Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/03/2020
Date de péremption : 29/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Lahti: Services de publicité et de marketing

2020/S 60-143971  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/03/2020 S60 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Finlande-Lahti: Services de publicité et de marketing 2020/S 060-143971 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lahden kaupunki Numéro national d'identification: 0149669-3 Adresse postale: PL 202 Ville: Lahti Code NUTS: FI1C3 Code postal: 15101 Pays: Finlande Courriel: saara.piispanen@lahti.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.lahti.fi http://www.lahti.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/lahti?id=290501&tpk=58c95dd9-dd2a-4058-a75b-aaa4607f3ee0 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/lahti?id=290501&tpk=58c95dd9-dd2a-4058-a75b-aaa4607f3ee0
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Lahti - Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -projektin viestintä- ja markkinointipalvelut
II.1.2) Code CPV principal 79340000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena ovat Lahti - Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -projektin viestintä- ja markkinointipalvelut. Hankinnassa on kolme (3) tehtäväaluetta, joihin liittyviä palveluita tilataan sopimuskumppaneilta: - Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu - Viestintä- ja markkinointikonsepti - Viestinnän ja markkinoinnin toteutus Puitejärjestelyyn valitaan kolme (3) palveluntuottajaa. Palveluntuottajaksi valitun tulee pystyä toteuttamaan kaikkia edellä mainittuja tehtäväalueita. Tehtäväalueet viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu sekä viestintä- ja markkinointikonsepti hankitaan etusijajärjestyksessä. Viestinnän ja markkinoinnin toteutusta voidaan hankkia tarpeen mukaan myös minikilpailutuksella puitesopimuksen sisällä.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C3
II.2.4) Description des prestations:
Osa-alue 1: Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu Valitun toimittajan tehtävänä on laatia Lahti - Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -projektille viestinnän ja markkinoinnin kokonaissuunnitelma, mm. strategisen ja luovan suunnittelun, kalenterisuunnittelun, tuotannon, kampanjoiden ja toimenpiteiden suunnittelun sekä niiden mittaroinnin. Myös resurssisuunnittelun, materiaalin määrittelyn ja suunnittelun projektinhallinnan tulee sisältyä suunnitelmaan. Suunnitelman tulee sisältää aikataulutetut toimenpiteet vuosille 2020, 2021 ja 2022. Toimenpiteet on kuvattava toteuttamiskelpoisina siten, että niiden vaikutus koko projektin toimintaan ja talouteen ovat selvästi arvioitavissa. Osa-alue 2: Viestintä- ja markkinointikonsepti Valitun toimittajan tehtävänä on laatia Lahti - Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -projektille viestintä- ja markkinointikonsepti, joka sisältää mm. tavoitteiden määrittelyn, ympäristöpääkaupunkibrändin kirkastamisen, teemavuoden hissipuheen ja ydinviestien määrittelyn eri kohderyhmille sekä visuaalisen ilmeen olemassa oleviin materiaaleihin pohjautuen. Osa-alueiden 1 ja 2 tulee pohjautua riittävän huolellisiin kartoituksiin ja selvityksiin käsillä olevasta tehtävästä ja keskeisten sidosryhmien tarpeista. Osa-alue 3: Viestinnän ja markkinoinnin toteutus Viestinnän ja markkinoinnin toteutus voi pitää sisällään esimerkiksi mediatyötä, vaikuttaja- ja sidosryhmäviestinnän materiaaleja, digitaalisen tai tapahtumamarkkinoinnin käytännön toteutusta, markkinointimateriaalien visuaalista suunnittelua ja toteutusta, kuten julkaisuja, esitteitä, roll upeja ja kampanjamateriaaleja. Tehtäväalueet viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu sekä viestintä- ja markkinointikonsepti hankitaan etusijajärjestyksessä. Viestinnän ja markkinoinnin toteutusta voidaan hankkia tarpeen mukaan myös minikilpailutuksella puitesopimuksen sisällä. Palveluita hankitaan sopimuskaudella tilaajan tarpeen mukaan, tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin. Käytännön työn alustava aikataulu: - Viestintä- ja markkinointisuunnitelman valmistuminen siten, että sen osia voidaan toteuttaa loppukesällä 2020 - Konseptin työstäminen alkaa heti sopimuksen solmimisesta (tavoiteaikana kesäkuun 2020 loppupuoli) - Suunnitelman täydentäminen ja tarkentaminen jatkuen vuoden 2020 loppuun. Hankittavat palvelut eivät sisällä laajoja videotuontantoja (laajana tuotantona pidetään esim. yli 20 000 EUR maksavia tuontantoja). Pienempiä voi olla tarvetta hankkia myös tarjoajalta. Lahti - Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -projekti ottaa ympäristövastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteet huomioon hankinnoissaan. Pyydämme tuomaan tarjouksessanne julki seikkoja, jotka hankinnan kohteessa tukevat ympäristö- ja ilmastotavoitteita sekä osoittavat panostukset yritysvastuullisuuteen.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/06/2020 Fin: 31/03/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Sopimusta on mahdollista jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Puitesospimustoimittajilta voidaan hankkia myös muita viestintää tukevia palveluita (esimerkiksi vaikuttajaviestintää) kuin tässä tarjouspyynnössä mainitut.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 3
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 29/04/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 29/04/2020 Heure locale: 13:00 Lieu:
Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen. Tarjoukset voidaan avata myös muuna ajankohtana tarjousten jättämisen määräajan jälkeen.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Lisätietoa puitejärjestelyn toimintamallista: Puitejärjestelyyn tavoitellaan enintään kolmea (3) kumppania. Tilaaja pidättää oikeuden hoitaa osan markkinointi- ja viestintäsuunnitelman toimenpiteistä ja muusta markkinointiviestinnästä omana työnään tai teettää sen erityisestä syystä muulla puitejärjestelyn ulkopuolisella taholla, esim. kun tekijänoikeudet rajoittavat tai työ on aloitettu ennen puitejärjestelyn voimaan tuloa. Tilaajalla on myös oikeus hankkia ulkopuoliselta tekijältä palveluja (esim. graafista ja sosiaalisen median suunnittelua ja sisällöntuotantoa) hankintayksiköstä riippumattomasta kiireestä johtuvan lyhyen toimitusajan vuoksi ja/tai kun hankintahinta on vähäinen (alle 5 000 EUR). Tarjouspyynnössä mainittuja palveluja hankitaan joko toimintasuunnitelmien pohjalta palvelukokonaisuuksina tai yksittäisinä, erillisinä tilauksina. Jokaisesta tilauksesta tai kokonaisuudesta sovitaan etukäteen kirjallisesti (sähköpostitse) tilaajan ja palveluntuottajan kesken.Tällöin sovitaan myös yhteyshenkilöistä ja palvelun toteuttajista, tarvittavasta työmäärästä ja sen hinta-arviosta.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
24/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79340000 - Services de publicité et de marketing