Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 15/03/2021
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Naantali: Services liés aux déchets et aux ordures

2021/S 37-093609  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Finlande-Naantali: Services liés aux déchets et aux ordures 2021/S 037-093609 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Turun Seudun Energiantuotanto Oy Numéro national d'identification: 1730092-3 Adresse postale: Satamatie 16 Ville: Naantali Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Code postal: FI-21100 Pays: Finlande Point(s) de contact: Sansia Oy / Ari Sormunen Courriel: ari.sormunen@sansia.fi Téléphone: +358 447182946 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.tset.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=333022&tpk=b593b33f-24a0-4ff2-baaa-bd98b1a8e4ac Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=333022&tpk=b593b33f-24a0-4ff2-baaa-bd98b1a8e4ac
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Tuhkan käsittely ja myynti Numéro de référence: 333022
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena on Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n (jäljempänä TSE) Naantalin voimalaitoksen sekä Orikedon biolämpökeskuksen tuhkan käsittely ja myynti sopimuskaudelle
   1. 12.2021-30.11.2024. Sopimukseen sisältyy kahden (2) vuoden jatko-optio, jonka käyttämisestä tilaaja ilmoittaa vähintään vuotta ennen määräaikaisen sopimuskauden päättymistä. Järjestelyn piiriin kuuluvat Naantali 4-yksikön CFB-kattilan seospolton (bio, SRF, turve, asfalteeni, kivihiili) lento- ja pohjatuhkat sekä Naantali 3-yksikön pohjatuhka sekä Orikedon biolämpökeskuksen BFB-kattilan lento- ja pohjatuhkat. Järjestelyn mukaisilla ehdoilla voidaan käsitellä myös TSE:n omistajan Turku Energian Artukaisten biolämpökeskuksen lento- tai pohjatuhkia siltä osin, kun niitä TSE:n ympäristöluvan mukaisesti voidaan toimittaa läjitysalueelle Härkäsuolle, mutta näistä toimituksista toimittaja ja Turku Energia sopivat erikseen.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4) Description des prestations:
Järjestelyssä TSE myy järjestelyn piiriin kuuluvien laitosten käynnin aikaiset tuhkajakeet Urakoitsijalle porttimaksulla luovutuspaikkana laitosten tuhkasiilot ja/tai bunkkerit. Urakoitsija vastaa tuhkan kuljettamisesta laitoksilta käsittelyalueelle (-alueille), tuhkan välivarastoinnista ja jatkokäsittelystä sekä tuhkajakeiden "myynnistä" erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten betoniteollisuuteen, stabilointiin, MARA-kohteisiin jne. tarkoituksena se, että tuhka pystyttäisiin mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman taloudellisesti hyötykäyttämään kaatopaikkasijoituksen asemasta. Urakoitsija vastaa myös läjittämisestä. TSE vastaa tuhkan käsittelyalueen ja läjitysalueen maan hankinnasta sekä luvituksesta. TSE tarjoaa käsittelyalueen ilman vastiketta urakoitsijan käyttöön. Urakoitsijan on noudatettava alueella toimiessaan lupa- ja viranomaismääräyksiä ja TSE:n mahdollisesti määräämiä muita ohjeita. Urakoitsija luovuttaa sopimuksen päätyttyä alueen sellaisessa asianmukaisessa kunnossa kuin sen voi olettaa olevan ammattimaisesti ja ympäristöystävällisesti hoidetun välivarastointitoiminnan ja läjityksen jälkeen. TSE:llä on edelleen oikeus käyttää läjitysaluetta omiin tarpeisiinsa sopimuksen aikana. Mikäli urakoitsijalle tulee tarve käyttää TSE:n läjitys- ja käsittelyaluetta muihin kuin TSE:n tuhkien käsittelyyn, sovitaan tästä erillisellä sopimuksella. Järjestely voi sisältää myös muiden sivutuotteiden tai jakeiden läjitystä kuten esimerkiksi rikintalteenotossa syntyvää kipsiä ja suodatinkakkua, seisokkitöissä kattilapuhdistuksissa mahdollisesti syntyvää kuonaa tai leijupetien tyhjennyshiekkaa. Laitoksilla syntyvät lento- ja pohjatuhkat on pyritty jakamaan tuhkien ominaisuuksien mukaan näiden mahdollistamien käyttötarkoituksien mukaisiin jakeisiin (Orikedon lannoitetuhka, hyödyntämiskelpoinen monipoltto (MOPO) / SRF-tuhka, ei-hyödyntämiskelpoinen tuhka). TSE on aloittamassa kierrätyspolttoaineiden polton (SRF). Sopijapuolet tiedostavat, että TSE ei voi ennalta sitoutua tiettyyn tuhkan laatuun, sillä tulevasta polttoainepohjasta ja sitä myötä syntyvästä tuhkan laadusta ei ole kokemusta. Tämän osallistumispyynnön liitteenä on kaaviokuva tuhkan käsittelyprosessista Tuhkan toimintamalli. TSE toimittaa tämän hankinnan tarjouspyyntövaiheessa laitosyksikkökohtaiset tuhka-analyysit sekä ennakkotiedot SRF-poltossa syntyvästä tuhkasta. Sopimuksen mukaiset urakoitsijalle kuuluvat tehtävät ovat seuraavat: - Lento- ja pohjatuhkan ajo ja punnitus laitosten varastosiiloista tuhkan käsittelyalueelle tai suoraan käyttökohteisiin menevät tuhkat TSE:n tilaamina purkuaikoina - Tuhkien välivarastointi käsittelyalueella - Käsittelyalueen hoito ja vartiointi viranomaismääräysten mukaisesti - Tuhkien tarvittava analysointi MARA- tai lupavelvoitteiden mukaisesti - Käsittelyalueella tarvittava henkilöstö ja tarvittava konekalusto - Käsittelyalueelle mahdollisesti tarvittavat kone- ja laiteinvestoinnit - Tuhkien mahdollinen jalostaminen käsittelyalueella esim. hienontamalla, sekoittamalla tai lisäaineita lisäämällä - Tuhkan myynti käsittelyalueelta käyttäjille ja myyntiin tai käyttöön tarvittavien laatuanalyysien teko - Tuhkan kuljetus tarvittaessa käyttäjille - Tuhkien loppusijoittaminen käsittelyalueelle - Kuukausittainen raportointi TSE:lle (viranomaisraportoinnin vaatimat tiedot, välivarastoon ajetut, välivarastosta hyötykäyttöön tai läjitykseen ajetut tonnit sekä laitokselta suoraan hyötykäyttöön toimitetut) TSE:n ohjeistuksen mukaisesti - TSE:n pitäminen tietoisena verolliseksi menevän tuhkan määrästä.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/12/2021 Fin: 30/11/2024 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Sopimukseen sisältyy kahden (2) vuoden jatko-optio (1.12.2024-30.11.2026), jonka käyttämisestä tilaaja ilmoittaa vähintään vuotta ennen määräaikaisen sopimuskauden päättymistä.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 15/03/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 31/08/2021
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures