Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption : 27/04/2020
Type de procédure : Dialogue compétitif
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Kaarina: Travaux de construction

2020/S 61-144785  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/03/2020 S61 Marché de travaux - Avis de marché - Dialogue compétitif Finlande-Kaarina: Travaux de construction 2020/S 061-144785 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kaarinan kaupunki Numéro national d'identification: 0133226-9 Adresse postale: Lautakunnankatu 1 Ville: Kaarina Code NUTS: FI1C1 Code postal: FI-20780 Pays: Finlande Point(s) de contact: Janne Lehtinen Courriel: janne.lehtinen@kaarina.fi Téléphone: +358 505018464 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.kaarina.fi http://www.kaarina.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/kaarina?id=292297&tpk=6f2a48a4-6a91-44ac-ac7d-ec0bcc86a73a Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/kaarina?id=292297&tpk=6f2a48a4-6a91-44ac-ac7d-ec0bcc86a73a
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Valkeavuoren kampuksen KVR-urakka Numéro de référence: KNA/101/10.03.02.00.00/2019
II.1.2) Code CPV principal 45000000
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Hankinnassa on kysymys uuden kampuksen toteuttamisesta uudisrakennuksena Kaarinan kaupungissa. Hankinta toteutetaan KVR- eli SR-urakkana, joka sisältää lasten- ja nuortentalon suunnittelun ja toteuttamisen. Uudisrakennukseen on tarkoitus rakentaa tilat ensisijaisesti perusopetuksen yhtenäiskoululle noin 1 000 oppilaalle sekä varhaiskasvatukselle noin 160 lapselle. Lisäksi kampukseen on tarkoitus sijoittua mm. sosiaali- ja terveyspalveluja sekä liikunta- ja kulttuuritoimintoja. Uudisrakennuksen suunniteltu bruttoala on noin 13 000 brm2. Alustavan ajatuksen mukaisesti hankkeeseen kytketään lukiorakennuksen väistyvän ruokalan /keittiön huomioiminen suunnittelussa sekä mahdollisesti myös toteutus. Tavoitteena on, että rakennustyöt aloitetaan keväällä/kesällä 2021 ja rakennus voidaan ottaa käyttöön vuodenvaihteessa 2023-2024. Hankinnassa hinta-laatusuhteen vertailussa hinnan painoarvo on 55-75 % ja laadun painoarvo 25-45 %.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 71540000 44000000 34990000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Lieu principal d'exécution:
Uudisrakennus toteutetaan Kaarinan kaupunkiin osoitteeseen Aapiskuja 7, FI-20780 Kaarina.
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnassa on kysymys uuden kampuksen toteuttamisesta uudisrakennuksena Kaarinan kaupungissa. Hankinta toteutetaan KVR- eli SR-urakkana, joka sisältää lasten- ja nuortentalon suunnittelun ja toteuttamisen. Uudisrakennukseen on tarkoitus rakentaa tilat ensisijaisesti perusopetuksen yhtenäiskoululle noin 1 000 oppilaalle vuosiluokilta 0-9 sekä varhaiskasvatukselle noin 100 lapselle. Lisäksi kampukseen on tarkoitus sijoittua mm. sosiaali- ja terveyspalveluja sekä liikunta- ja kulttuuritoimintoja. Uudisrakennuksen suunniteltu bruttoala on noin 13 000 brm2. Alustavan ajatuksen mukaisesti hankkeeseen kytketään lukiorakennuksen väistyvän ruokalan / keittiön huomioiminen suunnittelussa sekä mahdollisesti myös toteutus. Hankintaan sisältyy uudisrakennuksen suunnittelu- ja rakennustyö. Hankkeen toteuttaja on tarkoitus valita kilpailullisella neuvottelumenettelyllä kevääseen 2021 mennessä. Tavoitteena on, että rakennustyöt aloitetaan keväällä/kesällä 2021 ja rakennus voidaan ottaa käyttöön vuodenvaihteessa 2023-2024. Sopimusrakenne ja sopimuskokonaisuuden laajuus tarkentuvat hankinnan neuvotteluvaiheen kuluessa. Neuvotteluvaiheessa on tarkoitus käydä 4-5 suunnitteluratkaisujen kehittämiseen painottuvaa neuvottelua. Hankinnan neuvotteluvaiheen neuvotteluissa käsitellään muun muassa sitä, voidaanko hankinnassa käyttää tavanomaiseen verrattuna laajennettua käyttöönottojaksoa, pidempää takuujaksoa tai vastaavaa rakennuksen käyttöolosuhteita pidemmällä aikavälillä turvaavaa järjestelyä joko hankinnan toteuttamisen edellytyksenä tai elinkaarinäkökulmana laatuarvioinnissa. Hankinnassa hinta-laatusuhteen vertailussa hinnan painoarvo on 55-75 % ja laadun painoarvo 25-45 %. Laadun osalta huomioitavia vertailuperusteita ovat suunnitteluratkaisun toiminnallisuus, tehokkuus ja innovatiivisuus, suunnitteluratkaisun soveltuvuus ympäristöön, suunnitteluratkaisun elinkaarinäkökulma, suunnittelun ja rakentamisen projektisuunnitelma. Projektikieli on suomi. Osallistumishakemuksen voi jättää ja hankkeen toteuttajaksi voidaan valita ryhmittymä eli työyhteenliittymä. Ryhmittymään kuuluvia jäseniä ei voi vähentää tai muuttaa. Ryhmittymään kuuluvia jäseniä voidaan lisätä edellyttäen, että uudet jäsenet täyttävät tässä hankintailmoituksessa esitetyt vaatimukset ja toimittavat vaaditun selvityksen. Näiden vaatimusten tulee täyttyä jo sillä ryhmittymän kokoonpanolla, jolla osallistumishakemus tehdään. Tarjousvertailussa hyväksytyn tarjouksen jättäneille tarjoajille maksetaan yhteensä enintään 100 000 EUR:n (alv 0 %) palkkio jaettuna tasan tarjoajien kesken, kuitenkin enintään 50 000 EUR (alv 0 %) yhtä (1) tarjoajaa kohden. Tarjouspalkkiota ei makseta tarjouskilpailun voittaneelle tarjoajalle. Tarjouspalkkion lisäksi muita tarjoajien kuluja ei korvata. Tarjouspalkkio maksetaan, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja sopimukset on allekirjoitettu. Tarjouspalkkiota ei makseta eikä tarjoajan kuluja korvata, mikäli hankinta keskeytetään. Tilaajalla on oikeus hyväksyttyihin tarjouksiin sisältyvään aineistoon, kuten esim. suunnitelmiin, piirustuksiin ja niihin sisältyviin innovaatioihin edellä mainitun palkkion suorittamista vastaan. Tarjoaja voi tarjouksessaan ilmoittaa luopuvansa em. tarjouspalkkiosta, jolloin Tilaajalle ei synny oikeutta tarjousaineistoon. Lisätietoja hankinnan suunnitellusta sisällöstä on saatavissa hankintailmoituksen liitteistä.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 30 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre minimal envisagé: 3 Nombre maximal: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Tilaaja valitsee tarjouskilpailuun osallistumishakemuksensa jättäneistä, soveltuvuutta koskevat vaatimukset täyttävistä ehdokkaista kolmesta viiteen (3-5) ehdokasta. Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän, käytetään ehdokkaiden valintaperusteena aiempien asiakkaiden palautetta vastaavista peruskorjaus- tai uudisrakennushankkeista rakennustöissä seuraavasti: a) Rakentamisen kokonaislaatu (ml. puhtauden- ja kosteudenhallinta) b) Aikataulujen hallinta ja aikatauluissa pysyminen c) Kustannusten hallinta ja budjetissa pysyminen d) Työturvallisuuden toteutuminen e) Yhteistyökyky. Ehdokas toimittaa osallistumishakemuksen liitteenä tämän hankintailmoituksen liitteenä 4 olevan lomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna kolmen (3) aiemman referenssihankkeen osalta. Kutakin referenssihanketta kohden toimitetaan erillinen kappale lomakkeesta. Kunkin lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa referenssihankkeen tilaajan edustaja (vastuullinen projektipäällikkö tai muu vastaavassa roolissa toiminut henkilö) lomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tilaajien edustajat pisteyttävät ehdokkaan kunkin ominaisuuden osalta asteikolla 0-5. Ilmoitettujen kolmen referenssihankkeen pisteet (yhteensä enintään 60 pistettä) lasketaan yhteen. Tilaajan harkinnan mukaan 3-5 eniten pisteitä saanutta valitaan hankkeen neuvotteluvaiheeseen. Mikäli tasapisteiden vuoksi ei voida erotella näitä kolmea (3), neljää (4) tai viittä (5) eniten pisteitä saanutta ehdokasta, arpa ratkaisee valinnan tasapisteissä olevien osalta. Vastaavaksi peruskorjaus- tai uudisrakennuskohteeksi katsotaan bruttoalaltaan vähintään 3 000 brm2 toimitilarakennukset (Tilastokeskuksen Rakennusluokitus 2018 -luokat 04 (toimistorakennukset), 06 (hoitoalan rakennukset), 07 (kokoontumisrakennukset) ja 08 (opetusrakennukset). Rakennus voi olla yksityisen tai julkisen sektorin käytössä. Peruskorjauskohteessa korjausasteen tulee olla vähintään 50 %. Referenssihankkeiden tulee olla viimeisen seitsemän (7) vuoden ajalta (vastaanotettu maaliskuussa 2013 tai myöhemmin).
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Dialogue compétitif
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 27/04/2020 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Hankintailmoituksen yhteydessä julkaistussa tarjouspyyntöaineistossa annetut tiedot ja vaatimukset ovat alustavia, ellei niitä ole esitetty tässä hankintailmoituksessa ehdottomina tai ellei aineistossa toisin mainita. Tiedot ja vaatimukset täsmentyvät hankinnan edetessä. Hankintailmoitusta koskevat tiedustelut tulee esittää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa viimeistään
   9. 4.2020 klo 12.00 mennessä. Vastaukset tiedusteluihin pyritään julkaisemaan Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa 16.4.2020 klo 12.00 mennessä. Jos ehdokas on ryhmittymä, kaikista ryhmittymän jäsenistä toimitetaan oma ESPD-lomake. Jos ehdokas vetoaa alihankkijansa tai muun tahon voimavaroihin neuvotteluvaiheeseen pääsyn edellytyksenä olevien vähimmäisvaatimusten (esim. referenssivaatimukset) täyttymiseksi, myös kyseisestä alihankkijasta tai muusta tahosta on toimitettava ESPD-lomake. Tämä koskee myös omia konserniyhtiöitä.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
24/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34990000 - Équipement de contrôle, de sécurité, de signalisation et d'éclairage 
44000000 - Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques) 
45000000 - Travaux de construction 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71540000 - Services de gestion de la construction