01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/10/2018
Date de péremption : 30/11/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Kaarina: Services de nettoyage

2018/S 206-470583 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/10/2018 S206  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Finlande-Kaarina: Services de nettoyage 2018/S 206-470583 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Kaarinan kaupunki 0133226-9 Lautakunnankatu 1 Kaarina 20780 Finlande Point(s) de contact: Jonas Nordberg Courriel: hankinnat@kaarina.fi Code NUTS: FI1C1 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.kaarina.fi http://www.kaarina.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/kaarina Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/kaarina?id=206082&tpk=89cb7b61-3d3f-4a7d-8368-e3f675ed2605
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Siivous- ja ruokapalvelut
II.1.2) Code CPV principal 90910000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Kaarinan kaupungin Tila- ja ravintopalvelut pyytää tarjousta Littoisten monitoimitalon (2 500 m2) ylläpito- ja perussiivouksesta sekä Hovirinnan palvelukeskuksen (1 716 m2) ylläpito- ja perussiivouksesta sekä ruokapalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kohteiden esittely: Littoisten monitoimitalo sijaitsee osoitteessa Tallakatu 2, 20660 Littoinen ja Hovirinnan palvelukeskus osoitteessa Isännänkatu 4, 20780 Kaarina. Kohteet esitellään tiistaina
   6. 11.2018 klo 9:00 alkaen Hovirinnan palvelukeskuksesta.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Littoisten monitoimitalon ylläpito- ja perussiivous
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Lieu principal d'exécution:
Littoisten monitoimitalo
II.2.4) Description des prestations:
Littoisten monitoimitalon ylläpitosiivous tehdään joka viikonpäivä (ma-su) ja perussiivous kesäseisokin aikana (heinäkuussa). Monitoimitalo sisältää liikunta-, päivähoito- ja koulutiloja. Työn suoritusaika sopeutetaan monitoimitalon käyttövuorojen mukaisesti. Monitoimitalo on avoinna ma-pe klo 8:00-22:00 ja la-su klo 10:00-18:00. Monitoimitalolla sijaitseva lasten varahoito on avoinna ma-pe klo 6:30-17:00 ja Hovirinnan koulun väistötiloina toimivat opetustilat ovat käytössä ma-pe klo 8:00-15:00 välisenä aikana. Osassa opetustiloja on myös iltakäyttöä. Palveluyrityksen siivoojilta edellytetään toimitilahuoltajan tai laitoshuoltajan ammattitutkintoa ja vähintään kahden (2) vuoden työkokemusta siivoustöistä sekä perehtyneisyyttä Littoisten monitoimitalon kaltaisen tilan siivouksen erityispiirteisiin. Tarjouksesta tulee selvitä työntekijöiden palvelussuhdeaika yrityksessä ja aiempi alan työkokemus. Työntekijöiltä edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Mikäli varsinaisten työntekijöiden lisäksi tarvitaan sijaisia, heiltä edellytetään samaa koulutustasoa ja perehtyneisyyttä kuin varsinaisilta työntekijöiltä. Edellä mainitusta poikkeava sijaisten kelpoisuus ja käyttö kohteella on sovittava erikseen tilaajan kanssa. Kaikilta työntekijöiltä vaaditaan tunnistamisen mahdollistava henkilökortti ja yrityksen tunnuksilla varustetut työasusteet sekä hyvät asiakaspalvelutaidot. Lähiesimieheltä edellytetään puhdistuspalvelualan esimiestutkintoa ja vähintään kahden (2) vuoden työkokemusta siivoustyönjohdosta. Vaaditun puhtaustason ylläpitämiseksi palveluyritykseltä vaaditaan säännöllistä siivouskoneiden käyttöä. Palveluyritys täydentää kohteiden wc- ja käsipyyhepaperit, saippuat sekä mahdolliset kangaspyyherullat olemassa oleviin annostelijoihin. Edellä mainittujen tuotteiden osalta palveluyrityksen työntekijä ilmoittaa tarpeen kohteen yhteyshenkilölle, joka vastaa kyseisten tuotteiden hankinnasta ja kustannuksista. Palvelun laatua valvotaan säännöllisesti tilaajan, tuottajan ja kiinteistöjen henkilöstön toimesta. Yhteiset kohteiden laatupalaverit ja laatukierrokset, joissa arvioidaan toteutunutta palvelun laatua, pidetään kerran kuukaudessa, ellei myöhemmin muuta sovita. Niihin osallistuvat palvelun tuottajan edustaja(t), tilaajan edustaja(t) ja kohteen yhteyshenkilö(t). Palveluntuottaja raportoi tilaajalle kirjallisesti jokaisen laadunvalvontaa koskevan arvioinnin (laadunseurantaraportti). Osapuolet voivat milloin tahansa sopimuskauden aikana tehdä myös kehitysehdotuksia palvelun parantamiseksi. Mikäli kohteesta/kohteista loppuu toiminta sopimuskauden aikana, sopimus purkautuu automaattisesti.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2019 Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Optiot yksi (1) + yksi (1) vuosi.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Hovirinnan palvelukeskuksen ylläpito- ja perussiivous sekä ruokapalvelu
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 55500000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Lieu principal d'exécution:
Hovirinnan palvelukeskus
II.2.4) Description des prestations:
Hovirinnan palvelukeskuksen ylläpitosiivous ja ruokapalvelu tehdään joka arkipäivä, pois lukien arkipyhät. Perussiivous tehdään kerran vuodessa siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa palvelukeskuksen päivittäiselle toiminnalle. Asukashuoneistojen perussiivous tehdään välittömästi asukkaan vaihtuessa. Ylläpitosiivouksen ja ruokapalvelujen työn suoritusaika sopeutetaan palvelukeskuksen päivittäisen rytmin mukaiseksi. Palveluyrityksen siivoojilta/ruokapalvelutyöntekijöiltä edellytetään toimitilahuoltajan tai laitoshuoltajan ammattitutkintoa ja vähintään kahden (2) vuoden työkokemusta siivoustöistä sekä perehtyneisyyttä Hovirinnan palvelukeskuksen kaltaisen tilan siivouksen erityispiirteisiin. Ruokapalvelutyöntekijältä edellytetään hygieniapassia sekä vähintään aiempaa alan työkokemusta. Tarjouksesta tulee selvitä työntekijöiden palvelussuhdeaika yrityksessä ja aiempi alan työkokemus. Työntekijöiltä edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Mikäli varsinaisten työntekijöiden lisäksi tarvitaan sijaisia, heiltä edellytetään samaa koulutustasoa ja perehtyneisyyttä kuin varsinaisilta työntekijöiltä. Edellä mainitusta poikkeava sijaisten kelpoisuus ja käyttö kohteella on sovittava erikseen tilaajan kanssa. Kaikilta työntekijöiltä vaaditaan tunnistamisen mahdollistava henkilökortti ja yrityksen tunnuksilla varustetut työasusteet sekä hyvät asiakaspalvelutaidot. Lähiesimieheltä edellytetään puhdistuspalvelualan esimiestutkintoa ja vähintään kahden (2) vuoden työkokemusta siivoustyönjohdosta. Vaaditun puhtaustason ylläpitämiseksi palveluyritykseltä vaaditaan säännöllistä siivouskoneiden käyttöä. Palveluyritys täydentää kohteiden wc- ja käsipyyhepaperit, saippuat sekä mahdolliset kangaspyyherullat olemassa oleviin annostelijoihin. Edellä mainittujen tuotteiden osalta palveluyrityksen työntekijä ilmoittaa tarpeen kohteen yhteyshenkilölle, joka vastaa kyseisten tuotteiden hankinnasta ja kustannuksista. Hovirinnan palvelukeskuksen ruokapalvelu sisältää kaupungin ruokalistan mukaisen aamupalan, lounaan ja iltapäiväkahvin tarjoilun sekä astiahuollon ja keittiön puhtaanapidon. Kaarinan kaupungin ruokapalvelut vastaa elintarvike ym. ruokapalveluun liittyvien tuotteiden hankinnasta ja kustannuksista sekä koneiden ja laitteiden korjauskustannuksista. Palvelun laatua valvotaan säännöllisesti tilaajan, tuottajan ja kiinteistöjen henkilöstön toimesta. Yhteiset kohteiden laatupalaverit ja laatukierrokset, joissa arvioidaan toteutunutta palvelun laatua, pidetään kerran kuukaudessa, ellei myöhemmin muuta sovita. Niihin osallistuvat palvelun tuottajan edustaja(t), tilaajan edustaja(t) ja kohteen yhteyshenkilö(t). Palveluntuottaja raportoi tilaajalle kirjallisesti jokaisen laadunvalvontaa koskevan arvioinnin (laadunseurantaraportti). Osapuolet voivat milloin tahansa sopimuskauden aikana tehdä myös kehitysehdotuksia palvelun parantamiseksi. Mikäli kohteesta/kohteista loppuu toiminta sopimuskauden aikana, sopimus purkautuu automaattisesti. SOTEn astuessa voimaan, sopimus raukeaa Hovirinnan palvelukeskuksen osalta. Palveluntuottaja voi poistettujen palvelujen osalta tehdä erillisen sopimuksen maakunnan kanssa samoin ehdoin.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2019 Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Optiot yksi (1) + yksi (1) vuosi.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 30/11/2018 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 30/11/2018 Heure locale: 13:00 Lieu:
Kaarina-talo, ei julkinen tilaisuus.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 Helsinki 00520 Finlande Téléphone: +358 295643300 Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Fax: +358 295643314 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
24/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
55500000 - Services de cantine et service traiteur 
90910000 - Services de nettoyage