Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/01/2022
Date de péremption : 31/12/2027
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Maahanmuuttovirasto: Services de santé et services sociaux

2022/S 8-016350  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
12/01/2022 S8 Finlande-Maahanmuuttovirasto: Services de santé et services sociaux 2022/S 008-016350 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Maahanmuuttovirasto Numéro national d'identification: 1019953-5 Adresse postale: PL 10 Ville: MAAHANMUUTTOVIRASTO Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 00086 Pays: Finlande Point(s) de contact: Heikki Väätämöinen Courriel: heikki.vaatamoinen@migri.fi Téléphone: +358 295430431 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.migri.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=379067&tpk=4d8a241c-7db4-4a9f-b491-7a5194e89c10 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=379067&tpk=4d8a241c-7db4-4a9f-b491-7a5194e89c10
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Maahanmuuttovirasto: Vastaanottokeskustoiminta Numéro de référence: MIGDno-2021-467
II.1.2) Code CPV principal 85000000 Services de santé et services sociaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011, jäljempänä "vastaanottolaki") mukainen turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta aikuisille ja perheille. Vastaanottokeskustoiminta tarkoittaa vastaanottopalveluita ja muuta turvapaikanhakijoiden vastaanottoon kuuluvaa toimintaa. Vastaanottokeskustoiminnalla järjestetään ja tuotetaan keskeisesti ihmisarvoinen kohtelu, majoituspaikka sekä toimivat ja laadukkaat vastaanottopalvelut sekä muu turvapaikanhakijoiden vastaanottoon kuuluva toiminta vastaanottokeskukseen rekisteröidyille turvapaikanhakijoille. Vastaanottokeskustoiminnassa edistetään ja ylläpidetään hakijoiden terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä, omatoimisuutta sekä mahdollisimman turvallisia majoitusolosuhteita. Hankinnan tavoitteena on saada aikaan valtakunnallinen hankintajärjestely sitä tilannetta varten, kun uusia vastaanottokeskuksia perustetaan muiden kuin valtion/Maahanmuuttoviraston ylläpitämänä. Yksittäiset vastaanottokeskukset tullaan myöhemmin kilpailuttamaan tähän dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken. Hankinnan kohteena voi tarpeen mukaan olla laitos- tai asuntopohjainen vastaanottokeskus, näiden yhdistelmä sekä keskus, joka järjestää ja tuottaa vastaanottokeskustoiminnan vain itse majoituksensa järjestäville turvapaikanhakijoille (ns. yksityismajoittujat). Myös muiden kuin vain yksityismajoittujille vastaanottokeskustoiminnan järjestävän ja tuottavan vastaanottokeskuksen tulee kyetä järjestämään ja tuottamaan vastaanottokeskustoimintaa yksityismajoittujille. Hankinnan kohteena oleva vastaanottokeskus voi tarpeen mukaan toimia kauttakulku- tai odotusajan keskuksena tai niiden yhdistelmänä.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 350 000 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85312300 Services d'orientation et de conseil professionnel 85312400 Services sociaux non prestés par les institutions résidentielles 98341000 Services d'hébergement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Vastaanottopalvelut ja muun turvapaikanhakijoiden vastaanottoon kuuluvan toiminnan turvapaikanhakijalle järjestää ja tuottaa se vastaanottokeskus, jonka asiakkaaksi turvapaikanhakija on rekisteröity. Vastaanottopalvelut ja muu turvapaikanhakijoiden vastaanottoon kuuluva toiminta järjestetään ja tuotetaan käytännössä ja pääasiassa vastaanottokeskuksessa keskuksen henkilökunnan toimesta. Keskuksen henkilökunnan määrään ja pätevyyksiin liittyy lakisääteisiä ja muita vaatimuksia. Vastaanottopalveluihin kuuluvat majoitus, vastaanottoraha, sosiaalipalvelut, terveydenhuoltopalvelut, tulkki- ja käännöspalvelut sekä työ- ja opintotoiminta siten kuin vastaanottolaissa säädetään. Vastaanottokeskukset antavat muuna vastaanottoon kuuluvana toimintana turvapaikanhakijoille esimerkiksi neuvontaa ja ohjausta sekä tietoa heitä koskevista asioista, auttavat oleskeluluvan saaneiden henkilöiden kuntaan siirtymisessä, osallistuvat turvallisuuden edistämiseen yhdessä viranomaisten kanssa, järjestävät hakijoille omatoimisuutta ja pärjäämistä edistävää esikotouttavaa toimintaa. Edelleen keskukset ohjaavat vapaaehtoiseen paluuseen liittyvissä kysymyksissä, tekevät siihen liittyviä päätöksiä ja auttavat paluujärjestelyissä. Vastaanottokeskuksen tehtäviin kuuluu myös hakijan kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelyyn liittyviä tehtäviä, niin hakemukseen liittyvien puhutteluiden mahdollistaminen kuin mahdollisten myönteisten päätösten tiedoksiantoon liittyviä tehtäviä. Palveluita järjestetään ja tuotetaan osin myös vastaanottokeskuksen ulkopuolisten palveluntuottajien toimesta. Esimerkiksi terveydenhuollon palveluita turvapaikanhakijoille järjestetään ja tuotetaan myös vastaanottokeskuksen ulkopuolisten julkisten ja yksityisten palveluntuottajien toimesta. Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut tietyt terveydenhuollon palvelut keskusten käytettäväksi. Palveluntuottaja rekrytoi keskukseen Maahanmuuttoviraston ja edellä mainitun toiminnan edellyttämän henkilöstön ja vastaa henkilöstö-, talous- ja yleishallinnollisten tehtävien järjestämisestä. Palveluntuottaja hankkii vastaanottokeskustoimintaan tarvittavat asianmukaiset kiinteistöt ja vastaa mm. turvallisuuteen, tietotekniikkaan, logistiikkaan, ruoka- ja kiinteistöhuoltoon ja muihin tarvittaviin tukipalveluihin liittyvien tehtävien ja välineistön järjestämisestä sekä toimintaan vaadittavien suunnitelmien laatimisesta. Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Début: 10/01/2022 Fin: 31/12/2027
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Katso hankinta-asiakirjat.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 046-116464
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 31/12/2027 Heure locale: 00:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
07/01/2022 Finlande-Maahanmuuttovirasto: Services de santé et services sociauxType d'acheteur: Agences fédérales et nationalesType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 31/12/2027 12/01/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux 
85312300 - Services d'orientation et de conseil professionnel 
85312400 - Services sociaux non prestés par les institutions résidentielles 
98341000 - Services d'hébergement