Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 13/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Kouvola:Services relatifs à la construction

2022/S 233-669585  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

02/12/2022
S233
Finlande-Kouvola: Services relatifs à la construction

2022/S 233-669585

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 218-626858)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Numéro national d'identification: 2296962-1
Adresse postale: Salpausselänkatu 22
Ville: Kouvola
Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
Code postal: 45100
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Anu Vilamaa
Courriel: anu.vilamaa@ely-keskus.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ely-keskus.fi

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Infrahankkeiden hankintapalvelu 2023-2026, Eteläinen hankinta-alue (puitesopimus)

Numéro de référence: KASELY/1915/2022

II.1.2)
Code CPV principal
71500000 Services relatifs à la construction

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Tilaaja muodostaa infrahankkeiden (tie- ja siltahankkeet) hankintapalveluihin urakoiden rakennuttamiseen ja valvontaan puitejärjestelyn, johon valitaan puitesopimustoimittajat. Hankintapalveluun kuuluvat urakoiden valmistelu, urakka-asiakirjojen laadinta, urakoiden kilpailuttaminen, toteutuksen aikainen toiminta ja valvonta (mukaan lukien turvallisuuskoordinaattorina toimiminen), takuuajan toiminta ja näihin liittyvät avustavat tehtävät sekä toteuttamissopimusten laadinta ja seuranta. Tehtävät määritellään aina erikseen toimeksiantokohtaisesti. Hankintamallit ovat mm. kokonaisurakka sekä ST- ja käyttöikämallit eri variaatioineen. Puitesopimuksella voidaan teettää myös erittelemättömiä rakennuttamiseen liittyviä hankinta-asiantuntijatehtäviä. Hankintapalvelu on jaettu kahteen sopimusosaan, tiehankkeille ja siltahankkeille tehdään eri sopimukset. Tarjoaja voi antaa tarjouksen molempiin tai vain toiseen näistä. Puitejärjestelyyn valitaan kuusi (6) puitesopimustoimittajaa kullekin sopimusosalle, ellei tarjoajien soveltuvuutta koskevia vaatimuksia täyttäviä tarjoajia tai hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Tehtävän sisältö on määritetty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Puitesopimuksen (tie/silta) voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana voi olla myös Kaakkois-Suomen ELYn (Kymenlaakso, Etelä-Karjala) ja Uudenmaan ELYn alueen (Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme) kunnat.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/11/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 218-626858

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.1.8

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa GPA-sopimusta

Au lieu de:

Ei

Lire:

Kyllä

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika

Au lieu de:

Date: 12/12/2022

Lire:

Date: 13/12/2022

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Au lieu de:

Date: 12/12/2022

Lire:

Date: 13/12/2022

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Tarjouspyyntöasiakirjoja on muutettu.
Infrahankkeiden hankintapalvelu 2023-2026, Eteläinen hankinta-alue (puitesopimus) 13/12/2022 02/12/2022 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
71500000 - Services relatifs à la construction