Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 02/03/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Kuusamo: Produits connexes d'exploitation de mines et de carrières

2022/S 18-042806  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Finlande-Kuusamo: Produits connexes d'exploitation de mines et de carrières 2022/S 018-042806 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kuusamon kaupunki Numéro national d'identification: 0186418-5 Adresse postale: Keskuskuja 6, PL 9 Ville: Kuusamo Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 93601 Pays: Finlande Point(s) de contact: Pasi Rääpysjärvi Courriel: anita.paivola@kuusamo.fi Téléphone: +358 408608039 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kuusamo.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/kuusamo?id=382512&tpk=88c1b679-d60b-41e6-b46f-f3eb5462cb97 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/kuusamo?id=382512&tpk=88c1b679-d60b-41e6-b46f-f3eb5462cb97
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Maanrakennusmateriaalien hankinta ajalle
   1. 4.2022 - 31.3.2025
II.1.2) Code CPV principal 14500000 Produits connexes d'exploitation de mines et de carrières
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan toimiala pyytää tarjouksia maanrakennusmateriaaleista (kiviaineksista) ajalle
   1. 4.2022 - 31.3.2025. Materiaalit ostetaan eri työmaille Kuusamon kaupungin alueella. Materiaalit tilataan kokonaistaloudellisuus- ja saatavuusjärjestyksessä kuitenkin niin, että vertailussa kaikkien tulee täyttää kohteen laatuvaatimukset (esim. rakeisuuskäyrät). Kuhunkin työkohteeseen valitaan parhaiten soveltuva materiaali. Joitakin materiaaleja kuluu hankintakauden aikana useita tuhansia tonneja ja harvinaisempia huomattavasti vähemmän.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland Lieu principal d'exécution:
Kuusamon kaupungin alue.
II.2.4) Description des prestations:
Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan toimiala pyytää tarjouksia maanrakennusmateriaaleista (kiviaineksista) ajalle
   1. 4.2022 - 31.3.2025. Materiaalit ostetaan eri työmaille Kuusamon kaupungin alueella. Materiaalit tilataan kokonaistaloudellisuus- ja saatavuusjärjestyksessä kuitenkin niin, että vertailussa kaikkien tulee täyttää kohteen laatuvaatimukset (esim. rakeisuuskäyrät). Kuhunkin työkohteeseen valitaan parhaiten soveltuva materiaali. Joitakin materiaaleja kuluu hankintakauden aikana useita tuhansia tonneja ja harvinaisempia huomattavasti vähemmän. Tarjouspyynnön materiaalimäärät ovat suuntaa antavia vuotuisia määriä eivätkä näin ollen ole sitovia. Vuosittain tarvittavat materiaalimäärät voivat vaihdella paljonkin tulevien työmaiden tarpeiden mukaisesti. Tarjoaja sitoutuu toimittamaan materiaalit vuotuisista määrävaihteluista riippumatta.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/04/2022 Fin: 31/03/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Tilaaja asettaa tarjoukset tilausjärjestykseen materiaaliryhmittäin. Tarjouksen perusteella yrittäjä on velvollinen toimittamaan materiaalit asetetussa tilausjärjestyksessä.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Tarjouksen antajan on toimitettava (liitetään tarjoukseen) verottajan verovelkatodistus, vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, tiedot ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä sekä selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista sekä selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä (tilaajavastuulaki 5 §). Selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Em. selvitykset voi korvata Vastuu Group Oy:n Luotettava kumppani -raportilla. Materiaalin toimittajalla tulee olla myös voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus mahdollisten vahinkojen varalta. Tilaajalla on oikeus purkaa puitesopimus, jos materiaalin toimittaja laiminlyö edellä mainittujen asiakirjojen esittämisen ja niiden edellyttämien maksujen suorittamisen. Tarjouksen tekijä suostuu, että tieto hankintapäätöksestä lähetetään sähköisesti, ellei tarjouksen tekijä suostu tähän on hänen ilmoitettava tästä tarjouksessa.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja v. 2008 (KE 08). Poikkeuksena on kuitenkin kohta 4, vuorotyöt ja ylityöt. Kuusamon kaupunki ei maksa vuoro- ja ylitöistä lisäkorvausta. Kts.tarjouspyyntö
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 02/03/2022 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 02/03/2022 Heure locale: 14:00 Lieu:
Kuusamon kaupungintalo, yhdyskuntatekniikka Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Suljettu tilaisuus.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä työn toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten maksujen suorittamisen.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Finlande-Kuusamo: Produits connexes d'exploitation de mines et de carrièresType d'acheteur: Agences locales et régionalesType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 02/03/2022 26/01/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
14500000 - Produits connexes d'exploitation de mines et de carrières