Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 15/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Lahti:Services de santé et services sociaux

2023/S 97-302497  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Finlande-Lahti: Services de santé et services sociaux 2023/S 097-302497 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Päijät-Hämeen hyvinvointialue Numéro national d'identification: 3221309-4 Adresse postale: Keskussairaalankatu 7 Ville: Lahti Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme Code postal: 15850 Pays: Finlande Point(s) de contact: Amanda Kallio Courriel: amanda.kallio@paijatha.fi Téléphone: +358 444403573 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.paijatha.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/phhvaj?id=460988&tpk=0fa28336-12c5-4179-b80d-d0104d7e8951 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/phhvaj?id=460988&tpk=0fa28336-12c5-4179-b80d-d0104d7e8951
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: Terveydenhuolto, sosiaalihuolto ja pelastustoimi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut
II.1.2) Code CPV principal 85000000 Services de santé et services sociaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Päijät-Hämeen hyvinvointialue pyytää tarjouksia mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden tuottamisesta 48 kuukauden sopimuskaudelle. Hankinnan kohteena on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti järjestettävät asumispalvelut niille henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Hankinta on jaettu kahdeksaan (8) eri osa-alueeseen osiin:
   1.  Tuettu asuminen mielenterveys ja päihdekuntoutujille
   2.  Yhteisöllinen asuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
   3.  Yhteisöllinen asuminen päihdekuntoutujille
   4.  Ympärivuorokautinen palveluasuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
   5.  Ympärivuorokautinen palveluasuminen päihdekuntoutujille
   6.  Vaativa ympärivuorokautinen palveluasuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
   7.  Vaativa ympärivuorokautinen palveluasuminen päihdekuntoutujille
   8.  Erittäin vaativa ympärivuorokautinen palveluasuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 60 000 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
Hankintakokonaisuuteen on mahdollista jättää tarjouksia osa-alueittain. Lisäksi osa-alueiden sisäiset osatarjoukset sallittu. Mikäli sama tarjoaja valitaan palveluntuottajaksi useampaan osa-alueeseen, varaa hankintayksikkö oikeuden yhdistää kyseiset ryhmät samalle sopimukselle. Tarjous voi koskea yhtä, useampia tai kaikkia osia. Myös rinnakkaiset tarjoukset hyväksytään.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Tuettu asuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000 Services de santé et services sociaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme
II.2.4) Description des prestations:
Tuetussa asumisessa asiakas tarvitsee tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan itsenäisesti. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asiakkaan itsenäistä asumista tukiasunnossa joko siirryttäessä yhteisöllisestä asumisesta tukiasuntoon tai kuntoutumisen tukemiseen luotua asumisen tukea vaihtoehtona yhteisölliselle asumiselle. Tuettu asuminen sisältää kevyen tuen, perustason tuen, vahvan tuen ja erityistason tuen. Osa-alue on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevalla palvelukuvauksella (liite 1 palvelukuvaus). Osa-alueelle tarjotun palvelun tuottamiseen käytettävät asunnot ja palveluyksiköt sijaitsevat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen alueella.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Yhteisöllinen asuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000 Services de santé et services sociaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme
II.2.4) Description des prestations:
Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan palveluyksikössä järjestettävää asumista ja palveluja, joihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Yhteisöllinen asuminen on sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua, jossa asiakas maksaa erikseen asumisesta ja palveluista. Osa-alue on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevalla palvelukuvauksella (liite 1 palvelukuvaus). Osa-alueelle tarjotun palvelun tuottamiseen käytettävät asunnot ja palveluyksiköt sijaitsevat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen alueella.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ympärivuorokautinen palveluasuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000 Services de santé et services sociaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme
II.2.4) Description des prestations:
Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on mielenterveydellistä syistä tai mielenterveydellistä syistä ja päihdeongelmista johtuva toimintakyvyn vaje ja palvelun tarve. Asiakas sitoutuu päihteettömään palveluun. Asiakas saa tarvitessaan ympärivuorokautisesti hoivaa, huolenpitoa ja tukea omatoimiseen suoriutumiseen ja päihteettömyyteen. Asiakkaan?osallisuutta vahvistetaan ja asiakasta tuetaan kiinnittymään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä tukeviin vertaistukiryhmiin. Palveluntuottaja järjestää asumiseen ja elämänhallintaan liittyvät palvelut (esim. avustaa liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa). Kuntoutuksen pääasiallisena tavoitteena on toimintakyvyn koheneminen ja siirtyminen kevyemmin tuettuun asumismuotoon. Osa-alue on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevalla palvelukuvauksella (liite 1 palvelukuvaus). Osa-alueelle tarjotun palvelun tuottamiseen käytettävät asunnot ja palveluyksiköt sijaitsevat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen alueella.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ympärivuorokautinen palveluasuminen päihdekuntoutujille
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000 Services de santé et services sociaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C Etelä-Suomi Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joiden palvelun tarve johtuu päihdesairauden / päihderiippuvuuden aiheuttamasta toimintakyvyn vajeesta ja palvelun tarpeesta. Asiakas saa tarvitessaan ympärivuorokautista hoivaa, huolenpitoa ja tukea omatoimiseen suoriutumiseen ja päihteettömyyteen. Asiakkaan?osallisuutta vahvistetaan ja asiakasta tuetaan kiinnittymään päihteettömyyttä tukeviin vertaistukiryhmiin. Palveluntuottaja järjestää asumiseen ja elämänhallintaan liittyvät palvelut (esim. avustaa liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa). Kuntoutuksen pääasiallisena tavoitteena on toimintakyvyn koheneminen ja siirtyminen kevyemmin tuettuun asumismuotoon. Osa-alue on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevalla palvelukuvauksella (liite 1 palvelukuvaus). Tarjoajan yksikön tulee sijaita enintään 70 kilometrin etäisyydellä Lahden keskustasta (Torikatu 1). Etäisyys mitataan Googlen karttapalvelulla maanteitä pitkin mitaten (https://maps.google.fi). Paikan tulee olla saavutettavissa julkisia kulkuneuvoja käyttäen tai palveluntuottajan on mahdollista noutaa asiakas lähimpien julkisten kulkuyhteyksien päästä. https://maps.google.fi
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vaativa ympärivuorokautinen palveluasuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000 Services de santé et services sociaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme
II.2.4) Description des prestations:
Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on mielenterveydellistä syistä tai mielenterveydellistä syistä ja päihdeongelmista johtuva toimintakyvyn vaje ja palvelun tarve. Asiakas sitoutuu päihteettömään palveluun. Asiakas saa jatkuvaa ympärivuorokautista hoivaa, huolenpitoa ja tukea merkittävästi heikentyneen psyykkisen ja/tai fyysisen toimintakyvyn johdosta. Palveluntuottaja järjestää asumiseen ja elämänhallintaan liittyvät palvelut (esim. avustaa liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokailussa ja asunnon siivouksessa). Asiakas kuuluu palveluntarpeeltaan vaativaan asiakasryhmään, jolloin kuntoutuksen tavoitteena saattaa pääasiassa olla toimintakyvyn ja elämänlaadun optimointi. Vaativassa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa voi olla asiakkaita, jotka vaativat samanaikaisesti useamman työntekijän apua/hoivaa. Osa-alue on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevalla palvelukuvauksella (liite 1 palvelukuvaus). Osa-alueelle tarjotun palvelun tuottamiseen käytettävät asunnot ja palveluyksiköt sijaitsevat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen alueella.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vaativa ympärivuorokautinen palveluasuminen päihdekuntoutujille
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000 Services de santé et services sociaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C Etelä-Suomi Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joiden palvelun tarve johtuu päihderiippuvuuden / päihdesairauden aiheuttamasta toimintakyvyn vajeesta ja palvelun tarpeesta. Asiakas saa jatkuvaa ympärivuorokautista hoivaa, huolenpitoa ja tukea merkittävästi heikentyneen psyykkisen ja/tai fyysisen toimintakyvyn johdosta. Palveluntuottaja järjestää asumiseen ja elämänhallintaan liittyvät palvelut (esim. avustaa liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokailussa ja asunnon siivouksessa). Asiakas kuuluu palveluntarpeeltaan vaativaan asiakasryhmään (esim. dementoituneet päihdekuntoutujat), jolloin kuntoutuksen tavoitteena saattaa pääasiassa olla toimintakyvyn ja elämänlaadun optimointi. Vaativassa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa voi olla asiakkaita, jotka vaativat samanaikaisesti useamman työntekijän apua/hoivaa. Osa-alue on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevalla palvelukuvauksella (liite 1 palvelukuvaus). Tarjoajan yksikön tulee sijaita enintään 70 kilometrin etäisyydellä Lahden keskustasta (Torikatu 1). Etäisyys mitataan Googlen karttapalvelulla maanteitä pitkin mitaten (https://maps.google.fi). Paikan tulee olla saavutettavissa julkisia kulkuneuvoja käyttäen tai palveluntuottajan on mahdollista noutaa asiakas lähimpien julkisten kulkuyhteyksien päästä. https://maps.google.fi
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Yhteisöllinen asuminen päihdekuntoutujille
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000 Services de santé et services sociaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C Etelä-Suomi Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan palveluyksikössä järjestettävää asumista ja palveluja, joihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Yhteisöllinen asuminen on sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua, jossa asiakas maksaa erikseen asumisesta ja palveluista. Osa-alue on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevalla palvelukuvauksella (liite 1 palvelukuvaus). Tarjoajan yksikön tulee sijaita enintään 70 kilometrin etäisyydellä Lahden keskustasta (Torikatu 1). Etäisyys mitataan Googlen karttapalvelulla maanteitä pitkin mitaten (https://maps.google.fi). Paikan tulee olla saavutettavissa julkisia kulkuneuvoja käyttäen tai palveluntuottajan on mahdollista noutaa asiakas lähimpien julkisten kulkuyhteyksien päästä. https://maps.google.fi
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Erittäin vaativa ympärivuorokautinen palveluasuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000 Services de santé et services sociaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C Etelä-Suomi Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on mielenterveydellisistä syistä tai mielenterveydellisistä syistä ja päihdeongelmista johtuva toimintakyvyn vaje ja palvelun tarve. Asiakas sitoutuu päihteettömään palveluun. Asiakas saa jatkuvaa ympärivuorokautista hoivaa, huolenpitoa ja tukea erittäin merkittävästi heikentyneen psyykkisen ja/tai fyysisen toimintakyvyn johdosta. Palveluntuottaja järjestää asumiseen ja elämänhallintaan liittyvät palvelut (esim. avustaa liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokailussa ja asunnon siivouksessa). Asiakas kuuluu palveluntarpeeltaan erittäin vaativaan asiakasryhmään, jolloin kuntoutuksen tavoitteena saattaa pääasiassa olla toimintakyvyn ja elämänlaadun optimointi. Erittäin vaativassa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa voi olla asiakkaita, jotka vaativat samanaikaisesti useamman työntekijän apua/hoivaa. Asiakkaalla voi olla voimakkaasti heikentyneen psyykkisen voinnin lisäksi esimerkiksi rikostaustaa ja/tai haastavaa käyttäytymistä. Rikostausta ei yksistään kuitenkaan edellytä erittäin vaativaa ympärivuorokautista palveluasumista. Hyvin usein erittäin vaativaan ympärivuorokautiseen palveluasumiseen tullaan sairaalahoidosta. Osa-alue on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevalla palvelukuvauksella (liite 1 palvelukuvaus). Tarjoajan yksikön tulee sijaita enintään 70 kilometrin etäisyydellä Lahden keskustasta (Torikatu 1). Etäisyys mitataan Googlen karttapalvelulla maanteitä pitkin mitaten (https://maps.google.fi). Paikan tulee olla saavutettavissa julkisia kulkuneuvoja käyttäen tai palveluntuottajan on mahdollista noutaa asiakas lähimpien julkisten kulkuyhteyksien päästä. https://maps.google.fi
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 15/06/2023 Heure locale: 12:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut 15/06/2023 22/05/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux