Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Maahanmuuttovirasto:Services de gestion de voyages

2022/S 181-512257  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Finlande-Maahanmuuttovirasto: Services de gestion de voyages 2022/S 181-512257 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Maahanmuuttovirasto Numéro national d'identification: 1019953-5 Adresse postale: PL 10 Ville: MAAHANMUUTTOVIRASTO Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 00086 Pays: Finlande Point(s) de contact: Antti Ulvila Courriel: antti.ulvila@migri.fi Téléphone: +358 295430431 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.migri.fi
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Markkinoiden kartoitus, avustetun vapaaehtoisen paluun järjestäminen Numéro de référence: MIGDno-2022-2606
II.1.2) Code CPV principal 63516000 Services de gestion de voyages
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Maahanmuuttovirasto pyytää tällä markkinakartoituksella tietoa avustetun vapaaehtoisen paluun järjestämiseen liittyen. Tietopyynnön tavoitteena on selvittää markkinoiden hintataso, markkinoilla olevat tuotteet ja palvelut sekä niiden tarjoajat. Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikkö ohjaa, neuvoo ja valvoo vastaanottokeskusten toimintaa ja myös vapaaehtoisen paluun toimintaa keskuksissa. Maahanmuuttovirasto hankkii avustetun vapaaehtoisen paluun toteuttamiseen tarvittavat palvelut kootusti kaikille vastaanottokeskuksille. Avustetun vapaaehtoisen järjestelmän tuki on tarkoitettu ennen kaikkea turvapaikanhakijoille ja ihmiskaupan uhreille, jotka haluavat palata kotimaahansa tai muuhun maahan, jossa heillä on oleskeluoikeus. Tuki voi sisältää sekä matkaliput että uudelleenkotoutumistukea, joka voi olla käteistukea tai hyödyketukea. Tukipäätökset ja paluun järjestelyt tehdään ensisijaisesti vastaanottokeskuksissa ja niiden kanssa, Maahanmuuttovirasto tekee päätöksiä lisäksi henkilöille, jotka ovat jääneet maahan ilman oleskeluoikeutta.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland Lieu principal d'exécution:
Muu kuin Suomi.
II.2.4) Description des prestations:
Maahanmuuttoviraston hankkima avustetun vapaaehtoisen paluun palvelu sisältää seuraavat komponentit:
   1.  Palaajalle hankittavat matkaliput vastaanottopaikkakunnalta Suomesta kotimaahan saakka.
   2.  Tarvittaessa palaajan avustaminen matkustusasiakirjan hankkimisessa
   3.  Palaajan saattaminen Suomessa Helsinki-Vantaan lentoasemalla, junalla tapahtuvissa paluissa Vainikkalan raja-asemalla, avustaminen lentokentän ja rajanylityksen muodollisuuksissa ja matkalippujen toimittaminen asiakkaalle. Palaajan maasta poistumisesta raportoiminen.
   4.  Jos paluuseen sisältyy lennon vaihto Schengen-alueen sisällä, palaajaa avustetaan myös lennon vaihtoon ja ulkorajan ylittämiseen liittyvissä muodollisuuksissa
   5.  Palaajan maasta poistumisen toteutumisesta tai epäonnistumisesta raportoiminen vastaanottokeskukselle, Maahanmuuttovirastolle ja poliisille.
   6.  Palaajalle myönnetyn käteistuen luovuttaminen. Osa tuesta luovutetaan Suomesta lähtiessä ja osa kotimaahan saavuttua.
   7.  Paluuavustuksena annettavan hyödyketuen toteuttamisen Maahanmuuttoviraston erikseen määrittelemissä paluumaissa. Hyödyketuki voi olla palveluja tai tavaroita, joilla pyritään avustamaan palaajan uudelleenkotoutumista kotimaahansa. Tuki räätälöidään kunkin palaajan tarpeiden mukaisesti.
   8.  Haavoittuvassa asemassa olevien palaajien tarvitsemat erityisjärjestelyt: esimerkiksi ilman huoltajaa matkustavien alaikäisten palaajien tai sairautensa vuoksi erityistä tukea tarvitsevien saattaminen. Ilman huoltajaa palaavien alaikäisten huoltajan tavoittaminen kotimaassa ennen paluun järjestämistä, ja arvio siitä, onko huoltaja kykenevä ottamaan alaikäisen palaajan vastaan.
   9.  Palaajien neuvonta paluun järjestelyihin ja matkustusasiakirjan hankintaan liittyvissä asioissa. Hankinnan tarkemman kuvauksen ja siihen liittyvät kysymykset saa pyytämällä osoitteesta: antti.ulvila@migri.fi. Pyyntö tulee otsikoida "Tietopyyntö Avustetun vapaaehtoisen paluun järjestäminen". Vastaajien on mahdollista esittää tietopyyntöön liittyviä kysymyksiä 23.9.2022, kello 16.15 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: antti.ulvila@migri.fi Sähköposti on otsikoitava "Tietopyyntö Avustetun vapaaehtoisen paluun järjestäminen". Sähköpostiin on liitettävä vastaajan yhteystiedot. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Vastaukset pyritään antamaan 27.9.2022 mennessä. antti.ulvila@migri.fi antti.ulvila@migri.fi
II.2.14) Informations complémentaires Vastaukset tietopyyntöön pyydetään toimittamaan sähköpostin liitetiedostona pdf tai MS Office 2010 -yhteensopivaan muotoon tallennettuna suomen kielellä (lisämateriaali voi olla englanniksi) viimeistään
   6. 10.2022, kello 16.15 mennessä osoitteella
:
tarjoukset@migri.fi Sähköposti on otsikoitava "Tietopyyntö Avustetun vapaaehtoisen paluun järjestäminen". tarjoukset@migri.fi
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
13/10/2022
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Tietopyynnön tarkemman kuvauksen ja siihen liittyvät kysymykset saa pyytämällä osoitteesta: antti.ulvila@migri.fi. Pyyntö tulee otsikoida "Tietopyyntö: Avustetun vapaaehtoisen paluun järjestäminen". antti.ulvila@migri.fi
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Finlande-Maahanmuuttovirasto: Services de gestion de voyagesType d'acheteur: Agences fédérales et nationalesType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Services 20/09/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
63516000 - Services de gestion de voyages