Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/11/2021
Date de péremption : 31/10/2027
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Jyväskylä: Services de santé et services sociaux

2021/S 215-566635  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

05/11/2021
S215
Finlande-Jyväskylä: Services de santé et services sociaux

2021/S 215-566635

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 198-517502)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Jyväskylän kaupunki
Numéro national d'identification: 0174666-4
Adresse postale: Vapaudenkatu 32 / PL 193
Ville: Jyväskylä
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Code postal: 40101
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Päivi Huttunen
Courriel: hankinnat@jyvaskyla.fi
Téléphone: +358 0503446758
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.jyvaskyla.fi

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Kotihoidon tukipalvelut

II.1.2)
Code CPV principal
85000000 Services de santé et services sociaux

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Jyväskylän kaupungin Ikääntyneiden palvelut (tilaaja) hankkii Ikääntyneiden kotihoidon tukipalveluita. Jyväskylän kaupungin kotihoidossa asiakasmäärät ovat lisääntyneet ja samanaikaisesti työntekijöiden saatavuus on heikentynyt oleellisesti. Hankinnan kohteena ovat kotihoidon tukipalvelun käynnit Jyväskylän kaupungin alueella. Tarkempi kuvaus hankinnasta liitteessä kaksi (2) palvelunkuvaus. Tällä osallistumispyynnöllä perustetaan hankintajärjestelmä, johon kaikki tässä osallistumispyynnössä ja sen liitteissä asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat voivat osallistua. Hankintajärjestelmä on kuvattu liitteessä kolme (3). Hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla (hankintavaiheessa) valitaan palveluntuottajat kotihoidon alueille.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
01/11/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 198-517502

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.1.11

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Hankintamenettelyn keskeiset piirteet

Au lieu de:

Hankintamenettelyn keskeiset piirteet on kuvattu liitteessä kolme (3) hankintajärjestelmän kuvaus. KORJAUS: Jos palveluntuottaja ei jätä osallistumishakemusta hankintavaiheeseen 08.11.2021 klo 16 mennessä, hakemusta ei ehditä käsitellä eikä palveluntuottaja pääse tarjoamaan ensimmäiselle tarjouskierrokselle. Perustamisvaiheessa jätettävät kysymykset tulee jättää
   4. 11.2021 mennessä. Sen jälkeen jätettyihin kysymyksiin hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta vastata.

Lire:

Hankintamenettelyn keskeiset piirteet on kuvattu liitteessä kolme (3) hankintajärjestelmän kuvaus. HUOM. KORJAUS: Jos palveluntuottaja ei jätä osallistumishakemusta 16.11.2021 mennessä, hakemusta ei ehditä käsitellä eikä palveluntuottaja pääse tarjoamaan ensimmäiselle tarjouskierrokselle. Perustamisvaiheessa jätettävät kysymykset tulee jättää
   8. 11.2021 mennessä. Sen jälkeen jätettyihin kysymyksiin hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta vastata.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika

Au lieu de:

Date: 18/12/2021

Lire:

Date: 31/10/2027

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Korjaus 1: Päivitetty liitettä kolme (3) kysymysten jättämisen osalta ja lisätty kysymyksiin liittyvä tieto myös tarjouspyynnölle. Korostettu hankintavaiheeseen siirtymisen päivämäärää ja osallistumishakemusten jättämisen määräaikaa. Muutettu päätöksiin liittyviä käytänteitä niin että perustamisvaiheen jälkeen tehdään päätös. Korjaus 2: Korjattu tekninen ongelma. Korjauksen takia pidennetty määräaikoja, eli muutettu hankintavaiheeseen siirtymisen päivämäärää sekä kysymysten jättämisen määräaikaa. Viivästyksistä johtuen myös sopimukseen jätetty varaa tarkentaa sopimuksen alkamisajankohtaa.
Finlande-Jyväskylä: Services de santé et services sociauxType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services
31/10/2027
05/11/2021
FI
National

 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux