Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Naantali:Services de conseil en matière d'infrastructure

2023/S 62-185679  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Finlande-Naantali: Services de conseil en matière d'infrastructure 2023/S 062-185679 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Naantalin kaupunki Numéro national d'identification: 0135457-2 Adresse postale: Käsityöläiskatu 2 Ville: Naantali Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 21100 Pays: Finlande Point(s) de contact: Heli Ojanen Courriel: heli.ojanen@naantali.fi Téléphone: +358 503390562 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.naantali.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
KUNNALLISTEKNIIKAN KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUS VUOSILLE 2023-2025
II.1.2) Code CPV principal 71311300 Services de conseil en matière d'infrastructure
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Naantalin kaupungin teknisten palveluiden yhdyskuntatekniikan osasto on pyytänyt puitesopimustarjousta alla mainittujen toimialojen suunnittelu- ja asiantuntijatehtävistä sekä tutkimus- ja maastotöistä. Puitesopimuksen kesto on
   1. 1.2023 (tavoite)-31.12.2025. Hankinta koskee niitä alla mainittujen toimialojen toimeksiantoja, joita ei kilpailuteta erillishankintoina. Yksittäisen suunnittelutyön kokonaiskustannukset voivat olla enintään 60 000 euroa (alv 0 %). Konsulttien palveluita käytetään vuosittain kaupunginvaltuuston vahvistaman taloussuunnitelman mukaisesti. TOIMIALAT:
   1.  Tie-, katu- ja aluetekniikka
   2.  Liikennetekniikka
   3.  Geotekniikka
   4.  Tutkimuspalvelut
   5.  Maaperän pilaantuneisuusselvitykset
   6.  Vesihuolto
   7.  Taitorakenteet
   8.  Työmaavalvonta ja rakennuttaminen
   9.  Maisemasuunnittelu 10. Mittauspalvelut ja pohjatutkimukset
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 250 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Tie-, katu- ja aluetekniikka
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Tehtävät ovat pääasiassa katujen sekä niihin liittyvien tai erillisten vesihuoltolinjojen yleis-, katu-, viher ja rakennussuunnittelua sekä asemakaavoitusvaiheessa tehtävää kunnallistekniikan yleissuunnittelua. Valaistussuunnittelu sisältyy myös toimialaan.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Liikennetekniikka
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Liikennetekniikka sisältää liikenneväylien kapasiteettitarkastelut ja simuloinnit, liikenteenohjauksen yleis- ja rakennussuunnitelmien laatimisen sekä maankäytön suunnitteluun liittyvät toimivuustarkastelut.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Geotekniikka
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71332000 Services d'ingénierie géotechnique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Toimialaan sisältyy geotekninen suunnittelu.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Tutkimuspalvelut
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71600000 Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Suunnittelutoimiala sisältää melu- ja tärinämittaukset, kiinteistökatselmukset sekä riskianalyysit.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Maaperän pilaantuneisuusselvitykset
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71600000 Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Tehtävät käsittävät pilaantuneiden maa-alueiden tutkimuksia, riskinarviointia, kunnostuksen yleis- ja rakennussuunnittelua sekä kunnostuksen valvontaa ja raportointia.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vesihuolto
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Vesihuoltoon sisältyvät vedenhankinnan, jakelun ja viemäröinnin yleis- ja rakennussuunnittelu, erilaisten vesihuollon kehittämishankkeiden suunnittelu sekä vesihuoltoon liittyvien selvitysten ja ympäristölupahakemuksien laadinta.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Taitorakenteet
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Toimiala sisältää yhdyskuntateknisten rakenteiden, siltojen, tukimuurien ja -seinien (esim. rantalaitureiden ja -muurien) rakennesuunnittelun sekä yleis- ja erikoistarkastukset sekä niihin liittyvän korjaussuunnittelun.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Työmaavalvonta ja rakennuttaminen
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71247000 Supervision des travaux de construction
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Toimiala sisältää kunnallisteknisten rakennusurakkakohteiden työmaavalvonta- sekä rakennuttamispalvelut.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Maisemasuunnittelu
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Toimiala sisältää keskustaympäristön, aukioiden ja ranta-alueiden maisema- ja arkkitehtuurisuunnitelmat sekä kaavan laadintaan liittyvät maisemaselvitykset.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Mittauspalvelut ja pohjatutkimukset
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71250000 Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Mittauspalveluihin sisältyy maastomallien teon lisäksi mm. urakkakohteiden vesihuollon tarkkeiden mittausta sekä jo rakennettujen vesihuoltoverkostojen tarkemittauksia. Kyseisen tarjouksen tulee sisältää myös urakkakohteissa tehtävien kalliopintojen tarkemittaukset sekä louhintamäärien massalaskennat. Pohjatutkimuksiin kuuluu maaperätutkimukset ja geotekniset laboratoriotutkimukset ja maastotyöt koneineen.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 202-575084
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Tie-, katu- ja aluetekniikka
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 27 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 16 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 27
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AFRY Finland Oy Numéro national d'identification: FI06259056 Adresse postale: PL 4, Jaakonkatu 3 Ville: Vantaa Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 01621 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sweco Infra & Rail Oy Numéro national d'identification: 2661738-3 Adresse postale: Ilmalanportti 2 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 00240 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Infrasuunnittelu Oy Numéro national d'identification: 1949720-5 Adresse postale: Kehräämöntie 7 Ville: Kajaani Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 87400 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 25 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Liikennetekniikka
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 27 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 16 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 27
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sitowise Oy Numéro national d'identification: 2335445-0 Adresse postale: Linnoitustie 6 D Ville: Espoo Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 02600 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ramboll Finland Oy Numéro national d'identification: FI01011975 Adresse postale: PL 25, Itsehallintokuja 3 Ville: Espoo Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 02601 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AFRY Finland Oy Numéro national d'identification: FI06259056 Adresse postale: PL 4, Jaakonkatu 3 Ville: Vantaa Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 01621 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 25 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Geotekniikka
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 27 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 16 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 27
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Taratest Oy Numéro national d'identification: 0939835-0 Adresse postale: Turkkirata 9 A Ville: Pirkkala Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 33960 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Geo-Master Oy Numéro national d'identification: 2917040-9 Ville: Turku Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sweco Infra & Rail Oy Numéro national d'identification: 2661738-3 Adresse postale: Ilmalanportti 2 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 00240 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 25 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4 Intitulé:
Tutkimuspalvelut
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 27 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 16 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 27
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Forcit Consulting Oy Numéro national d'identification: 0108166-6 Adresse postale: Mikkolantie 1B Ville: Helsinki Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 00640 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Insinööritoimisto Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy Numéro national d'identification: 0825523-5 Adresse postale: Rydöntie 12 A Ville: Turku Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 20360 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Taratest Oy Numéro national d'identification: 0939835-0 Adresse postale: Turkkirata 9 A Ville: Pirkkala Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 33960 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 25 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5 Intitulé:
Maaperän pilaantuneisuusselvitykset
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 27 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 16 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 27
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ramboll Finland Oy Numéro national d'identification: FI01011975 Adresse postale: PL 25, Itsehallintokuja 3 Ville: Espoo Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 02601 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Geo-Master Oy Numéro national d'identification: 2917040-9 Ville: Turku Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FCG Finnish Consulting Group Oy Numéro national d'identification: 1940671-3 Adresse postale: Osmontie 34 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 00610 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 25 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6 Intitulé:
Vesihuolto
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 27 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 16 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 27
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Destia Oy, Asiantuntijapalvelut Numéro national d'identification: FI21630263 Adresse postale: Neilikkatie 17 Ville: Vantaa Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 01301 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sitowise Oy Numéro national d'identification: 2335445-0 Adresse postale: Linnoitustie 6 D Ville: Espoo Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 02600 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AFRY Finland Oy Numéro national d'identification: FI06259056 Adresse postale: PL 4, Jaakonkatu 3 Ville: Vantaa Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 01621 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 25 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7 Intitulé:
Taitorakenteet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 27 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 16 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 27
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FCG Finnish Consulting Group Oy Numéro national d'identification: 1940671-3 Adresse postale: Osmontie 34 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 00610 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AFRY Finland Oy Numéro national d'identification: FI06259056 Adresse postale: PL 4, Jaakonkatu 3 Ville: Vantaa Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 01621 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Destia Oy, Asiantuntijapalvelut Numéro national d'identification: FI21630263 Adresse postale: Neilikkatie 17 Ville: Vantaa Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 01301 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 25 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 8 Intitulé:
Työmaavalvonta ja rakennuttaminen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 27 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 16 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 27
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy Numéro national d'identification: 1514298-4 Adresse postale: Karhumäentie 3 Ville: Vantaa Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 01530 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fimpec PMO Oy Numéro national d'identification: 2265287-8 Adresse postale: Pitkämäenkatu 6 Ville: Turku Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 20250 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Proviko Oy Numéro national d'identification: FI30094802 Adresse postale: Sorsapuisto 1 B 23 Ville: Tampere Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 33500 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 25 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 9 Intitulé:
Maisemasuunnittelu
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 27 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 16 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 27
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ramboll Finland Oy Numéro national d'identification: FI01011975 Adresse postale: PL 25, Itsehallintokuja 3 Ville: Espoo Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 02601 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sweco Infra & Rail Oy Numéro national d'identification: 2661738-3 Adresse postale: Ilmalanportti 2 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 00240 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sitowise Oy Numéro national d'identification: 2335445-0 Adresse postale: Linnoitustie 6 D Ville: Espoo Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 02600 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 25 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 10 Intitulé:
Mittauspalvelut ja pohjatutkimukset
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 27 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 16 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 27
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Maanpää Geo Oy Numéro national d'identification: 3251035-5 Adresse postale: Niitunniskantie 18 A1 Ville: Turku Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 20320 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mitta Oy Numéro national d'identification: FI07793883 Adresse postale: Laakeritie 9 Ville: Oulu Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 90600 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Taratest Oy Numéro national d'identification: 0939835-0 Adresse postale: Turkkirata 9 A Ville: Pirkkala Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: 33960 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 25 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Kohdassa V2.2, jossa ilmoitetaan, että sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa, ei pidä paikkansa. Kohta on jouduttu valitsemaan ohjelmateknisten syiden takia. Puitejärjestelyn pohjalta on valittu kullekin toimialalle kolme (3) puitekumppania. Kohdissa II
   1. 7 ja V2.4 esitetyt tiedot sopimuksen/osan arvosta ovat arvioita. Yksittäisen suunnittelutyön kokonaiskustannukset voivat olla enintään 60 000 euroa (alv 0 %). Konsulttien palveluita käytetään vuosittain kaupunginvaltuuston vahvistaman taloussuunnitelman mukaisesti.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2023 KUNNALLISTEKNIIKAN KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUS VUOSILLE 2023-2025 28/03/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage 
71311300 - Services de conseil en matière d'infrastructure 
71332000 - Services d'ingénierie géotechnique 
71600000 - Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil