Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/11/2021
Date de péremption : 31/12/2031
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Lahti: Services de santé et services sociaux

2021/S 223-587144  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/11/2021 S223 Finlande-Lahti: Services de santé et services sociaux 2021/S 223-587144 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Numéro national d'identification: 0215606-8 Adresse postale: Keskussairaalankatu 7 Ville: Lahti Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme Code postal: 15850 Pays: Finlande Point(s) de contact: Paula Hopia-Hakkarainen Courriel: paula.hopia-hakkarainen@phhyky.fi Téléphone: +358 444828155 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.phhyky.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=362108&tpk=e663d72c-d946-4917-8993-62488f820ae2 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=362108&tpk=e663d72c-d946-4917-8993-62488f820ae2
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palveluiden hankinta
II.1.2) Code CPV principal 85000000 Services de santé et services sociaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) ja Heinolan kaupunki hankkivat ikääntyneiden tehostettua palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta osallistumispyynnössä ja sen liitteissä tarkemmin kuvatuin ehdoin. Hankittaville palveluille asetetut vähimmäisvaatimukset on kuvattu osallistumispyynnön liitteellä yksi (1) olevalla palvelukuvauksella. Kaikki ilmoittautujat, jotka täyttävät osallistumispyynnössä asetetut vaatimukset, valitaan palveluntuottajiksi. OSALLISTUMISHAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN: Osallistumishakemusten toimitus määräaikaan 30.11.2021 klo 12.00 mennessä, jonka jälkeen osallistumispyyntö otetaan korjaustilaan ja uusia osallistumishakemuksia ei voi jättää. Eli osallistumishakemuksia ei voi jättää 30.11.2021 klo 12.01 - alkuvuosi 2022, jolloin osallistumispyyntö avataan uudelleen. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme
II.2.4) Description des prestations:
Tehostettu palveluasuminen ikäihmisille tarkoittaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukaista asumispalvelua, joka järjestetään palvelutaloissa tai asumisyksiköissä, joissa henkilökunta on paikalla ympärivuorokauden. Palveluntuottajalla tulee olla toimintaan Aluehallintoviraston tai Valviran lupa. Hankinnan kohteena oleva palvelu on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteellä yksi (1) palvelukuvaus. Tilaajan hankinnalle asettamat yksityiskohtaiset tavoitteet ovat:
   1.  Asiakkaan valinnan vapauden edistäminen
   2.  Palvelun laadun kehittäminen asiakastarpeita vastaavaksi
   3.  Monituottajuusmallin tukeminen
   4.  Uusien yritysten joustavan markkinoille pääsyn mahdollistaminen
   5.  Kuntien taloudellista kantokykyä tukeva palvelumalli
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/02/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisehdot on kirjattu sopimusluonnoksessa.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession La prestation est réservée à une profession déterminée
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 181-469967
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 31/12/2031 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Lisätietokysymyksiä voi esittää 18.11.2021 klo 15.00 mennessä Tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta. Vastaukset julkaistaan Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta arviolta 22.11.2021. Järjestelmä lähettää vastaukset automaattisesti kaikille osallistumispyyntöön tutustuneille sähköpostiviestinä. Osallistujien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi hankintayksikkö ei vastaa puhelimitse tai sähköpostitse esitettyihin osallistumispyyntöön liittyviin tiedusteluihin. Vain hankintayksikön kirjallisesti, kilpailutusjärjestelmän kautta antamat lisäselvitykset ovat osallistuvaa sitovia. Osallistujan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset sekä niihin annetut vastaukset sekä käyttää näitä mahdollisesti täsmennettyjä tietoja hyväkseen hakemusta jättäessään. Hakemuksen tekemistä ja jättämistä koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Tarjouspalvelu.fi -tukeen.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/11/2021 Finlande-Lahti: Services de santé et services sociauxType d'acheteur: AutresType d'avis: Système d'acquisition dynamiqueType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 31/12/2031 17/11/2021 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux