Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 06/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Kajaani:Services de santé et services sociaux

2023/S 18-048288  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

25/01/2023
S18
Finlande-Kajaani: Services de santé et services sociaux

2023/S 018-048288

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 241-694352)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Numéro national d'identification: 2496986-0
Adresse postale: Sotkamontie 13, H-talo
Ville: Kajaani
Code NUTS: FI1D8 Kainuu
Code postal: 87300
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Merja Kemppainen
Courriel: hankintatoimisto@kainuu.fi
Téléphone: +358 406884160
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://sote.kainuu.fi

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalvelut

II.1.2)
Code CPV principal
85000000 Services de santé et services sociaux

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hankintayksikkö pyytää tarjoustanne mielenterveyskuntoutujien kuntouttavista asumispalveluista sopimuskaudelle, joka alkaa aikaisintaan
   1. 6.2023 ja kestää neljä (4) vuotta. Tämän lisäksi hankinnan kohteeseen sisältyy optio kahdesta (2) vuodesta, jonka käytöstä tilaaja päättää viimeistään vuotta (12 kk) ennen alkuperäisen sopimuskauden päättymistä. Tarjousta pyydetään seuraavista palvelukokonaisuuksista:
   1.  Tuettu kuntouttava asuminen
   2.  Kuntouttava palveluasuminen
   3.  Kuntouttava tehostettu palveluasuminen Tarjouspyyntö koskee sosiaalihuoltolain 21 §:ssä tarkoitettuja palveluja. Tilaaja hankkii osan tarvitsemistaan asumispalveluista yksityisiltä palveluntuottajilta palvelutuottajien tiloissa tuotettuna. Tilaaja edellyttää, että toimintayksikkö sijaitsee Kainuun hyvinvointialueella, jolloin etäisyys ei kohtuuttomasti vaikeuta omaisten yhteydenpitoa. Ostopalveluna hankittavien kuntouttavien asumispalvelujen asiakkaita on tällä hetkellä noin 80. Paikkamäärä vaihtelee sopimuskauden aikana asiakastarpeen mukaan. Tilaaja ei sitoudu hankinnassa mihinkään paikkamääriin. Tilaaja voi soveltaa hankintalain 110 §:n mukaista suorahankintaa yksittäisissä asiakassuhteissa, kun asiakas asuu asumisyksikössä, joka ei tule valituksi palvelun tuottajaksi sopimuskaudelle, mutta jonka kanssa tilaajalla on nyt voimassa oleva hankintasopimus. Hinta ja mahdolliset hinnanmuutokset määräytyvät ko. hankintasopimuksen mukaan. Tarjouspyyntö koskee hankintakaudella tehtäviä uusia sijoituksia. Palveluntuottajan tulee sitoutua siihen, että myös yksikköön aiemmin tehdyt sijoitukset tulevat uuden puitesopimuksen piiriin. Tarjouskilpailun perusteella tehtävä uusi puitesopimus korvaa yksikön kanssa aikaisemmin tehdyt sopimukset.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 241-694352

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla internet-osoitteessa

Au lieu de:

https://tarjouspalvelu.fi/kainuu?id=349759&tpk=a1e0d301-f12e-480a-af9f-c80b604eb4ab

https://tarjouspalvelu.fi/kainuu?id=349759&tpk=a1e0d301-f12e-480a-af9f-c80b604eb4ab
Lire:

https://tarjouspalvelu.fi/kainuunhyvinvointialue?id=349759&tpk=a1e0d301-f12e-480a-af9f-c80b604eb4ab

https://tarjouspalvelu.fi/kainuunhyvinvointialue?id=349759&tpk=a1e0d301-f12e-480a-af9f-c80b604eb4ab
Numéro de section: I.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sähköisesti osoitteessa

Au lieu de:

https://tarjouspalvelu.fi/kainuu?id=349759&tpk=a1e0d301-f12e-480a-af9f-c80b604eb4ab

https://tarjouspalvelu.fi/kainuu?id=349759&tpk=a1e0d301-f12e-480a-af9f-c80b604eb4ab
Lire:

https://tarjouspalvelu.fi/kainuunhyvinvointialue?id=349759&tpk=a1e0d301-f12e-480a-af9f-c80b604eb4ab

https://tarjouspalvelu.fi/kainuunhyvinvointialue?id=349759&tpk=a1e0d301-f12e-480a-af9f-c80b604eb4ab
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Korjattu tekninen virhe palvelukokonaiosuus 1 ja 2 ateriamaksun syöttämisen osalta. Lisäksi korjausilmoituksella tarjouspyyntö päivitetty Kainuun hyvinvointialueen sivustolle.
Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalvelut 06/02/2023 25/01/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux