Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 09/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Jyväskylä: Mobilier médical

2020/S 200-484299  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Finlande-Jyväskylä: Mobilier médical 2020/S 200-484299 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Numéro national d'identification: 0215978-7 Adresse postale: Keskussairaalantie 19 Ville: Jyväskylä Code NUTS: FI193 Keski-Suomi Code postal: FI-40620 Pays: Finlande Courriel: tarjous@ksshp.fi Téléphone: +358 142691811 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ksshp.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/ksshp?id=316089&tpk=376c98b7-8241-4140-923f-fbeabf7236d8 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/ksshp?id=316089&tpk=376c98b7-8241-4140-923f-fbeabf7236d8
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Mobiilityöpisteet Numéro de référence: 38/2020/US
II.1.2) Code CPV principal 33192000 Mobilier médical - LA16
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KSSHP) pyytää tarjouksia Sairaala Novaan sijoitettavista mobiilityöpisteistä. Sopimuksen kesto on kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen on mahdollisuus yhteen (1) kahden (2) vuoden optioon. Tilaaja päättää option käytöstä erikseen ja ilmoittaa siitä sopimusosapuolelle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. KSSHP valitsee sopimuskumppaniksi yhden (1) tarjoajan jäljempänä esitetyn mukaisesti. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39134100 Tables pour ordinateurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on mobiilityöpisteet vuonna 2020 valmistuvaan ja alkuvuodesta 2021 käyttöönotettavaan uuteen Sairaala Novaan. Hankinta sisältää mobiilityöpisteet, niiden lisävarusteet sekä paneeli-PC:t (kaikki tietokoneen osat on integroitu tietokoneen näyttöön, all-in-one) ja kaikkien edellä mainittujen tuki- ja huoltopalvelut. Mobiilityöpisteitä on suunniteltu Sairaala Novaan erilaisiin tarpeisiin mm. päivystykseen, poliklinikoille, vuodeosastoille ja lääkehuoneisiin. Mobiilityöpisteiden tarpeeksi on kokonaisuudessaan arvioitu noin 230 kappaletta. Mobiilityöpisteet jaetaan tässä hankinnassa kolmeen (3) erilaiseen kokoonpanoon: 1) mobiilityöpiste kannettavalla tietokoneella, 2) mobiilityöpiste yhdellä (1) tai kahdella (2) ulkoisella näytöllä ja kannettavalla tietokoneella sekä 3) mobiilityöpiste paneeli-PC:llä. Kaikkiin tietokoneisiin liitetään oheislaitteita, kuten näppäimistö, hiiri, kortinlukija ja sanelulaite. Arvioidut hankintamäärät eivät sido hankintayksikköä tai muodosta määräostovelvoitetta. Hankinnan kohteen tarkemmat vaatimukset on kuvattu jäljempänä kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Mahdollisuus yhteen (1) kahden (2) vuoden optioon. Tilaaja päättää option käytöstä erikseen.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritettyjä hankinnan kohteita voi olla enemmän tai vähemmän kuin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty. Hankintayksikkö ei sitoudu mihinkään hankintamääriin. Hankintalain 41 §:n mukaan tilaaja voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen tavaran hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Kaikki tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, sen liitteissä ja ESPD-lomakkeella.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Kaikki tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, sen liitteissä ja ESPD-lomakkeella.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 09/11/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 09/11/2020 Heure locale: 12:01
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33192000 - Mobilier médical 
39134100 - Tables pour ordinateurs