Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 15/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Jyväskylä: Services de conduite de chantier

2020/S 69-164245  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Finlande-Jyväskylä: Services de conduite de chantier 2020/S 069-164245 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Jyväskylän kaupunki Numéro national d'identification: 0174666-4 Adresse postale: PL 233 Ville: Jyväskylä Code NUTS: FI193 Code postal: FI-40101 Pays: Finlande Point(s) de contact: Tuula Smolander Courriel: tuula.smolander@jyvaskyla.fi Téléphone: +358 505901032 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.jyvaskyla.fi/ https://www.jyvaskyla.fi/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=291574&tpk=2542e7fc-e84a-4016-a8ba-b3c43e32d1f7 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=291574&tpk=2542e7fc-e84a-4016-a8ba-b3c43e32d1f7
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Päällystys- ja ajoratamerkintätöiden asiantuntijapalvelut ja työmaavalvonta Numéro de référence: KAPA 1
II.1.2) Code CPV principal 71521000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalvelujen toimialan Liikenne- ja viheralueet -palvelualue pyytää tarjouksia päällystys- ja satabiloititöiden sekä ajoratamerkintöjen asiantuntijapalveluista ja näihin töihin liittyvästä työmaavalvonnasta. Konsultti toimii hankintayksikön neuvonatajana päällystetyyppien ja saneerausmenetelmien sekä ajoratamerkintöjen suunnittelussa ja mahdollisten erillisurakoiden kilpailuttamisessa. Työmaavalvonnan kohteet sijaitsevat eri puolilla Jyväskylää. Valvottavat työt sisältävät katujen sekä kävely- ja pyöräteiden uudisrakentamisen ja pintausten yhteydessä tehtävät päällystystyöt ja korjausvelkahankkeiden yhteydessä suoritettavat rakenteen parantamistoimenpiteet sekä kaikki Jyväskylän kaupungin ajoratamerkintäkohteet. Hankintayksikkö teettää em. töitä talousarvionsa puitteissa eikä se sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Tämän kilpailutuksen perusteella valitaan yksi palvelutuottaja. Puitesopimuskausi on kolme (3) vuotta.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 200 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71520000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Code NUTS: FI193 Lieu principal d'exécution:
Jyväskylän asemakaava-alue
II.2.4) Description des prestations:
Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelujen tehtävät sisältävät mm. päällystys- ja stabilointitöiden sekä ajoratamerkintöjen suunnittelua ja tilaajan opastamista päällystetyyppien, materiaalien ja työtapojen valinnassa sekä kilpailuttamisasiakirjojen laadinnassa. Työmaavalvonta Työmaavalvonnan tarkoituksena on rakentamisen virheettömyyden ja turvallisten työtapojen varmistaminen työmaalla. Valvojan tulee perehtyä kohteen rakentamisen suunnitelmiin, urakka-asiakirjoihin ja laatukriteereihin, jotta hänellä on selvä käsitys tilaajan tavoittelemasta laadusta. Valvojan tehtävänä on varmistaa, että rakentaminen tapahtuu suunnitelmia, urakan sopimusasiakirjojen mukaisia laatukriteerejä (muun muassa. Asfalttinormit, arvonmuutosperusteet, InfraRYL) ja hyvää rakentamistapaa noudattaen. Valvoja dokumentoi kohdekohtaisesti sovitulla tavalla ohjeet, määräykset ja luvat, jotka hän on antanut urakoitsijalle. Valvojan tulee olla käytettävissä ma-pe klo
   0. 00-18.00 välisenä aikana. Vaativissa kohteissa valvojan tulee olla käytettävissä myös ilta- ja yöaikaan. Työmaiden kiireellisten ongelmatilanteiden varalta valvojan tulee päästä Jyväskylän keskustassa sijaitsevalle työmaalle puolentoista (1,5) tunnin vasteajalla. Vasteajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu tilaajan yhteydenotosta siihen, kun valvoja saapuu Jyväskylän keskustaan. Vasteaikaa tarkastellaan Google Maps -reittisuunnittelun perusteella. Lähtöpaikaksi merkitään valvojaksi nimetyn henkilön toimipaikan osoite ja kohteeksi Rakentajantalo (Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä). Työmaavalvonnan tehtävät on määritelty liitteessä Maa- ja vesirakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT 103173. Henkilöstö Asiantuntijaksi / valvojaksi esitettävä henkilö(t) tulee nimetä.Toimittajan tulee nimetä tälle henkilölle myös varahenkilö(t). Kaikkien esitettyjen henkilöiden tulee täyttää tilaajan asettamat vähimmäisvaatimukset. Asiantuntijalla ja valvojalla tulee olla tehtävään tarvittava koulutus, kokemus päällystys-, stabilointi- ja ajoratamerkintätöiden toteuttamisessa kaupunkiolosuhteissa sekä yleisten sopimusehtojen, lainsäädännön ja viranomaismääräysten tuntemus. Hankintayksikkö Hankintayksikkönä toimii Kaupunkirakennepalvelun Liikkenne- ja viheralueet. Tätä sopimusta voi käyttää myös muut kaupungin hankintayksiköt. Nämä tehtävät ovat kuitenkin määrältään vähaisiä, ja niistä sovitaan erikseen.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 200 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Tarkoituksena on, että sopimuskausi käynnistyy mahdollisimman pian lainvoimaisen hankintapäätöksen jälkeen. Käynnissä oleva pandemia voi pienentää hankintayksikön taloudellisia tai toiminnallisia resursseja sopimusaikana. Hankintayksikkö ei ole kuitenkaan korvausvelvollinen, mikäli hankintasopimus joudutaan tämän takia keskeyttämään tai se toteutuu ennakoitua pienempänä.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 15/05/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 18/05/2020 Heure locale: 00:00 Lieu:
Tarjoukset avataan hankintayksikön tiloissa määräajan päättymisen jälkeen aikaisintaan edellä mainittuna ajankohtana. Avaustilaisuus ei ole julkinen.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71520000 - Services de conduite des travaux 
71521000 - Services de conduite de chantier