Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Kangasala: Travaux de construction

2022/S 128-363214  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/07/2022 S128 Finlande-Kangasala: Travaux de construction 2022/S 128-363214 Avis de préinformation
Le présent avis vise à réduire les délais de réception des offres Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kangasalan kaupunki Numéro national d'identification: 1923299-5 Adresse postale: Kunnantie 1 Ville: Kangasala Code NUTS: FI197 Pirkanmaa Code postal: 36200 Pays: Finlande Point(s) de contact: Timo Harra Courriel: timo.harra@kangasala.fi Téléphone: +358 035655300 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kangasala.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/kangasala?id=407863&tpk=006cd1e1-4ab3-4eb1-a38b-0e257e423517 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/kangasala?id=407863&tpk=006cd1e1-4ab3-4eb1-a38b-0e257e423517
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ruutanan koulukeskuksen rakennustyöt
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Ruutanan koulukeskus -hanke koostuu Kangasalan Ruutanassa sijaitsevan koulun uudis- ja korjausrakennushankkeesta osoitteessa Ruutanantie 750, 36110 Ruutana. Hanke koostuu tontilla sijaitsevien rakennusten korjauksista ja uudisrakennuksen rakentamisesta olemassa olevien rakennusten yhteyteen. Osana hanketta puretaan vanha koulurakennus. Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus, tarjouspyyntö tai kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä tällä ilmoituksen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua. Tämä ilmoitus ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa. Päätökset mahdollisen kilpailutuksen käynnistämisestä tehdään myöhemmin.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI197 Pirkanmaa
II.2.4) Description des prestations:
Ruutanan koulukeskuksen rakennustyöt yhteistoiminnallisella urakkamuodolla. Hanke koostuu tontilla sijaitsevien rakennusten korjauksista ja uudisrakennuksen rakentamisesta olemassa olevien rakennusten yhteyteen. Osana hanketta puretaan vanha koulurakennus. Uudisrakennuksen suunniteltu rakentamisen aloitus on talvella 2022-2023. Uudisrakennukseen sijoittuvat mm. liikuntasali tukitoimintoineen, väestönsuoja, taito- ja taideaineet, opetustiloja, oppilashuollon tilat ja henkilökunnan tilat. Uudisosan laajuus noin
   4. 700 m2. Kivikoulu (rakennettu 1950-luvulla) ja sen lisäsiiveksi rakennettu Ruusutarha (rakennettu 2007) ovat opetuskäytössä koko uudisrakennuksen rakentamisen ajan ja ne puretaan uudisrakennuksen käyttöönoton jälkeen. Ruusutarhan itäpään porras puretaan jo uudisrakennustöiden aloituksen yhteydessä ja tilalle rakennetaan poistumistieporras eteläiselle sivulle. Koivurinne (rakennettu 2014) on uusin koulurakennus, johon tehdään tilamuutoksia ja ruokalaa laajennetaan. Lisäksi suunnitteilla on yhdyskäytävä uudisrakennukseen. Koivurinteen muutostyöt suoritetaan koulun loma-aikoina yhden lomakauden aikana täysin valmiiksi saatettuna. Koivurinne on opetuskäytössä koko hankkeen ajan. Puukoulu (rakennettu 1925, suojeltu kaavassa merkinnällä SR 9) peruskorjataan. Lisäksi toteutetaan yhdyskäytävä uudisrakennukseen. Puukoulu on opetuskäytössä uudisrakennuksen käyttöönottoon saakka. Koko hankkeen ajan Koivurinteessä, Kivikoulussa ja Ruusutarhassa tulee olemaan käynnissä opetustoimintaa. Uudisrakennus sijoittuu keskeisesti muihin rakennuksiin nähden ja se liittyy Koivurinteeseen ja Puukouluun yhdyskäytävin. Päätoteuttaja ja Tilaaja yhdessä katsovat parhaat menettelyt työmaatoiminnan edesauttamiseksi. Rakennuslupahakemus on jätetty sisään kesäkuussa 2022, ja tavoitteen mukaan lainvoimainen rakennuslupa saadaan lokakuun 2022 aikana.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 15 350 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 33
II.2.10) Variantes
II.2.11) Information sur les options
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Sopimuksen kesto on alustava arvio.
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
12/08/2022
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.5) Date de lancement des procédures d'attribution:
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/07/2022 Finlande-Kangasala: Travaux de constructionType d'acheteur: Agences locales et régionalesType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Marché de travaux 06/07/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction