Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 11/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Oulu: Appareils de diagnostic

2020/S 68-161289  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Finlande-Oulu: Appareils de diagnostic 2020/S 068-161289 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Numéro national d'identification: 0679480-9 Adresse postale: Kajaanintie 50, OYS Ville: Oulu Code NUTS: FI1D9 Code postal: FI-90029 Pays: Finlande Point(s) de contact: Samuli Kauppinen Courriel: samuli.kauppinen@ppshp.fi Téléphone: +358 403516363 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.ppshp.fi http://www.ppshp.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/ppshp?id=289574&tpk=15f8963a-cfd3-4d14-a441-f7a0eae3992a Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/ppshp?id=289574&tpk=15f8963a-cfd3-4d14-a441-f7a0eae3992a
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ammattikäyttöön tarkoitetut vieritestilaitteet, reagenssit ja tarvikkeet (CRP-VT+HbA1c-VT, Leuk+diff)
II.1.2) Code CPV principal 33124100
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena ovat tarjouspyynnössä mainitut, ammattikäyttöön tarkoitetut vieritestilaitteet sekä niissä käytettävät reagenssit ja tarvikkeet sopimuskaudelle
   1. 9.2020-31.12.2023, minkä jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla (ks. lisätiedot tarjouspyynnöstä). Vieritestilaitteet tulee olla teknisesti mahdollista yhdistää Nordlab:n käytössä olevaan etähallintajärjestelmään (Cobas IT1000, jatkossa CIT1000). Tarjouksen tulee sisältää vieritestilaitteet, vieritestilaitteiden käyttämät reagenssit, kontrollit ja käyttötarvikkeet, käyttäjäkoulutuksen sekä mahdolliset huolto- ja ylläpitopalvelut. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään kaikkiin tämän tarjouspyynnön eri osioissa esitettyihin ehtoihin. Lisäksi kaikki eri osioissa esitetyt vastausta vaativat tai tiedoksi annetut tarjoajaa tai hankittavia tarvikkeita koskevat vaatimukset ovat tarjoajaa sitovia pakottavia vaatimuksia.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CRP-VT+HbA1c-VT
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33124131
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D Lieu principal d'exécution:
NordLabin yksiköt ja asiakkaat OYS-erva -alueella
II.2.4) Description des prestations:
CRP-VT + HbA1c-VT: Haetaan yhdestä kahteen (1-2) toimittajaa, joiden laitteella pystytään tekemään sekä CRP- että HbA1c-määritykset. Tarjouksen tulee sisältää vieritestilaitteet, vieritestilaitteiden käyttämät reagenssit, kontrollit ja käyttötarvikkeet, käyttäjäkoulutuksen NordLab:lle ja sen asiakkaille sekä mahdolliset huolto- ja ylläpitopalvelut. Ks. myös hankinnan kohteen kriteerit. Tarjouksen tulee sisältää kaikki kustannukset, joita muodostuu vieritestilaitteiden liittämisestä laboratoriossa käytössä olevaan etähallintajärjestelmään, kuten telakat sekä muut ominaisuudet (esim. väliohjelmat), joita vaaditaan tulosten siirtymiseksi vieritestilaitteelta CIT1000-etähallintajärjestelmään. Mikäli tarjoajalla ei ole ajuria tarjottavan vieritestilaitteen ja CIT1000-etähallintajärjestelmän välillä, tulee tarjoajan toimittaa suunnitelma, aikataulutus ja hinta mahdollisen ajurin tms. teknisen ratkaisun tekemiseksi CIT1000-järjestelmän ja vieritestilaitteen välille. Aikataulut kyseisen liitännän rakentamiseen sovitaan erikseen tarjoajan kanssa kuitenkin niin, että maksimissaan tähän menee kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. Hankintayksikkö voi pidättäytyä hyväksymästä mitään tarjotuista vaihtoehdoista, mikäli tuotteen laatu ei vastaa NordLab:n asettamia pakottavia vaatimuksia tai mikäli hankinnan tutkimuskohtainen hinta tulee ylittämään tutkimuskohtaiselle hankinnalle varatun määrärahan.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA:
   1. 00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/09/2020 Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Sopimusta voidaan jatkaa osittain tai kilpailutuksen kaikkien osien osalta varsinaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Hankintayksikkö seuraa aktiivisesti uudelleen kilpailutuksen tarvetta, johon vaikuttavat valittujen toimittajien toiminta, hintakehitys sekä markkinoilla tai hoitomenetelmissä tapahtuvat muutokset.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Jos laitteisiin tai muuten sopimustuotteisiin tulee kauden aikana päivityksiä tai uusi tuotesukupolvi, voidaan nämä testata ja ottaa sopimukselle samaan hintaan kuin sopimuksella ennestään olevat vastaavat tuotteet.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Leuk+Diff
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33124131
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D Lieu principal d'exécution:
NordLabin yksiköt ja asiakkaat OYS-erva -alueella
II.2.4) Description des prestations:
Leuk+diff: Haetaan yhdestä kahteen (1-2) toimittajaa, joiden laitteella pystyy tekemään Leuk+diff-määritykset. Tarjouksen tulee sisältää vieritestilaitteet, vieritestilaitteiden käyttämät reagenssit, kontrollit ja käyttötarvikkeet, käyttäjäkoulutuksen NordLab:lle ja sen asiakkaille sekä mahdolliset huolto- ja ylläpitopalvelut. Ks. myös hankinnan kohteen kriteerit. Tarjouksen tulee sisältää kaikki kustannukset, joita muodostuu vieritestilaitteiden liittämisestä laboratoriossa käytössä olevaan etähallintajärjestelmään, kuten telakat sekä muut ominaisuudet (esim. väliohjelmat), joita vaaditaan tulosten siirtymiseksi vieritestilaitteelta CIT1000-etähallintajärjestelmään. Mikäli tarjoajalla ei ole ajuria tarjottavan vieritestilaitteen ja CIT1000-etähallintajärjestelmän välillä, tulee tarjoajan toimittaa suunnitelma, aikataulutus ja hinta mahdollisen ajurin tms. teknisen ratkaisun tekemiseksi CIT1000-järjestelmän ja vieritestilaitteen välille. Aikataulut kyseisen liitännän rakentamiseen sovitaan erikseen tarjoajan kanssa kuitenkin niin, että maksimissaan tähän menee kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. Hankintayksikkö voi pidättäytyä hyväksymästä mitään tarjotuista vaihtoehdoista, mikäli tuotteen laatu ei vastaa NordLab:n asettamia pakottavia vaatimuksia tai mikäli hankinnan tutkimuskohtainen hinta tulee ylittämään tutkimuskohtaiselle hankinnalle varatun määrärahan.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA:
   1. 00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/09/2020 Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Sopimusta voidaan jatkaa osittain tai kilpailutuksen kaikkien osien osalta varsinaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Hankintayksikkö seuraa aktiivisesti uudelleen kilpailutuksen tarvetta, johon vaikuttavat valittujen toimittajien toiminta, hintakehitys sekä markkinoilla tai hoitomenetelmissä tapahtuvat muutokset.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Sopimusta voidaan jatkaa osittain tai kilpailutuksen kaikkien osien osalta varsinaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Jos laitteisiin tai muuten sopimustuotteisiin tulee kauden aikana päivityksiä tai uusi tuotesukupolvi, voidaan nämä testata ja ottaa sopimukselle samaan hintaan kuin sopimuksella ennestään olevat vastaavat tuotteet.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/05/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 9 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/05/2020 Heure locale: 12:15
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
Seuraavan hankintailmoituksen julkaisuajankohtaan vaikuttaa se, jatketaanko sopimusta toistaiseksi voimassa olevana kiinteän sopimuskauden jälkeen. Ajankohtaan vaikuttavat myös valittujen toimittajien toiminta, hintakehitys sekä markkinoilla tai hoitoprosessissa tapahtuvat muutokset.
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33124100 - Appareils de diagnostic 
33124131 - Bandelettes réactives