Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/02/2022
Date de péremption : 04/02/2024
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Kotka: Services de santé et services sociaux

2022/S 28-072500  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/02/2022 S28 Finlande-Kotka: Services de santé et services sociaux 2022/S 028-072500 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Numéro national d'identification: 0725901-5 Adresse postale: Kotkantie 41 Ville: Kotka Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Code postal: 48210 Pays: Finlande Point(s) de contact: Marika Hannukkala Courriel: marika.hannukkala@hus.fi Téléphone: +358 94711 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kymsote.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=381822&tpk=c6e3eff1-1723-40aa-98ab-770596790705 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=381822&tpk=c6e3eff1-1723-40aa-98ab-770596790705
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
KYMSOTE - Vaikeavammaisten asumispalvelut Numéro de référence: HUS 400-2021
II.1.2) Code CPV principal 85000000 Services de santé et services sociaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena on Kymsoten järjestämisvastuulle kuuluvat vaikeavammaisten asumispalvelut. Vaikeavammaisilla tarkoitetaan tässä hankinnassa 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä, jotka saavat palveluita vammaispalvelulain (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä tukitoimista ja palveluista 380/1987) perusteella. Vaikeavammaisten asumispalveluiden tehtävänä on tukea asiakkaiden arjessa selviytymistä ja kuntoutumista heidän palvelutarpeidensa mukaisesti. Asumispalveluissa asiakkaita tuetaan mahdollisimman itsenäiseen arkeen ja kunkin asiakkaan oman näköiseen elämään. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpito ja jos mahdollista, toimintakyvyn lisääminen ja kevyempään asumiseen siirtyminen. Kymsote järjestää vaikeavammaisten asumispalveluja omana toimintana sekä ostamalla palvelua yksityisiltä palveluntuottajilta tai muilta kunnilta/kuntayhtymiltä. Kymsote vastaa asiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelusta ja järjestämisestä.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 18 000 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PALVELUASUMINEN
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000 Services de santé et services sociaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C Etelä-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Vaikeavammaisella henkilöllä on ensisijaisesti oikeus asua omassa kodissaan riittävien tukien ja palveluiden avulla. Jos tämä ei ole mahdollista, hänelle voidaan järjestää palveluasumista, jossa henkilökunta on paikalla osan vuorokaudesta. Palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Palveluasumisessa asukas asuu palveluntuottajan asumispalveluyksikössä hänelle soveltuvassa vuokra-asunnossa. Asukas saa tukea ja apua asumispalveluyksikön henkilökunnalta aamusta iltaan. Yöaikaan asumispalveluyksikössä ei ole henkilökuntaa paikalla. Asukas tarvitsee tukea ja apua mm. kodin askareissa, hygienian ja siisteyden hoidossa, terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa, vuorokausirytmin toteutumisessa, liikkumisessa ja kodin ulkopuolella asioinnissa. Asukkaalla voi olla yksilöllisiä erityistarpeita liittyen esimerkiksi kommunikaatioon tai liikkumiseen. Palveluasuminen on asukkaan tarpeen mukaan muuntuvaa. Asumispalveluyksikön henkilökunnan antama tuki ja ohjaus voi olla asukkaan toimintakyvystä ja tilanteesta riippuen esimerkiksi yhdessä tai puolesta tekemistä, muistuttamista, valmentamista, arjen koordinointia, motivointia, saattamista, hoitoa, fyysistä avustamista tai valvontaa. Tuki voi olla tavoitteellista uusien taitojen opettelua sekä olemassa olevien taitojen käytön harjoittelua. Palveluasumisessa tavoitteena on asukkaan kuntoutuminen kohti itsenäistä tai kevy-emmin tuettua asumista. Jos tämä ei ole mahdollista, tavoitteena on asukkaan nykyisen toimintakyvyn tukeminen ja sitä kautta raskaampien asumispalveluiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon laitospalveluiden käytön ehkäiseminen. Erityisesti lyhytaikaiseen palveluasumiseen kuuluu asukkaan toimintakyvyn tiivis arvi-ointi. Lyhytaikaisen palveluasumisen jakson aikana asumispalveluyksikön henkilökunta työskentelee aktiivisesti asukkaan kanssa jaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnittelee asukkaan myöhemmin tarvitsemia palveluja yhdessä Kymsoten omatyöntekijän kanssa.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN
Lot nº:
   2. 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000 Services de santé et services sociaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C Etelä-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Tehostettuun palveluasumiseen hakeutuminen tulee ajankohtaiseksi vasta, mikäli vaikeavammaisen henkilön toimintakyky ei mahdollista kotona asumista kotiin annettavien palvelujen ja tukitoimien tai teknologian turvin. Lisäksi on varmistettu, ettei toimintakykyä voida palauttaa kotona asumisen mahdollistamalle tasolle. Perusteet tehostetun palveluasumisen tarpeelle voivat olla mm: - asiakkaan fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky on huomattavasti heikentynyt ja hoidon ja valvonnan tarve on päivittäisissä toiminnoissa useita kertoja vuorokauden aikana, - asiakasta ei voida tukea riittävällä tavalla kevyiden kotiin annettavien palvelujen turvin, - kevyemmät asumisratkaisut ovat riittämättömiä (palveluasuminen, tuettu asuminen). Tehostettua palveluasumista järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee ympärivuorokautista ohjausta, hoitoa, hoivaa ja/tai valvontaa sekä henkilökunnan jatkuvaa läsnäoloa. Asukas saa tukea ja apua mm. liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa, kodin askareissa ja kodin ulkopuolella asioinnissa. Hän voi olla myös hoivan tarpeessa. Tehostettuun palveluasumiseen kuuluu palveluita myös asukkaan kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi. Vaikeavammaisten tehostettu palveluasuminen on asukkaan tarpeen mukaan muuntuvaa. Asumisyksikön henkilökunnan antama tuki, ohjaus ja apu voi olla asukkaan toimintakyvystä ja tilanteesta riippuen esimerkiksi yhdessä tai puolesta tekemistä, fyysistä avustamista, muistuttamista, arjen koordinointia, motivointia, saattamista, hoitoa, hoivaa tai valvontaa. Tehostetun palveluasumisen asumisyksikössä asuva asiakas saa tukea erilaisiin tarpeisiinsa ja hänen elämäänsä tuetaan kokonaisuudessaan. Tehostettu palveluasuminen ei ole vain asiakkaan yksittäisiin tarpeisiin vastaamista. Lyhytaikaisella tehostetulla palveluasumisella tavoitellaan asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja mahdollisuuksien mukaan toimintakyvyn paranemista. Lyhytaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen kuuluu toisinaan myös asiakkaan toimintakyvyn tiivis arviointi ja aktiivinen työskentely asiakkaan kanssa jaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lyhytaikainen asumispalvelu voi olla esimerkiksi arviointijaksoja tai omaishoidon tuen vapaita.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
UUSI LUOKKA
Lot nº:
   3. 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000 Services de santé et services sociaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Tähän luokkaan ei vielä voi jättää osallistumishakemuksia.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
UUSI LUOKKA
Lot nº:
   4. 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000 Services de santé et services sociaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Tähän luokaan ei vielä voi jättää hakemuksia.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 24
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Hankinta toteutetaan sosiaali-ja terveyspalveluiden dynaamisella hankintajärjestelmällä (jatkossa hankintajärjestelmä), joka tarkoittaa tilaajan suunnittelemaa ja kuvaamaa hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. KTS. Liite 1 Hankintamenettelyn kuvaus
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 04/02/2024 Heure locale: 13:58
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/02/2022 Finlande-Kotka: Services de santé et services sociauxType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 04/02/2024 09/02/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux