Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Maahanmuuttovirasto:Services de santé et services sociaux

2022/S 181-512749  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Finlande-Maahanmuuttovirasto: Services de santé et services sociaux 2022/S 181-512749 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Maahanmuuttovirasto Numéro national d'identification: 1019953-5 Adresse postale: PL 10 Ville: MAAHANMUUTTOVIRASTO Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 00086 Pays: Finlande Point(s) de contact: Antti Ulvila Courriel: antti.ulvila@migri.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.migri.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjestäminen, Kemijärvi Numéro de référence: MIGDno-2022-712
II.1.2) Code CPV principal 85000000 Services de santé et services sociaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjestäminen.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 720 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D7 Lappi
II.2.4) Description des prestations:
Ukrainasta on 24.2.2022 alkaneen Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen jälkeen 15.7.2022 mennessä paennut noin 12 miljoonaa ihmistä. Heistä on Eurooppaan paennut noin 5,5, miljoonaa. Kevään-kesän aikana on Suomesta hakenut turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua noin 35 000 henkilöä. Uusia hakijoita on edelleen noin 1 000 viikossa. Suomen vastaanottokeskuksissa oli 23.2.2022 noin 3 350 majoituspaikkaa, joista oli vapaana noin 1 100. Maanantaina 18.7.2022 vastaanottokeskuksissa oli majoittuneena noin 12 600 suojelua hakevaa ja lisäksi useita satoja rekisteröimätöntä Ukrainasta paennutta. Joka viikko sadat uudet henkilöt tarvitsevat majoitusta vastaanottojärjestelmästä. Tilapäistä suojelua on Suomi antanut vain yhden kerran aikaisemmin, vuonna 1999 Kosovon albaaneille. Tällöin valtioneuvosto pystyi ennalta määrittämään Suomeen pääsevien määrän. Venäjän laajamittainen hyökkäys ja sen aiheuttama suurimittainen joukkopako ei ollut realistisesti ennakoitavissa. Ukrainalaisilla on Schengen-alueelle viisumivapaus, ja sisärajatarkastuksia ei ole voimassa. Paikkamäärän käyttöaste on kasvanut erittäin nopeasti, ja useissa vastaanottokeskuksissa on jouduttu välillä ottamaan käyttöön myös ns. hätämajoituspaikkoja. Edellä kuvatusta johtuen Maahanmuuttovirasto antaa toimeksiantoja sekä tekee sopimuksia vastaanottokeskuspaikkojen lisäämisestä suorahankintoina 28.2.2022 lukien.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos: 4) sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi; Ukrainasta on 24.2.2022 alkaneen Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen jälkeen 25.5.2022 mennessä paennut noin 12 miljoonaa ihmistä. Kevään aikana on Suomesta hakenut turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua noin 35 000 henkilöä. Uusia hakijoita on edelleen noin 1 000 viikossa. Suomen vastaanottokeskuksissa oli 23.2.2022 noin 3 350 majoituspaikkaa, joista oli vapaana noin 1 100. Maanantaina 31.5.2022 vastaanottokeskuksissa oli majoittuneena noin 12 600 suojelua hakevaa ja lisäksi useita satoja rekisteröimätöntä Ukrainasta paennutta. Joka viikko sadat uudet henkilöt tarvitsevat majoitusta vastaanottojärjestelmästä. Tilapäistä suojelua on Suomi antanut vain yhden kerran aikaisemmin, vuonna 1999 Kosovon albaaneille. Tällöin valtioneuvosto pystyi ennalta määrittämään Suomeen pääsevien määrän. Venäjän laajamittainen hyökkäys ja sen aiheuttama suurimittainen joukkopako ei ollut realistisesti ennakoitavissa. Ukrainalaisilla on Schengen-alueelle viisumivapaus, ja sisärajatarkastuksia ei ole voimassa. Paikkamäärän käyttöaste on kasvanut erittäin nopeasti, ja useissa vastaanottokeskuksissa on jouduttu välillä ottamaan käyttöön myös ns. hätämajoituspaikkoja. Edellä kuvatusta johtuen Maahanmuuttovirasto antaa toimeksiantoja sekä tekee sopimuksia vastaanottokeskuspaikkojen lisäämisestä suorahankintoina 28.2.2022 lukien. Maahanmuuttovirasto on loppuvuodesta 2021 käynnistänyt dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) vastaanottokeskustoiminnan hankinnasta. Järjestelmä ei kuitenkaan vielä vastaa Ukrainan kriisin vaatimaan äkilliseen tarpeeseen jo sisäisen kilpailutuksen edellyttämien määräaikojenkin noudattamisenkin johdosta. Maahanmuuttovirasto on käynnistänyt sisäisen kilpailutuksen tilanteen helpottamiseksi.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: MIG-2022-243-Sop Intitulé:
Kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjestäminen, Kemijärvi
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Suomen Punainen Risti, Lapin piiri Numéro national d'identification: 0243078-4 Ville: Rovaniemi Code NUTS: FI1D7 Lappi Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 3 720 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Finlande-Maahanmuuttovirasto: Services de santé et services sociauxType d'acheteur: Agences fédérales et nationalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Services 20/09/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux