Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/01/2020
Date de péremption : 24/01/2026
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Jyväskylä: Services de santé et services sociaux

2020/S 18-040255  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

27/01/2020
S18
Services - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Finlande-Jyväskylä: Services de santé et services sociaux

2020/S 018-040255

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 244-601410)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut
Numéro national d'identification: 0174666-4
Adresse postale: Kilpisenkatu 1
Ville: Jyväskylä
Code NUTS: FI193
Code postal: 40100
Pays: Finlande
Courriel: hankinnat@jyvaskyla.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.jyvaskyla.fi

http://www.jyvaskyla.fi
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut
Numéro national d'identification: 0174666-4
Adresse postale: Kilpisenkatu 1
Ville: Jyväskylä
Code NUTS: FI193
Code postal: 40100
Pays: Finlande
Courriel: hankinnat@jyvaskyla.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.jyvaskyla.fi

http://www.jyvaskyla.fi
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Tehostetun palveluasumisen hankintajärjestelmä

II.1.2)
Code CPV principal
85000000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Tehostetulla palveluasumisella turvataan yksilöllinen asuminen henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Asukkaat ovat pääasiassa vähintään keskivaikeasti muistisairaita ja/tai monisairaita. Hankittava asumispalvelu vastaa sisällöltään kunnan omana palveluna tuotettua tehostettua palveluasumista ja palvelusetelillä järjestettävää palvelua. Asukasvalinnat tekee Jyväskylän vanhuspalveluiden moniammatillinen SAS-työryhmä. Tällä osallistumispyynnöllä perustetaan hankintajärjestelmä, johon kaikki tässä osallistumispyynnössä ja sen liitteissä asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät asumispalvelun tuottajat voivat osallistua. Järjestelmän toiminta on kuvattu osallistumispyynnön liitteessä 1, Tehostetun palveluasumisen hankintajärjestelmän kuvaus. Asumispalveluyksiköistä tehdään määräaikainen hankintasopimus 2 vuodeksi. Sopimus jatkuu määräaikaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
24/01/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 244-601410

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Viestintä

Au lieu de:

Lire:

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

Numéro de section: II.2.5)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Hankintasopimuksen tekoperusteet

Au lieu de:

Lire:

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika

Au lieu de:

Date: 17/12/2025

Lire:

Date: 24/01/2026

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Korjausilmoituksella korjataan vaativasta asiakkaasta maksettavaa korvausta. Vaativasta asiakkaasta maksettava korvaus on 132,83 EUR vuorokaudelta. Korjausilmoituksella jatketaan perustamisvaihetta 31.1.2020 asti. Hankintavaiheeseen siirrytään
   1. 2.2020.

 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux 
85311000 - Services d'action sociale avec hébergement