Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 12/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Lohja: Élimination et traitement des ordures

2020/S 69-164226  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Finlande-Lohja: Élimination et traitement des ordures 2020/S 069-164226 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Rosk'n Roll Oy Ab Numéro national d'identification: 0768908-2 Adresse postale: Munkkaanmäki 51 Ville: Lohja Code NUTS: FI1B1 Code postal: FI-08500 Pays: Finlande Point(s) de contact: Kaj Karlstedt Courriel: kaj.karlstedt@rosknroll.fi Téléphone: +358 206377009 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.rosknroll.fi/ http://www.rosknroll.fi/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/rosknroll?id=294150&tpk=dfab55d7-3fe4-4d57-b07b-ba03262b6cde Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/rosknroll?id=294150&tpk=dfab55d7-3fe4-4d57-b07b-ba03262b6cde
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Biojätteen keräys ja kuljetus Länsi-Uudenmaan alueella
II.1.2) Code CPV principal 90510000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena ovat Länsi Uudenmaan kunnissa asumisessa syntyneen ja siihen rinnastettavan biojätteen keräys- ja kuljetustyöt takakuormaustyönä. Hankinta on jaettu kahteen (2) kuljetusurakka-alueeseen. Tarjoaja voi tarjoa yhden (1) tai molemmat urakka-alueet. Tässä kilpailutuksessa huomioidaan EU-komission ehdotus kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteeksi. Liikenteessä päästöjä tulisi vähentää mm. korvaamalla fossiilisia polttoaineista uusiutuvilla ja vähäpäästöisillä polttoaineilla ja käyttövoimalla. Tilaaja edellyttää, että molemmalla kahdella (2) urakka-alueella täysimääräisesti ja ensisijaisesti työllistyvässä kuljetuskalustossa käytetään, vaihtoehtoisetsi joko biokaasua tai HVO-tyyppistä poltto-ainetta (EN 15940). Autoissa voidaan urakan alkaessa käyttää polttoaineena rikitöntä dieselöljyä. Uusiutuva polttoaine otetaan käyttöön neljän (4) kuukauden kuluessa tilaajan ilmoituksesta. Asia ja sen muutokset urakkakorvauksiin on esitetty tarkemmin urakkaohjelmassa.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 870 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Keräysalue 1 Eteläinen
Lot nº: Urakka-alue 20: Eteläinen
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90510000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Lieu principal d'exécution:
Urakka-alue 20:: Eteläinen. Muodostuu kunnista Hanko, Raasepori, Inkoo ja Siuntio.
II.2.4) Description des prestations:
Urakka-aleen kuulu noin 730 kiinteistöä, missä on noin 830 astioita. Urakkaan kuuluu tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla kaikkien tilaajan biojätteenkuljetukseen kuuluvien kiinteistöjen keräilyvälineiden tyhjentäminen keräysajoneuvoon ja jätteen kuljettaminen Munkkaan jätekeskukseen Lohjalle. Biojäteastian tyhjennyksen yksikköhintaan tulee sisällyttää säiliön sisäsäkin ja sen asennuksen hinta. Urakoitsija hankkii sisäsäkit. Sisäsäkin materiaalin tulee olla biohajoavaa maissitärkkelys- tms. materiaalia, ei paperia. Tilaaja voi ohjata kuormat purettavaksi Porvoon Domargårdin jätekeskuksen sijaan Vantaan Energian jätevoimalaan. Poikkeavaa purkupaikkaa käytetään arvion mukaan muutaman viikon ajan vuodessa, normaalitilanteissa Kotkan Energian jäte-voimalan vuosihuollon ajan Urakka-alueilla sijaitsevat jäteastiat pestään kaksi (2) kertaa vuodessa. Tässä urakassa ensimmäinen pesukierros tehdään syksyllä 2020 ja viimeinen keväällä 2025.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 720 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 31/08/2020 Fin: 31/08/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Hankinta sisältää kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta. Optio 1:
   1. 9.2025-30.8.2026, Optio 2: 31.8.2026-29.8.2027.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Hankinta sisältää kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta. Optio 1:
   1. 9.2025-30.8.2026, Optio 2: 31.8.2026-29.8.2027.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Keräysalue 2 Pohjoinen
Lot nº: Urakka-alue 21: Pohjoinen
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90510000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Lieu principal d'exécution:
Urakka- alue 21: Pohjoinen. Muodostuu kunnista Lohja, Vihti ja Karkkila.
II.2.4) Description des prestations:
Urakka-alueilla on noin 1 200 kiinteistöä, missä on noin 1 400 astioita. Urakkaan kuuluu tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla kaikkien tilaajan biojätteenkuljetukseen kuuluvien kiinteistöjen keräilyvälineiden tyhjentäminen keräysajoneuvoon ja jätteen kuljettaminen Munkkaan jätekeskukseen Lohjalle. Biojäteastian tyhjennyksen yksikköhintaan tulee sisällyttää säiliön sisäsäkin ja sen asennuksen hinta. Urakoitsija hankkii sisäsäkit. Sisäsäkin materiaalin tulee olla biohajoavaa maissitärkkelys- tms. materiaalia, ei paperia. Urakka-alueilla sijaitsevat jäteastiat pestään kaksi (2) kertaa vuodessa. Tässä urakassa ensimmäinen pesukierros tehdään syksyllä 2020 ja viimeinen keväällä 2025.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 150 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 31/08/2020 Fin: 31/08/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Hankinta sisältää kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta. Optio 1:
   1. 9.2025-30.8.2026, Optio 2: 31.8.2026-29.8.2027.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Hankinta sisältää kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta. Optio 1:
   1. 9.2025-30.8.2026, Optio 2: 31.8.2026-29.8.2027.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Tarjouspyyntöpapereissa mainittu.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Tarjouspyyntöpapereissa mainittu.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession La prestation est réservée à une profession déterminée Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
Jätelaki ja -asetus.
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 12/05/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 31/08/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 12/05/2020 Heure locale: 13:00 Lieu:
Munkkaan jätekeskus Munkaanmäki 51 FI-08500 Lohja Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Avaustilaisuus ei ole julkinen.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Hakemusosoitus: Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti, voi se, jota asia koskee, tai muu laissa mainittu taho saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi myös, jos hankinnassa on menetelty Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Käsittely tapahtuu hakemuksen perusteella. Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (hakemusosoituksen). Hankintasopimuksen tekeminen ei estä asian käsittelyä. Asiakirja katsotaan saaduksi tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua sen lähettämisestä. Hakemus ja sen toimittaminen Hakemuksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota hakemus koskee, sekä hakijan vaatimukset ja niiden perusteet. Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan nimi ja kotikunta. Jos hakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos hakemuksen laatija on joku muu henkilö, hakemuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa. Hakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on liitettävä päätös, jota vaaditaan muutettavaksi, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys vireillepanoajan alkamisen ajankohdasta. Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, joihin hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle 14 päivän hakemusajan kuluessa siitä, kun hakija on saanut kirjallisen päätöksen asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta. Hakemuksen tulee olla perillä hakemusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot: Markkinaoikeus PL 118 FI-00131 Helsinki Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 P. +358 103643300 Faksi +358 103643314 Sähköposti: markkinaoikeus@om.fi markkinaoikeus@om.fi
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90510000 - Élimination et traitement des ordures