Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Kouvola: Services de recherche d'emplois

2021/S 37-093415  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Finlande-Kouvola: Services de recherche d'emplois 2021/S 037-093415 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis d'attribution de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Numéro national d'identification: 2296962-1 Adresse postale: Salpausselänkatu 22 Ville: Kouvola Code NUTS: FI1C4 Kymenlaakso Code postal: FI-45100 Pays: Finlande Courriel: tyovoimapalvelut.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi Téléphone: +358 295020600 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ely-keskus.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Uravalmennus verkossa, Kaakkois-Suomi Numéro de référence: KASELY/712/2020
II.1.2) Code CPV principal 79611000 Services de recherche d'emplois
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus hankkii lain julkisista työ- ja yrityspalveluista (JTYPL 916/2012) mukaisia valmennuspalveluita Kaakkois-Suomen TE-toimiston asiakkaiden käyttöön. Tämän hankinnan kohteena on uravalmennus verkossa Kaakkois-Suomen alueelle. Hankittavan valmennuspalvelun sisältö on kuvattu tarkemmin palvelukuvauksessa, liite
   1. 
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 036 800.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C4 Kymenlaakso Code NUTS: FI1C5 Etelä-Karjala Lieu principal d'exécution:
Verkkopalveluna Kaakkois-Suomen TE-toimiston asiakkaille.
II.2.4) Description des prestations:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta valmennuspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan kohteena on uravalmennus, joka toteutetaan kokonaan verkossa. Valmennuksen sisältöalueet tulee olla räätälöitävissä kunkin osallistujan henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Sopimuskauden aikana kehitetään palvelua yhteistyössä palveluntuottajan, TE-toimiston ja ELY-keskuksen kesken. Hankinnalla laaditaan puitejärjestely avointa menettelyä käyttäen. Puitejärjestelyyn valitaan kaksi (2) kokonaistaloudellisesti edullisinta toimijaa. Menettely on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa Muut tiedot - Hankinnan taustaa. Koska hankittavan palvelun määrää ei voida etukäteen tarkasti määritellä, yksityiskohdista sovitaan puitesopimuksen liitesopimuksilla, joissa sovitaan tarkemmin mm. yksittäisten hankintojen aikataulu ja määrät. Tarjouksen hyväksyminen tarkoittaa sitä, että tarjoaja voi saada tilauksia, mutta ei anna hyväksytylle tarjoajalle subjektiivista oikeutta saada ennalta määriteltyä arvioitua määrää palveluita.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 228-562635
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 05982021401 Intitulé:
Uravalmennus verkossa, Kaakkois-Suomi
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Spring House Oy Numéro national d'identification: 1786915-9 Adresse postale: Ruoholahdenkatu 14 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1C Etelä-Suomi Code postal: FI-00180 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 036 800.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 1 036 800.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Lasku toimitetaan liitteineen (enintään 5 Mb) Yrityksen ja työnantajan Oma-asiointi -palvelun kautta suomi.fi -tunnistetta käyttäen osoitteessa https://asiointi.mol.fi/tomas/ Isommat liitteet voi toimittaa ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä osoitteeseen: www.ely-keskus.fi/asioiverkossa Laskuja koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan sähköpostitse: maksatukset.keha@ely-keskus.fi https://asiointi.mol.fi/tomas/ www.ely-keskus.fi/asioiverkossa maksatukset.keha@ely-keskus.fi
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
79611000 - Services de recherche d'emplois