Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 17/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Jyväskylä: Machines à commande numérique pour le travail des métaux

2020/S 200-484371  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Finlande-Jyväskylä: Machines à commande numérique pour le travail des métaux 2020/S 200-484371 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy Numéro national d'identification: 1006550-2 Adresse postale: Rajakatu 35 Ville: Jyväskylä Code NUTS: FI193 Keski-Suomi Code postal: FI-40200 Pays: Finlande Point(s) de contact: Nina Kaari Courriel: hankinnat@jamk.fi Téléphone: +358 207438100 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.jamk.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=312833&tpk=46ae83b5-307c-4463-9e19-478d4cbe2bd2 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=312833&tpk=46ae83b5-307c-4463-9e19-478d4cbe2bd2
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Korkeakoulu
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
3D metallien lisäävän valmistuksen ympäristö
II.1.2) Code CPV principal 42632000 Machines à commande numérique pour le travail des métaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhtenä tavoitteena on sen strategian mukaisesti kehittää sovellettua tutkimusta sekä koulutusta. Tähän uudistukseen liittyen JAMK on hankkimassa lisäävää 3D-metallintulostusympäristöä, joka osaltaan tukee JAMK:n omaa sekä Jyväskylän seutukunnan alueellista kehitysstrategiaa. Metallien lisäävän valmistuksen alueella on tapahtumassa murros myös Suomessa uusien materiaalien sekä nopean prototyyppivalmistuksen tullessa mahdollisiksi yhä moninaisimmissa teknologisissa sovelluksissa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun tämän tarjouspyynnön hankinnan kohteena on 3D metallien lisäävän valmistuksen ympäristö. Hankinta toteutetaan osana Euroopan unionin osarahoittamaa (EAKR) hanketta: Lisäävä - uusien tuotantomenetelmien (3D-tulostus ja ALD) sovellettavuuden kartoitus ja kokeilut keskisuomalaisten pk-yritysten kasvun tukijana. Lisäävä-hanke kasvattaa alueellisia resurssi- ja materiaalitehokkuuteen liittyviä kansainvälisiä verkostoja ja kansainvälistä yhteistyötä. Projektissa tehdään mm. demonstraatiota ja pilotointeja atomikerroskasvatuksella ja 3D-tulostuksella. Myös teknologiaselvitykset liiketoimintanäkymien kirkastamiseksi kuuluvat projektin toimintaan. Projekti auttaa keskisuomalaisia pk-yrityksiä tutustumaan uusiin valmistusmenetelmiin ja ottamaan niitä käyttöön. Laitteistokokonaisuus hankitaan kokonaisuudessaan leasingrahoituksella siten, että kauden päätyttyä tuote mahdollisesti siirtyy hankintayksikön omaisuudeksi määritellyllä jäännösarvolla. Tarjoukseen tulee sisällyttää tarjous leasing-rahoituksesta.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI193 Keski-Suomi Lieu principal d'exécution:
Jyväskylä
II.2.4) Description des prestations:
Kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä. Vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailtava tarjoushinta sisältää seuraavat asiat: Tarjottavan laitteiston tulee sisältää:
   1. Jauhepetitekniikkaan ja laseriin perustuva 3D-valmistukseen soveltuva tulostin sekä metallien 3D-tulostuksen vaatimat jauheenkäsittelyyn, lajitteluun sekä puhdistukseen tarvittavat laitteet. Tulostin voi olla uusi tai käytetty. Käytetty tulostin voi olla valmistettu vuonna 2019 tai myöhemmin, sillä saa olla käyttötunteja max. 1 000 tuntia. Käyttötunneista tulee esittää todistus. Laitteesta tulee kertoa myös sen aiempi sijoituspaikka sekä kuvata siellä tapahtunut käyttö. Laitteen tulee olla tarkastettu ja huollettu, ja tästä on esitettävä todistus (todistus päivätty
   1. 8.2020 tai sen jälkeen). Muuten uutta tai käytettyä tulostinta koskevat samat vaatimukset, jotka kerrotaan hankinnan kohteen kriteereissä.
   2. Laitekokonaisuuteen tulee sisältyä testaus / käyttöönottotarkistuksessa tarvittavat materiaalit.
   3.  Laitteiston käyttöohjeet ja tekniset erittelyt sekä varaosahinnasto.
   4.  Jauhemaista 316 l materiaalia vähintään 20 kg.
   5.  10 kpl tulostusalustoja.
   6.  500 käyttötunnin vaatimat suodatintarvikkeet.
   7.  Tulostimen käyttöön liittyvät ohjelmistot sisältyvät hintaan 48 kk:n ajalta sekä tulostettavien kappaleiden muokkaamiseen ja tukirakenteiden käsittelyyn liittyvät ohjelmistot sisältyvät hintaan 48 kk:n ajalta.
   8.  Toimitus, asennus, koulutus sekä huoltopalvelut, kuten tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteeissä on määritelty.
   9.  Seuraavat oheislaitteet: imupöytä tai vastaava pölynhallinnalla varustettu työtaso, raepuhalluskaappi, jälkikäsittelylaite/lankasaha sekä mahdollisesti muut tarvittavat laitteet. Nämä oheislaiteet saavat olla käytettyjä laitteita. Tarjoajan tulee kuitenkin antaa niille vähintään 12 kuukauden takuuaika. Näiden laitteiden tulee olla täydellisesti toimivia ja huollettuja (todistus tehdystä huollosta ladattava liitteeksi). Tarjottavaan laitteistoon sisältyvän jälkikäsittelylaittene / lankasahan tai vastaavan laitteen (laitteiston) tulee olla sellainen, että sen avulla on mahdollista leikata kappaleesta min. 0,5 mm paksuisia materiaalinäytteitä. Oheislaitteisiin tarvittavat ohjelmistot laitteen käyttöön tulee sisällyttää tarjoukseen 48 kk:n ajalta.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Lisäävä - uusien tuotantomenetelmien (3D-tulostus ja ALD) sovellettavuuden kartoitus jakokeilut keskisuomalaisten pk-yritysten kasvun tukijana. Hankekoodi: A76103 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.
II.2.14) Informations complémentaires Kaikki tarjotut hinnat tulee ilmoittaa euro (EUR) -valuutassa sekä ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Tarjous tulee antaa suomen kielellä, mutta tekniset erittelyt voivat olla englanninkielisiä.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 17/11/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 30/06/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 18/11/2020 Heure locale: 10:00 Lieu:
Jyväskylä. Avaustilaisuus ei ole julkinen.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
42632000 - Machines à commande numérique pour le travail des métaux