Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Lappeenranta: Système de contrôle des accès

2022/S 53-137137  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Finlande-Lappeenranta: Système de contrôle des accès 2022/S 053-137137 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Numéro national d'identification: 0725937-3 Adresse postale: Valto Käkelän katu 3 Ville: Lappeenranta Code NUTS: FI1C5 Etelä-Karjala Code postal: 53130 Pays: Finlande Point(s) de contact: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Courriel: eksote.hankinnat@eksote.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.eksote.fi
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
TIETOPYYNTÖ Kulunvalvontajärjestelmä ja rikosilmoitinjärjestelmän laajennus
II.1.2) Code CPV principal 42961100 Système de contrôle des accès
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Tämä ei ole hankintailmoitus, vaan markkinakartoitukseen liittyvä tietopyyntö. Tällä ilmoituksella hankintayksikkö ei käynnistä hankintamenettelyä, eikä pyydä tarjouksia. Hankintayksikkö ei ole sidottu mahdollisessa tulevassa tarjouskilpailussa tässä ilmoituksessa annettuihin tietoihin. Hankintayksikkö pyytää kommentteja alustavista tarjousasiakirjoista; teknisistä ja toiminnallisista määrityksistä ja tarjouspyynnöstä. Erityisesti hankintayksikkö pyytää kommentteja hankinnan kulunvalvontajärjestelmän toteutustavasta (Investointi/Saas-palvelu). Suunniteltavan hankinnan kohteena on kulunvalvontajärjestelmä ja rikosilmoitin järjestelmän laajennus. Laitteiden asennus ja käyttökoulutus sisältyy hankintaan.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C5 Etelä-Karjala
II.2.4) Description des prestations:
Hankinnan kohteena on kulunvalvontajärjestelmä ja rikosilmoitinjärjestelmän laajennus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille (jatkossa Eksote). Ostettava palvelu sisältää myös laitteet. Kulunvalvontajärjestelmän ja rikosilmoitinjärjestelmän laajennuksen hankinta koskee Etelä-Karjalan keskussairaalaa sisältäen ns. kantasairaalan ja K-sairaalan sekä maakuntakohteita, joita on viisi (5) kappaletta. Kulunvalvonnan ovien määrä on seuraava: Kantasairaala 205 kpl, K-sairaala 170 kpl. Maakuntakohteiden ovien lukumäärä selviää myöhemmin. Kulunvalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmän laajennus hankitaan Tilaajan investointina tai vaihtoehtoisesti Saas-palveluna. Kenttälaitteet ovat tilaajan investointi tai vaihtoehtoisesti palvelulaitteita.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
08/04/2022
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Asiakirjat ja kyselylinkki pyydetään osoitteesta eksote.hankinnat@eksote.fi. Kyselyyn on vastausaikaa 23.3.2022 klo 14:00 asti. eksote.hankinnat@eksote.fi
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Finlande-Lappeenranta: Système de contrôle des accèsType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Fournitures 16/03/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
42961100 - Système de contrôle des accès