Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 19/11/2021
Date de péremption : 31/12/2031
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Lahti: Services de santé et services sociaux

2021/S 225-592746  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

19/11/2021
S225
Finlande-Lahti: Services de santé et services sociaux

2021/S 225-592746

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 196-509687)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Numéro national d'identification: 0215606-8
Adresse postale: Keskussairaalankatu 7
Ville: Lahti
Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme
Code postal: 15850
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Paula Hopia-Hakkarainen
Courriel: paula.hopia-hakkarainen@phhyky.fi
Téléphone: +358 444828155
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.phhyky.fi

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Ikääntyneiden palveluasumisen palveluiden hankinta

II.1.2)
Code CPV principal
85000000 Services de santé et services sociaux

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) ja Heinolan kaupunki hankkivat ikääntyneiden palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta osallistumispyynnössä ja sen liitteissä tarkemmin kuvatuin ehdoin. Hankittaville palveluille asetetut vähimmäisvaatimukset on kuvattu osallistumispyynnön liitteellä yksi (1) olevalla palvelukuvauksella. Kaikki ilmoittautujat, jotka täyttävät osallistumispyynnössä asetetut vaatimukset, valitaan palveluntuottajiksi. OSALLISTUMISHAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN: Osallistumishakemusten toimitus määräaikaan 30.11.2021 klo 12.00 mennessä, jonka jälkeen osallistumispyyntö otetaan korjaustilaan ja uusia osallistumishakemuksia ei voi jättää. Eli osallistumishakemuksia ei voi jättää 30.11.2021 klo 12.01 - alkuvuosi 2022, jolloin osallistumispyyntö avataan uudelleen. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
15/11/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 196-509687

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Hankinnan lyhyt kuvaus

Au lieu de:

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) ja Heinolan kaupunki hankkivat ikääntyneiden palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta osallistumispyynnössä ja sen liitteissä tarkemmin kuvatuin ehdoin. Hankittaville palveluille asetetut vähimmäisvaatimukset on kuvattu osallistumispyynnön liitteellä yksi (1) olevalla palvelukuvauksella. Kaikki ilmoittautujat, jotka täyttävät osallistumispyynnössä asetetut vaatimukset, valitaan palveluntuottajiksi. OSALLISTUMISHAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN: Osallistumishakemusten toimitus määräaikaan
   8. 11.2021 klo 15.00 mennessä, jonka jälkeen osallistumispyyntö otetaan korjaustilaan ja uusia osallistumishakemuksia ei voi jättää. Eli osallistumishakemuksia ei voi jättää
   8. 11.2021 klo 15.01 -
   2. 1.2022 välisenä aikana. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Lire:

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) ja Heinolan kaupunki hankkivat ikääntyneiden palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta osallistumispyynnössä ja sen liitteissä tarkemmin kuvatuin ehdoin. Hankittaville palveluille asetetut vähimmäisvaatimukset on kuvattu osallistumispyynnön liitteellä yksi (1) olevalla palvelukuvauksella. Kaikki ilmoittautujat, jotka täyttävät osallistumispyynnössä asetetut vaatimukset, valitaan palveluntuottajiksi. OSALLISTUMISHAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN: Osallistumishakemusten toimitus määräaikaan 30.11.2021 klo 12.00 mennessä, jonka jälkeen osallistumispyyntö otetaan korjaustilaan ja uusia osallistumishakemuksia ei voi jättää. Eli osallistumishakemuksia ei voi jättää 30.11.2021 klo 12.01 - alkuvuosi 2022, jolloin osallistumispyyntö avataan uudelleen. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Alkamispäivä

Au lieu de:

Date: 01/02/2022

Lire:

Date: 01/03/2022

Numéro de section: VI.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lisätiedot

Au lieu de:

Lisätietokysymyksiä voi esittää 21.10.2021 klo 12.00 mennessä Tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta. Vastaukset julkaistaan Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta 27.10.2021 mennessä.

Lire:

Lisätietokysymyksiä voi esittää 19.11.2021 klo 12.00 mennessä Tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta. Vastaukset julkaistaan Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta arviolta 23.11.2021 mennessä. Järjestelmä lähettää vastaukset automaattisesti kaikille osallistumispyyntöön tutustuneille sähköpostiviestinä. Osallistujien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi hankintayksikkö ei vastaa puhelimitse tai sähköpostitse esitettyihin osallistumispyyntöön liittyviin tiedusteluihin. Vain hankintayksikön kirjallisesti, kilpailutusjärjestelmän kautta antamat lisäselvitykset ovat osallistuvaa sitovia. Osallistujan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset sekä niihin annetut vastaukset sekä käyttää näitä mahdollisesti täsmennettyjä tietoja hyväkseen hakemusta jättäessään. Hakemuksen tekemistä ja jättämistä koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Tarjouspalvelu.fi -tukeen.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
tarjouskilpailuasiakirjoja muutetaan
Finlande-Lahti: Services de santé et services sociauxType d'acheteur: AutresType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services
31/12/2031
19/11/2021
FI
National

 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux