Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 30/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Loimaa:Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2023/S 97-302782  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Finlande-Loimaa: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 2023/S 097-302782 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Loimaan kaupunki Numéro national d'identification: 1927453-8 Adresse postale: PL 10 Ville: Loimaa Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 32201 Pays: Finlande Point(s) de contact: Katja Mäkelä Courriel: toimisto@juhaconsulting.fi Téléphone: +358 504783020 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.loimaa.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/loimaa?id=461073&tpk=21fa7248-6fb4-470a-aadf-03e2400355fd Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/loimaa?id=461073&tpk=21fa7248-6fb4-470a-aadf-03e2400355fd
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Loimaan kaupungin henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmistä
II.1.2) Code CPV principal 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Loimaan kaupunki pyytää tarjouksia henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmistä SaaS-palveluna, vuoden 2024 alusta.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48442000 Logiciels pour systèmes financiers 48000000 Logiciels et systèmes d'information 48219000 Logiciels réseau divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C Etelä-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Hankinta koskee Loimaan kaupungin ja Loimaan Vesiliikelaitoksen henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmää kokonaisratkaisua SaaS-palveluna sisältäen: ? palkanlaskentajärjestelmän ? poissaolot ja lomat-moduuli ? matkalaskut moduulin ? kokouspalkkiot moduulin (luottamushenkilöpalkkiot) Henkilöstömäärä 573 minkä lisäksi luottamushenkilöt. Palkka- ja HR-järjestelmää käyttää tällä hetkellä 4 henkilöä. Tilaajan tulee saada kustannuksitta tarvittava määrä käyttäjätunnuksia, ilman lisäkustannuksia. Ohjelman tulee sisältää vähintään alla mainitut suomenkieliset toiminnot: ? kaikkien kunnallisten työehtosopimusten palkkojen ja kokouspalkkioiden laskeminen ? mahdollisuus yksilöidä määräaikaisuuden peruste ? vuosisidonnaisten lomien laskeminen ? palvelu näyttää KVTS:in mukaiset lomakertymät myös eriteltyinä ? mahdollisuus tiimikohtaiseen lomakalenteriin ? henkilöstötilastot ja raportit ? tietojen siirto sähköistä arkistointia varten ? sähköiset matkalaskut ? tulee tukea matkalaskujen mobiilitoimintoa ? palvelussa on mahdollista tehdä matkamääräys ja matkasuunnitelma ? sähköinen asianhallinta (työsopimukset, vapaat ym.) ? mahdollisuus kirjata esim. tietokenttään onko rikostaustaote nähty tms. ? omien henkilötietojen muuttaminen ? esihenkilöiden lukuoikeudet mm palkkatietohin Tarjotussa ratkaisussa tulee olla heti käyttöönotettavat rajapinnat tilaajan käyttämiin seuraaviin järjestelmiin: ? Pro Economica ? Esmikko ? Daisy ? Varda 3 ? Dynasty ? Hellevi ? Eepos ? Populus matkalaskut ? Tulorekisteri ? Nomentia maksuliikenne Tilaaja ja järjestelmätoimittaja sopivat yhdessä teknisistä yksityiskohdista tietojen siirtämisestä vanhasta järjestelmästä uuteen järjestelmää sekä aikataulusta. Liitteenä 3, käyttöönottoprojektin ehdot ja periaatteet, joihin tarjoajan tulee sitoutua. Liitteenä 4, palvelunkuvaus ja -hallinnan tasot, joihin tarjoajan tulee sitoutua Liitteenä 1, toimitussopimus, joka täydennetään hankintapäätöksen jälkeen. Toimitussopimukseen liitetään henkilötietojenkäsittelyn ehdot.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Hinta / Pondération: 100 Prix - Pondération: 100
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2024 Fin: 31/12/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, ellei Loimaan kaupunki irtisano sopimusta määräaikaisen sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistän kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päätymistä.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 30/06/2023 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 30/06/2023 Heure locale: 13:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Loimaan kaupungin henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmistä 30/06/2023 22/05/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48219000 - Logiciels réseau divers 
48442000 - Logiciels pour systèmes financiers 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui