Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Mikkeli: Services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

2022/S 131-374478  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Finlande-Mikkeli: Services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels 2022/S 131-374478 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Numéro national d'identification: 2296962-1 Adresse postale: PL 1000 Ville: Mikkeli Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 50101 Pays: Finlande Courriel: susanna.hurmalainen@ely-keskus.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.keha-keskus.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Digitaalisen verkkokirjahyllyn ja Suomen laki -palvelun hankinta
II.1.2) Code CPV principal 92500000 Services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena on Alma Talent Oy:n valmistaman Verkkokirjahyllyn ja Suomen laki -palvelun käyttöoikeuden hankinta. Hankintaa käyttävät pääasiassa ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen lakimiehet. Palvelu hankitaan seuraavin ehdoin: Käyttöoikeus 200 käyttäjälle. Lisäksi avataan palvelut IP-tunnisteella koko organisaatiolle. Hinnoittelu perustuu yhteensä 400 käyttäjän määrään IP-käyttö mukaan lukien. Tunnukset ja kirjautuminen: henkilökohtaiset tunnukset ja IP-käyttö ELY-keskusten IP-numeroilla. Verkkokirjahyllyn muistiinpanomerkinnät ja Suomen laki -palvelun Oma Salkku -toiminto henkilökohtaisilla tunnuksilla Juridiikan ja talouden uutiskirje ja säädös- ja oikeustapausseuranta Maksuton käyttökoulutus KEHA:n ja ELY-keskusten henkilökunnalle sekä mahdollisuus osallistua yleisiin webinaarikäyttökoulutuksiin.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 428 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Hankittava kokonaisuus on Digitaalinen oikeudellisen ammattikirjallisuuden kokoelma, jonka tulee sisältää koko palvelutuottajan aineisto sekä digitaalinen muun oikeudellisen aineiston kokoelma (sis. säädös- ja oikeustapauskokoelma). Kokonaisuuden tuottaa Alma Talent Oy
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Hankintaan sovelletaan julkisen hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2) kohdan mukaista suorahankintaperustetta, jonka mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknises- tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. KEHA-keskus käynnisti marraskuussa 2021 selvityksen digitaalisen lakikirjaston ja säädöskokoelman käyttöoikeuden hankinnasta ELY-keskusten, TE-toimistojen sekä KEHA-keskuksen lakimiesten sekä muiden lakitietoa työssään tarvitsevien asiantuntijoiden käyttöön. Lakimiehiä virastoissa on noin 100. Markkinoiden yleisen tarkastelun sekä lakimiehistä kootun ryhmän tuottaman välttämättömien teosten luettelon pohjalta päädyttiin valmistelemaan kilpailutusta kahden potentiaalisen toimittajan pohjalta, joilla todettiin olevan riittävän laaja valikoima tarvittavia tuotteita: Alma Talent Oy sekä Edita Publishing Oy. Valmistelun aikana toteutettiin markkinavuoropuhelu molempien em. toimittajien kanssa ja molemmat toimittajat antoivat oman palvelunsa vierailijatunnukset palvelunsa testikäyttöä varten. KEHA-keskus valmisteli markkinavuoropuhelujen jälkeen tarjouspyynnön tarkoituksenaan toteuttaa avoin kilpailutus. Tarjouspyyntöluonnos lähetettiin molemmille markkinavuoropuheluun osallistuneelle toimittajalle kommentoitavaksi. Testikäytön jälkeen toteutettiin testikäyttäjille kysely, jolla selvitettiin käyttäjien näkemyksiä toimittajien palvelujen kattavuudesta ja toimivuudesta. Tässä yhteydessä todettiin, että suuri osa välttämättömiksi koetuista teoksista löytyy vain Alma Talent Oy:n digitaalisesta kirjastosta heidän toimittamanaan. Molemmilta toimittajilta saadun tarjouspyyntökommentoinnin ja testikäytön palautteen perusteella päätettiin toteuttaa suorahankinta. Koska Alma Talent Oy:llä on yksinoikeus suureen osaan käyttäjien välttämättömäksi määrittämiin teoksiin, on Alma Talent Oy ainoa mahdollinen toimittaja ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen tarpeisiin.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: KEHA/1831/2022 Intitulé:
Digitaalisen verkkokirjahyllyn ja Suomen laki -palvelun hankinta
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
05/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Alma Talent Oy Numéro national d'identification: 1944757-4 Adresse postale: PL 830 (Alvar Aallon katu 3 C) Ville: Helsinki Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 00100 Pays: Finlande Courriel: tarja.huomo@almamedia.fi Téléphone: +358 408602505 Adresse internet: https://www.almatalent.fi/
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 428 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Finlande-Mikkeli: Services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturelsType d'acheteur: Agences fédérales et nationalesType d'avis: Avis en cas de transparence ex ante volontaireType de procédure: Attribution de marché sans publication préalableType de marché: Services 11/07/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
92500000 - Services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels