Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/02/2020
Date de péremption : 21/02/2024
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Oulu: Services d'action sociale et services connexes

2020/S 38-090810  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/02/2020 S38 Services - Avis de marché - Procédure restreinte Finlande-Oulu: Services d'action sociale et services connexes 2020/S 038-090810 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Oulun kaupunki Numéro national d'identification: 0187690-1 Adresse postale: PL 27, Oulun kaupunki Ville: Oulu Code NUTS: FI1D9 Code postal: 90015 Pays: Finlande Point(s) de contact: Suvi Mäkelä Courriel: hankintapalvelut@monetra.fi Téléphone: +358 447031881 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.ouka.fi http://www.ouka.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=280658&tpk=2a6b779b-1d63-4f70-9b16-da083e63c2b8 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=280658&tpk=2a6b779b-1d63-4f70-9b16-da083e63c2b8
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Vammaispalvelun ja sosiaalihuollon henkilökuljetuspalvelut Numéro de référence: OUKA/1389/02.08.01/2020
II.1.2) Code CPV principal 85300000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena ovat vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut sosiaalihuollon asiakkaille. Palvelut toteutuvat pääsääntöisesti Oulun kaupungin ja sen lähikuntien alueella. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteellä 4 Palvelukuvaus. Tällä osallistumispyynnöllä perustetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä. Hankintajärjestelmän periaatteet on kuvattu osallistumispyynnön liitteessä 1 Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Ennen hankintavaiheeseen siirtymistä 23.3.2020 klo 10:00 tulleet hakemukset otetaan käsittelyyn. Hankintayksikkö varaa dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa 23.03.2020 klo 10:00 mennessä saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn 15 päivää. Hankintayksikkö lähettää ensimmäiset hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt vasta kun kaikki 23.03.2020 klo 10:00 mennessä saapuneet osallistumishakemukset on käsitelty. Tarjouspyynnöt lähetetään arviolta
   6. 4.2020.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ajoneuvoluokka 1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85300000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI
II.2.4) Description des prestations:
Ajoneuvoluokka 1 M1 luokan henkilöauto, sedan tai farmari Henkilöiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään kolmelle (3) ja enintään kuudelle (6) henkilölle. Ajoneuvossa tulee olla neljä (4), auton sivuilla sijaitsevaa ovea. Ajoneuvon kattorakenne tulee olla kiinnitettynä kiinteästi auton korirakenteeseen. Euroluokituksen mukaan kaluston on täytettävä vähintään Euro 5- luokan päästöluokitus.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ajoneuvoluokka 2
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85300000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI
II.2.4) Description des prestations:
Ajoneuvoluokka 2 M1 luokan henkilöauto, esteetön auto Esteetön ajoneuvo on erityisesti pyörätuolia käyttävien vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljetusta varten rakennettu ja varustettu ajoneuvo. Esteetön ajoneuvo jakautuu kahteen (2) alaluokkaan: 2A Suuri esteetön auto ja 2B Pieni esteetön auto. Euroluokituksen mukaan kaluston on täytettävä vähintään Euro 5- luokan päästöluokitus. Esteettömässä ajoneuvossa tulee olla pyörätuolia varten nostin tai sen sijaan leveyssuunnassa yhtenäinen ja turvallinen kulkuluiska, jonka kaltevuus on enintään 14 prosenttia. Kulkuluiskan kaltevuus saa kuitenkin olla enintään 21 prosenttia, jos kulkuluiskalla liikkumista varten on käytössä sähköisesti kelautuvat ja lukittuvat pyörätuolin kiinnitysvyöt. Esteettömässä ajoneuvossa tulee olla pyörätuolipaikka, jonka leveys on vähintään 0,75 metriä ja pituus vähintään 1,10 metriä. Pyörätuolipaikan korkeus on pienessä esteettömässä ajoneuvossa oltava vähintään 1,40 metriä ja suuressa esteettömässä ajoneuvossa vähintään 1,45 metriä. Pyörätuolipaikan kohdalla lattian sisätilan kaltevuus saa olla korkeintaan yksi (1) prosentti lukuun ottamatta pitkittäissuuntaa, jossa kaltevuus voi olla eteenpäin nousevasti enintään viisi (5) prosenttia. Pyörätuolipaikalla saa olla vaihtoehtoista käyttöä varten helposti sivuun käännettävät istuimet, joiden tarvitsema tila sivuun käännettynä ei rajoita edellä määrättyä pyörätuolipaikan tilaa. Pyörätuolin ja siinä matkustavan tulee olla luotettavasti kiinnitettävissä ajoneuvoon standardin SFS 5912 tai standardin ISO 10542-1:2012 mukaisesti. Pyörätuolipaikalle johtavan kulkuaukon leveys on lattiatasossa vähintään 0,80 metriä enintään 30 millimetriä pyörätuolipaikan lattiatason yläpuolelta mitattuna. Pyörätuolipaikalle johtavan kulkuaukon korkeus on pienessä esteettömässä ajoneuvossa vähintään 1,35 metriä ja suuressa esteettömässä autossa vähintään 1,45 metriä. Kulku autoon on järjestettävä helpoksi.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en jours: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ajoneuvoluokka 3
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85300000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI
II.2.4) Description des prestations:
Ajoneuvoluokka 3 M2 luokan linja-auto, pyörätuolivalmiudella lisättynä Henkilöiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jossa on kuljettajan istumapaikan lisäksi enemmän kuin kahdeksan (8) ja enintään 15 istuinpaikkaa ja siinä on pyörätuoli valmius. Ajoneuvon kokonaismassa on enintään viisi (5) tonnia. Euroluokituksen mukaan kaluston on täytettävä vähintään Euro 5- luokan päästöluokitus.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en jours: 48
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 21/02/2024 Heure locale: 08:42
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Menettelyn luonne: Kyseessä on henkilökuljetuspalveluiden hankinta liitteen E mukaisena sosiaali- ja terveyspalveluhankintana. Hankintaan sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita. Hankinta toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaamisella hankintajärjestelmällä (jatkossa hankintajärjestelmä), joka tarkoittaa tilaajan suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely. Hankintamenettelyssä hyödynnetään soveltuvin osin hankintalain 49-52 §:n tarkoittamaa dynaamista hankintajärjestelmää koskevia säännöksiä. Hankintajärjestelmä perustetaan ja sitä täydennetään rajoitetun menettelyn kaltaisella menettelyllä. Hankintajärjestelmä on koko voimassaolonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville palveluntuottajille. Tilaaja perustaa hankintajärjestelmän julkaisemalla siitä rajoitettua menettelyä koskevan hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön. Palveluntuottajat voivat hakeutua hankintajärjestelmään perustamisvaiheessa jättämällä osallistumishakemuksen julkaistun osallistumispyynnön mukaisesti. Hakeutuminen tapahtuu ajoneuvoluokittain osallistumispyynnössä asetettuun määräaikaan mennessä. Hankintajärjestelmän perustamisen jälkeen käynnistyy varsinainen hankintavaihe. Ensimmäiset hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt julkaistaan, kun perustamisvaiheessa asetettuun määräaikaan mennessä saapuneet osallistumishakemukset on käsitelty. Ensimmäiset hankintajärjestelmän sisäiset kilpailutukset toteutetaan ajoneuvoryhmässä A Päiväautot ja ajoneuvoryhmässä B Täydentävä kalusto. Tarjouspyyntöjen ehdot ensimmäisissä perustamisvaiheen jälkeisissä tarjouskilpailuissa ovat liitteiden 3A Hankintajärjestelmän sisäinen tarjouspyyntö päiväautot ja 3B Hankintajärjestelmän sisäinen tarjouspyyntö täydentävä kalusto mukaiset. Hankintajärjestelmän sisäisiä kilpailutuksia voidaan tehdä hankintajärjestelmän perustamisesta lähtien sen keston loppuun saakka. Hankintajärjestelmä on voimassa neljä (4) vuotta sen perustamisesta lukien, minä aikana hankintajärjestelmän sisäiset tarjouskilpailut tehdään. Järjestelmän sisäisen tarjouskilpailun perusteella solmittu sopimus voi olla voimassa enintään kaksi (2) vuotta hankintajärjestelmän voimassa olon päättymisen jälkeen. Tilaaja voi jatkaa hankintajärjestelmän voimassaoloa uudella hankintailmoituksella. Keskeisiä käsitteitä: Ehdokas = osallistumishakemuksen jättävä palveluntuottaja. Osallistumishakemus = Palveluntuottajan hakemus tulla hyväksytyksi henkilökuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään. Osallistumispyyntö = Tämä asiakirja liitteineen, johon vastaamalla palveluntuottaja voi jättää osallistumishakemuksensa. Tarjouspyyntö = Tilaaja lähettää hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt erikseen järjestelmään hyväksytyille palveluntuottajille. Tämä tapahtuu järjestelmän perustamisvaiheen jälkeen. Tarjoaja = Hankintajärjestelmään hyväksytty palveluntuottaja, joka jättää tarjouksen vastaamalla järjestelmän sisäiseen tarjouspyyntöön.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/02/2020
 
 
C L A S S E    C P V
85300000 - Services d'action sociale et services connexes