Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande : Locomotives et matériel roulant de chemin de fer et de tramway et pièces détachées : Matalalattiaisten nivelraitiovaunujen NRV 2010 hankintasopimus

2024/S 2024-092176  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
92176-2024 - Modification du marché
Finlande – Locomotives et matériel roulant de chemin de fer et de tramway et pièces détachées – Matalalattiaisten nivelraitiovaunujen NRV 2010 hankintasopimus
OJ S 31/2024 13/02/2024
Avis de modification de marché
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Matalalattiaisten nivelraitiovaunujen NRV 2010 hankintasopimus
Description: Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) ja Transtech Oy (nyk. Škoda Transtech Oy) ovat allekirjoittaneet 24.3.2011 hankintasopimuksen (jäljempänä hankintasopimus), jossa on sovittu neljänkymmenen (40) matalalattiaisen raitiovaunun toimituksesta niihin liittyvine palveluineen sekä lisävaunujen toimitusoptioista. Hankintasopimukseen on sisältynyt optio myös raitiovaunujen takuuajan jälkeisestä huollosta ja kunnossapidosta. Hankintasopimus on perustunut HKL:n tarjouskilpailuun ja tarjouspyyntöön 57/08. Hankintasopimus on siirtynyt HKL:ltä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle
   1. 2.2022, kun HKL on yhtiöitetty.
Identifiant de la procédure: fd614179-afd0-410a-92ad-dd4de2427ff2
Identifiant interne: 57/08
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34600000 Locomotives et matériel roulant de chemin de fer et de tramway et pièces détachées
2.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Matalalattiaisten nivelraitiovaunujen NRV 2010 hankintasopimus
Description: Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) ja Transtech Oy (nyk. Škoda Transtech Oy) ovat allekirjoittaneet 24.3.2011 hankintasopimuksen (jäljempänä hankintasopimus), jossa on sovittu neljänkymmenen (40) matalalattiaisen raitiovaunun toimituksesta niihin liittyvine palveluineen sekä lisävaunujen toimitusoptioista. Hankintasopimukseen on sisältynyt optio myös raitiovaunujen takuuajan jälkeisestä huollosta ja kunnossapidosta. Hankintasopimus on perustunut HKL:n tarjouskilpailuun ja tarjouspyyntöön 57/08. Hankintasopimus on siirtynyt HKL:ltä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle
   1. 2.2022, kun HKL on yhtiöitetty.
Identifiant interne: 700527
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34600000 Locomotives et matériel roulant de chemin de fer et de tramway et pièces détachées
5.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 24/03/2011
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Organisation qui signe le marché: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 213,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: 4300015668
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 328 894 764,00 EUR
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4300015668
Titre: Matalalattiaisten nivelraitiovaunujen NRV 2010 hankintasopimus
Organisation qui signe le marché: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

   7.  Modification
Identifiant de la section: 234210-2020
Raison de la modification: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Description: Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU) Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor: Syynä sopimusmuutokseen ja kunnossapitotehtävien siirtoon tilaajalta toimittajalle on se, että töiden keskittämisestä yhdelle toimijalle syntyy synergiaetuja ja kokonaisuus toteutuu edullisemmin verrattuna siihen, että rakennettaisiin ko. raitiovaunujen varikolle tilaajan ja toimittajan erilliset organisaatiot tekemään kalustokunnossapidon töitä. Kalustokunnossapidon töistä ainoastaan raivaustehtävät ja vaunujen katsastus jäävät tilaajan tehtäviksi. Muiden eli toimittajan vastuulle siirrettävien töiden toteuttaminen tilaajan itsensä toimesta ei olisi kustannustehokasta seuraavista syistä: - Tilaajan osuuden volyymi jäisi pieneksi verrattuna toimittajan suorittamaan osuuteen, koska ehkäisevän kunnossapidon ja pääosan korjaavasta kunnossapidosta tekee toimittaja - Tilaajan osuuden töiden määrässä on suurta ennakoimatonta vaihtelua, mutta silti kunnossapitovalmiutta on kaluston käytettävyysvaatimuksen vuoksi ylläpidettävä 24/7. - Ko. vaunujen varikolla ei ole tilaajan kalustokunnossapidon henkilöstölle muuta työkuormaa, jolla odotusaikaa voitaisiin täyttää - Vaunukalustolla on korkea käytettävyysvaatimus (käytössä olevien vaunujen suhde kaikkiin toimitettuihin vaunuihin) ja varikolla on vain kolme kunnossapitopaikkaa, jotka ovat kaikki toimittajan käytössä hankintasopimuksen ja huolto- ja kunnossapitosopimuksen perusteella. Kunnossapitopaikkoja ei riitä kahdelle eri toimijalle. - Kaluston käytettävyyden hallinta olisi erittäin hankalaa, jos toimijoita olisi kaksi. Liikenteessä on 24 vaunua kokonaiskalustomäärän ollessa 29 vaunua. Kunnossapidolla on koko ajan oltava valmius toimittaa liikenteeseen varavaunuja, mikäli raitiolinjalla olevia vaunuja vikaantuu tai kolaroidaan. Yhden kunnossapitotoimijan mallissa on mahdollista tarvittaessa siirtää ei-välttämättömiä töitä (esim. huoltoja) eteenpäin ja tällä tavalla varmistaa kaluston riittävyys liikennekäyttöön. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun samanaikaisesti on kolaroituna useita vaunuja. Sopimusmuutoksen arvo tai kustannusvaikutus on arviolta n. 0,98 milj. €/vuosi, eli koko sopimuskaudella n. 7,8 milj. € ja kaikki optiovuodet mukaan luettuna n. 13,7 milj. €. Arviolaskelmien mukaan mikäli tilaaja itse suorittaisi kyseessä olevat työt, muodostuisi kokonaisuus selvästi kalliimmaksi eli kokonaiskustannus olisi n. 1,6 milj. €/vuosi, ja koko sopimuskaudella n. 13 milj. € ja kaikki optiovuodet mukaan luettuna n. 22,7 milj. €. Laskelma perustuu siihen, että tilaaja joutuisi rakentamaan varikolle oman kunnossapito-organisaation, johon tarvittaisiin kaksi asentajaa 5-vuorotyöhön ja yksi toimihenkilöresurssi (yhteensä 12,5 henkilöä). Edellä todetusti tilaajan oman henkilöstön työmäärä jäisi kuitenkin pieneksi verrattuna toimittajan kunnossapitotyöhön ja sen määrä vaihtelisi suuresti. Koska valmiutta olisi silti ylläpidettävä 24/7, aiheutuisi tästä ylimääräisiä kustannuksia, jotka vältetään sillä, että varikolla jo toimiva ja kaikkia varikon vaunukunnossapitopaikkoja käyttävä toimittaja tekee muun suorittamansa kunnossapitotyön ohella myös tilaajan vastuulla olevat tehtävät. Kyse on käytännössä siis alkuperäisen hankintasopimuksen option laajentamisesta ja muutoksen arvo jää selvästi alle 50% rajan, kun sitä verrataan koko alkuperäisen hankintasopimuksen (optioineen) arvoon. Vaikka muutoksen arvoa verrattaisiin pelkästään kyseessä olevan huolto- ja kunnossapito-option alkuperäiseen arvoon, jää se silloinkin selvästi alle 50% rajan. Alkuperäinen huolto- ja kunnossapito-option arvo on n. 6 milj. €/vuosi, kun nyt tehtävän muutoksen arvo on edellä todetusti n. 0,98 milj. €/vuosi.
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0001
Description des modifications: Vaunujen huoltoa ja kunnossapitoa koskevan sopimuksen muutos tarkoittaa käytännössä alkuperäisen hankintasopimuksen huolto-option laajentamista. Muutoksella siirretään toimittajan vastuulle tiettyjä sellaisia vaunujen huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä, jotka alun perin ovat kuuluneet tilaajan vastuulle. Tarkempi kuvaus on edellä kohdassa hankinnan kuvaus

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Numéro d’enregistrement: 3251002-1
Adresse postale: Hämeentie 86  
Ville: Helsinki
Code postal: 00550
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Point de contact: Miikka Pelkonen
Adresse électronique: miikka.pelkonen@kaupunkiliikenne.fi
Téléphone: +358 931027250
Adresse internet: https://kaupunkiliikenne.fi/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Markkinaoikeus
Numéro d’enregistrement: 3006157-6
Adresse postale: Radanrakentajantie 5  
Ville: Helsinki
Code postal: 00520
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Adresse électronique: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Transtech Oy
Numéro d’enregistrement: 1098257-0
Adresse postale: Elektroniikkatie 2  
Ville: Oulu
Subdivision pays (NUTS): Lappi (FI1D7)
Pays: Finlande
Adresse électronique: jouko.knuuti@skodagroup.com
Téléphone: +358 40 563 5272
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Hansel Oy (Hilma)
Numéro d’enregistrement: 0988084-1
Adresse postale: Mannerheiminaukio 1a  
Ville: Helsinki
Code postal: 00100
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Point de contact: eSender
Adresse électronique: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Téléphone: 029 55 636 30
Adresse internet: http://hankintailmoitukset.fi
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: ddbda7ed-1e13-4d06-a0cc-0b5d39b731d2 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 12/02/2024 08:06:48 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 12/02/2024 08:07:21 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: anglais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 92176-2024
Numéro de publication au JO S: 31/2024
Date de publication: 13/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
34600000 - Locomotives et matériel roulant de chemin de fer et de tramway et pièces détachées