Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Kajaani: Services de nettoyage

2020/S 69-164209  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Services - Avis de préinformation sans mise en concurrence - Sans objet Finlande-Kajaani: Services de nettoyage 2020/S 069-164209 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kajaanin kaupunki Numéro national d'identification: 0214958-9 Adresse postale: Pohjolankatu 13 Ville: Kajaani Code NUTS: FI1D8 Code postal: FI-87100 Pays: Finlande Point(s) de contact: Henna Väätäinen Courriel: henna.vaatainen@kajaani.fi Téléphone: +358 447100994 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.kajaani.fi http://www.kajaani.fi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Hyrynsalmen kunta Numéro national d'identification: 0185075-2 Adresse postale: Laskutie 1 Ville: Hyrynsalmi Code NUTS: FI1D8 Code postal: FI-89400 Pays: Finlande Point(s) de contact: Jaana Kovalainen Courriel: jaana.kovalainen@hyrynsalmi.fi Téléphone: +358 447104450 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.hyrynsalmi.fi http://www.hyrynsalmi.fi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Paltamon kunta Numéro national d'identification: 0188808-0 Adresse postale: Vaarankyläntie 7 Ville: Paltamo Code NUTS: FI1D8 Code postal: FI-88300 Pays: Finlande Point(s) de contact: Markku Heikkinen Courriel: markku.heikkinen@paltamo.fi Téléphone: +358 2885927 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.paltamo.fi http://www.paltamo.fi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sotkamon kunta Numéro national d'identification: 0189766-5 Adresse postale: Markkinatie 1 Ville: Sotkamo Code NUTS: FI1D8 Code postal: FI-88600 Pays: Finlande Point(s) de contact: Hannu Tervonen Courriel: hannu.tervonen@sotkamo.fi Téléphone: +358 447502727 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.sotkamo.fi http://www.sotkamo.fi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ristijärven kunta Numéro national d'identification: 0189576-6 Adresse postale: Aholantie 15 Ville: Ristijärvi Code NUTS: FI1D8 Code postal: FI-88400 Pays: Finlande Point(s) de contact: Terttu Härkönen Courriel: terttu.harkonen@ristijarvi.fi Téléphone: +358 447159309 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.ristijarvi.fi http://www.ristijarvi.fi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Suomussalmen kunta Numéro national d'identification: 0189925-7 Adresse postale: Kauppakatu 20 Ville: Suomussalmi Code NUTS: FI1D8 Code postal: FI-89600 Pays: Finlande Point(s) de contact: Niina Kinnunen Courriel: niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi Téléphone: +358 447773380 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.suomussalmi.fi http://www.suomussalmi.fi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kajaanin seurakunta Numéro national d'identification: 0209859-0 Adresse postale: Linnakatu 12 Ville: Kajaani Code NUTS: FI1D8 Code postal: FI-87100 Pays: Finlande Point(s) de contact: Juho Vornanen Courriel: juha.vornanen@evl.fi Téléphone: +358 447444256 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.kajaaninseurakunta.fi http://www.kajaaninseurakunta.fi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtyhmä Numéro national d'identification: 2496986-0 Adresse postale: Pohjolankatu 13 Ville: Kajaani Code NUTS: FI1D8 Code postal: FI-87100 Pays: Finlande Point(s) de contact: Merja Kemppainen Courriel: hankintatoimisto@kainuu.fi Téléphone: +358 447970214 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.sote.kainuu.fi http://www.sote.kainuu.fi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Numéro national d'identification: 1744356-1 Adresse postale: Viestitie 2 Ville: Kajaani Code NUTS: FI1D8 Code postal: FI-87700 Pays: Finlande Point(s) de contact: Esa Kumpulainen Courriel: esa.kumpulainen@ekokymppi.fi Téléphone: +358 447100059 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.ekokymppi.fi http://www.ekokymppi.fi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy Numéro national d'identification: 2553600-4 Adresse postale: Ketunpolku 1 Ville: Kajaani Code NUTS: FI1D8 Code postal: FI-87100 Pays: Finlande Point(s) de contact: Eija Lappalainen Courriel: eija.lappalainen@kamk.fi Téléphone: +358 447101627 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.kamk.fi http://www.kamk.fi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Puolangan kunta Numéro national d'identification: 0189081-8 Adresse postale: Maaherrankatu 7 Ville: Puolanka Code NUTS: FI1D8 Code postal: FI-89200 Pays: Finlande Point(s) de contact: Ismo Moilanen Courriel: ismo.moilanen@puolanka.fi Téléphone: +358 445950502 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.puolanka.fi http://www.puolanka.fi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kainuun liitto Numéro national d'identification: 2496992-4 Adresse postale: Kauppakatu 1 Ville: Kajaani Code NUTS: FI1D8 Code postal: FI-87100 Pays: Finlande Point(s) de contact: Paula Halonen Courriel: paula.halonen@kainuu.fi Téléphone: +358 444100728 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.kainuunliitto.fi http://www.kainuunliitto.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Tietopyyntötilaisuus vaihtomattopalvelusta
II.1.2) Code CPV principal 90910000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Tietopyyntötilaisuus/markkinakartoitus: Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan ilmoitus tietopyynnöstä ja markkinavuoropuhelusta osana vaihtomattopalvelun hankinnan valmistelua. Ennakoitu sopimuskausi on vuosille 2020-2022 (1+1). Tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa markkinoilla olevia toimittajia, heidän palveluvalikoimaansa sekä saada kattavasti tietoa tarjouskilpailua varten. Tällä tietopyynnöllä ei aloiteta tarjouskilpailua. Tässä ilmoituksessa esitetyt ja markkinakartoituksen aikana esitettävät tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia. Kajaanin kaupunki ei sitoudu hankinnan toteuttamiseen tai tiettyyn toteuttamistapaan, eivätkä hankinnasta kiinnostuneet toimittajat sitoudu mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen. Kajaanin kaupunki ei myöskään maksa markkinakartoitukseen osallistumisesta korvausta. Tarkempi kuvaus ja osallistumiseen liittyvät ohjeet löytyvät kohdista II.2.4) Kuvaus hankinnasta ja VI.3) Lisätiedot.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 000 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D8 Lieu principal d'exécution:
Kainuu FI134
II.2.4) Description des prestations:
Kajaanin kaupunki / Kainuun hankintarengas pitää tietopyyntötilaisuuden vaihtomattopalvelusta. Alustavan suunnitelman mukaan vaihtomattopalvelu tulee kattamaan perusmatot, tilaajan/tilaajien käyttöön suunnitellut tai suunniteltavat logo-/designmatot sekä WC-tiloihin sijoitettavat kangasrullat ja tätä koskevat vaihtoehtoiset tuotteet. Ennakoitu sopimuskausi 2020-2022, jota on mahdollisuus jatkaa kahden (1+1) vuoden optiolla. Hankintayksikkönä on Kajaanin kaupunki / Kainuun hankintarengas.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
05/05/2020
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Kutsu tietopyyntötilaisuuteen: Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan kutsu tietopyyntötilaisuuteen markkinavuoropuhelua ja teknistä vuoropuhelua varten. Tietopyyntötilaisuus koskee suunnittelussa olevaa vaihtomattopalvelua. Tietopyynnön kohde liittyy erityisesti: muutoksiin varautumiseen sopimuskaudella, hankinnan alueelliseen luonteeseen sekä artikkelien suureen määrään. Tietopyynnön tavoitteena on saada tietoa alustavan tarjouspyynnön hankintakriteereistä, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti. Aika: 21.4.2020, klo 13.00-14.00 Paikka: Etälinkillä Skype-kokouksena Tilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään 17.4.2020 klo 16.00 mennessä. Linkki ilmoittautumiseen https://link.webropolsurveys.com/S/B3FDDFB2FE98C635 Linkki etäkokoukseen toimitetaan 20.4.2020 kello 16.15 mennessä. Tällä kutsulla tietopyyntötilaisuuteen ei aloiteta tarjouskilpailua. Tässä tietopyynnössä esitetyt ja tietopyyntötilaisuudessa esitettävät tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia. Kajaanin kaupunki / Kainuun hankintarengas ei sitoudu hankinnan toteuttamiseen tai tiettyyn toteuttamistapaan, eivätkä hankinnasta kiinnostuneet toimittajat sitoudu mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen. Tietopyyntötilaisuuteen osallistuminen ei ole edellytys tarjouskilpailuun osallistumiselle. Kajaanin kaupunki / Kainuun hankintarengas ei maksa tietopyyntötilaisuuteen osallistumisesta korvausta. https://link.webropolsurveys.com/S/B3FDDFB2FE98C635
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage