Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 22/02/2023
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Lahti:Services de formation pour l'épanouissement de la personnalité

2023/S 18-048906  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Finlande-Lahti: Services de formation pour l'épanouissement de la personnalité 2023/S 018-048906 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Päijät-Hämeen hyvinvointialue Numéro national d'identification: 0215606-8 Adresse postale: Keskussairaalankatu 7 Ville: Lahti Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme Code postal: 15850 Pays: Finlande Point(s) de contact: Minna Rinne Courriel: minna.rinne@paijatha.fi Téléphone: +358 447195896 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.paijatha.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/phhvaj?id=428984&tpk=6371e406-4c40-484e-bf1f-3e1273db65a0 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/phhvaj?id=428984&tpk=6371e406-4c40-484e-bf1f-3e1273db65a0
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: Terveydenhuolto, sosiaalihuolto ja pelastustoimi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
OSALLISTUMISPYYNTÖ (DPS) Asiakkaiden- ja potilaiden palvelu- ja hoitoprosessiin liittyvä sosiaali -ja terveyden huollon työnohjaus Numéro de référence: HA/290/2023
II.1.2) Code CPV principal 80570000 Services de formation pour l'épanouissement de la personnalité
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena ovat potilastyöprosessiin liittyvät työnohjauspalvelut Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle. Työnohjaus on osa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen henkilökunnan työn tukemisen ja laaja-alaisen osaamisen kehittämisen kokonaisuutta, jolla varmistetaan asiakkaiden ja potilaiden saaman hoidon ja palvelun laatua. Työnohjausta voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, kuten yksilö-, ryhmä työnohajuksena. Työnohjaus tapahtuu Tilaajan tiloissa, Palveluntuottajan järjestämissä tiloissa tai etänä sovitusti. Tätä tarkoitusta varten Päijät-Hämeen hyvinvointialue perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän. Osallistumispyyntö (vaihe 1) Jokainen tarjoajaehdokas jättää yhden osallistumishakemuksen. Vaiheessa 2 (tarjouksen jättö). Tarjoaja voi yhdellä tarjouksella tarjota useampaa työnohjaajaa. Dynaaminen hankintajärjestelmä on kuvattu liitteessä (Hankintamenettelyn kuvaus). Työnohjauspalvelu on kuvattu tarkemmin jäljempänä ja palvelun sisällön tarkempi kuvaus on liitteessä (Palvelukuvaus). Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki tarjoajat, jotka täyttävät osallistumispyynnön soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset. Sopimukset solmitaan hyväksyttyjen tarjoajien kanssa vaiheen 2 (tarjouksen jättö) jälkeen, kun hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen. DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN HAKEMINEN: Ensimmäinen hakuaika dynaamiseen hankintajärjestelmään on tammikuu 2023. Hankintayksikkö käsittelee hakemukset ja ilmoittaa tarjoajille hyväksymisestä/hylkäämisestä viimeistään maaliskuussa, ennen tarjouspyynnön julkaisua. Hankintayksikkö lähettää tarjouspyynnön hyväksytyille palveluntuottajille.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 600 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme
II.2.4) Description des prestations:
Ks. Liite palvelukuvaus Sopimuksen arvioitu alkamisaika on huhtikuun aikana.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 14/04/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa toistaiseksi
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/02/2023 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Lisätietokysymyksiä voi esittää
   3. 2.2023 klo 12 mennessä Tarjouspalvelu.fi -portaalin kautta. Vastaukset julkaistaan Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta arviolta
   9. 2.2023 mennessä. Järjestelmä lähettää vastaukset automaattisesti kaikille osallistumispyyntöön tutustuneille sähköpostiviestinä. Osallistujien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi hankintayksikkö ei vastaa puhelimitse tai sähköpostitse esitettyihin osallistumispyyntöön liittyviin tiedusteluihin. Vain hankintayksikön kirjallisesti, kilpailutusjärjestelmän kautta antamat lisäselvitykset ovat osallistuvaa sitovia. Osallistujan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset sekä niihin annetut vastaukset sekä käyttää näitä mahdollisesti täsmennettyjä tietoja hyväkseen hakemusta jättäessään. Hakemuksen tekemistä ja jättämistä koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Tarjouspalvelu.fi -tukee
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023 OSALLISTUMISPYYNTÖ (DPS) Asiakkaiden- ja potilaiden palvelu- ja hoitoprosessiin liittyvä sosiaali -ja terveyden huollon työnohjaus 22/02/2023 25/01/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
80570000 - Services de formation pour l'épanouissement de la personnalité