittavat muut työsuoritteet. Hankintajärjestelmän sisällä voidaan hankkia myös kalustoluettelossa erikseen mainitsemattomien kone- ja/tai ajoneuvotyyppien palveluita.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/01/2035 Heure locale: 13:36
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
Tämä dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa toistaiseksi.
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Tilaaja voi edellyttää toimittajia käyttämään sähköisiä järjestelmiä hankintojen toteutuksen yhteydessä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi mobiililaitteilla tehtäviä tuntikirjauksia työmailla.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/01/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45520000 - Location de matériel de terrassement avec opérateur