Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Loimaa: Services de santé et services sociaux

2022/S 131-374568  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Finlande-Loimaa: Services de santé et services sociaux 2022/S 131-374568 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis d'attribution de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Loimaan kaupunki Numéro national d'identification: 1927453-8 Adresse postale: PL 10 Ville: Loimaa Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 32201 Pays: Finlande Point(s) de contact: Timo Hokkanen Courriel: toimisto@juhaconsulting.fi Téléphone: +358 504411229 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.loimaa.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hankinta
II.1.2) Code CPV principal 85000000 Services de santé et services sociaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Pyydämme tarjoustanne sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukaisen vanhuksille tarkoitetun tehostetun palveluasumisen tuottamisesta alkaen
   1. 1.2023.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Hankinta koskee nyt Loimaan kaupungin järjestämisvastuulla olevaa vanhuksille tarkoitetun tehostetun asumispalvelun tuottamisesta. Järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alusta Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vastuulle. Ostettavien paikkojen määrä voi muuttua hankintakaudella. Sopimus koskee kaikkia uusia asukkaita ja asiakassuhteita vuoden 2023 alusta. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn asukasmäärään. Nyt tehostetussa palveluasumisessa oleville vanhuksille turvataan että, heidän niin halutessaan asuminen nykyisissä yksiköissä jatkuu. Tilaaja voi soveltaa hankintalain 110 §:n mukaista suorahankintaa yksittäisissä asiakassuhteissa, kun asiakas asuu tehostetussa palveluyksikössä, joka ei tule valituksi palvelun tuottajaksi tulevalle sopimuskaudelle, mutta jonka kanssa kaupungilla on nyt voimassa oleva hankintasopimus. Tarjoaja voi tarjota myös kesken hankintakauden valmistuvaa kohdetta, tällöin palvelun tuottajan on tarjouksessaan ilmoitettava arvioitu palvelun aloituspäivä. Kesken hankintakauden valmistuvat kohteet hyväksytään mukaan, kun kaikki vaadittavat selvitykset on toimitettu tilaajalle ja ne on tilaajan toimesta hyväksytty. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu loimaalaisille vanhuksille, jotka eivät toimintakykynsä takia selviydy omassa kodissaan ja tarvitsevat palveluasumisympäristöä, jossa on henkilökuntaa ympäri vuorokauden. Hankinnan kohteena on asukkaille järjestetty ympärivuorokautinen hoito- ja huolenpitopalvelu, tehostettu palveluasuminen. Palvelu tuotetaan palvelun tuottajan omistamissa tai vuokraamissa tiloissa. Asukas maksaa asuntonsa vuokran suoraan vuokranantajalle. Asukkaat tehostettuun palveluasumiseen valitsee ja sijoittaa Varsinais-Suomen Hyvinvointialue, palvelukriteeriensä perusteella. Lähtökohtaisesti asukas asuu asumispalveluyksikössä elämänsä loppuun saakka. Asumispalveluyksikön tulee sijaita Loimaalla, jotta vanhuksen asuminen omalla kotipaikkakunnalla voidaan turvata elämän loppuun saakka.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 127-362764
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Hankinta keskeytetään koska valmistelussa oli puutteita
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Finlande-Loimaa: Services de santé et services sociauxType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 11/07/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux