Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Lahti:Services de restaurant et services de personnel en salle

2023/S 186-580340  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 27/09/2023 S186 Finlande-Lahti: Services de restaurant et services de personnel en salle 2023/S 186-580340 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis d'attribution de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lahden kaupunki Numéro national d'identification: 0149669-3 Adresse postale: PL 202 Ville: Lahti Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme Code postal: 15101 Pays: Finlande Courriel: mira.keitaanranta@lahti.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lahti.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Keskeytysilmoitus: Lahden kaupungintalon ravintolatoiminta
II.1.2) Code CPV principal 55300000 Services de restaurant et services de personnel en salle
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Tämä on hankintamenettelyä koskeva keskeytysilmoitus. Hankinnan kohteena ovat Lahden kaupungintalon ravintola- ja kahvilapalvelut sekä kokous-, edustus- ja juhlapalvelut kaupungintalon tiloihin. Kaupungintalon ravintolapalveluiden tilaajana on Lahden kaupunki.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme
II.2.4) Description des prestations:
Tämä on hankintamenettelyä koskeva keskeytysilmoitus. Hankinnan kohteena ovat Lahden kaupungintalon ravintola- ja kahvilapalvelut sekä kokous-, edustus- ja juhlapalvelut kaupungintalon tiloihin. Kaupungintalon ravintolapalveluiden tilaajana on Lahden kaupunki.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä. Hankinnan keskeyttämiselle on lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy, kun tarjouskilpailun voittaneella tarjoajalla ei ole mahdollisuutta hankintasopimuksen tekemiseen. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin, sillä tarjouskilpailussa saatiin vain yksi tarjous.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 077-231610
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä. Lain esitöiden (HE 182/2010) mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö voi halutessaan keskeyttää hankintamenettelyn, eikä menettelyn keskeyttäminen edellytä poikkeuksellisia olosuhteita tai erityistä syytä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskeva päätös voidaan myös tehdä missä tahansa hankintaprosessin vaiheessa siihen saakka, kunnes hankintasopimus on tehty. Ainoa edellytys hankinnan keskeyttämisen hyväksyttävyydelle on, että päätös on tarjoajia kohtaan tasapuolinen ja syrjimätön (Eskola, Kiviniemi, Krakau & Ruohoniemi, 2017, Julkiset hankinnat). Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään. Hankinnan keskeyttämiselle on lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy, kun tarjouskilpailun voittaneella tarjoajalla ei ole mahdollisuutta hankintasopimuksen tekemiseen. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin, sillä tarjouskilpailussa saatiin vain yksi tarjous.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/09/2023 Keskeytysilmoitus: Lahden kaupungintalon ravintolatoiminta 27/09/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
55300000 - Services de restaurant et services de personnel en salle