Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Oulu: Services de recherche d'emplois

2022/S 89-245226  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Finlande-Oulu: Services de recherche d'emplois 2022/S 089-245226 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis d'attribution de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Numéro national d'identification: 2296962-1 Adresse postale: Veteraanikatu 1 Ville: Oulu Code NUTS: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa Code postal: 90100 Pays: Finlande Point(s) de contact: Katja Pietilä Courriel: valmennuspalvelut.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ely-keskus.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ura- ja työhönvalmennuspalvelut Pohjois-Pohjanmaalla
II.1.2) Code CPV principal 79611000 Services de recherche d'emplois
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinta koskee Pohjois-Pohjanmaan alueella vuonna 2022 toteutettavaa ura- ja työhönvalmennuspalvelua. Hankinta on jaettu kahteen osaan maantieteellisten alueiden mukaan: OSA/ALUE 1) Oulun, Oulunkaaren ja Koillismaan seutukunnat OSA/ALUE 2) Oulun eteläinen alue: Raahen, Haapaveden-Siikalatvan, Nivalan-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnat Hankinta on puitehankinta. Hankintayksikkö on valinnut kaksi palveluntuottajaa alueelle 1 ja yhden palveluntuottajan alueelle
   2.  Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä TE-palveluiden siirrosta paikallistasolle. Linjauksen mukaan pääosa nykyisin TE-toimistojen vastuulla olevista henkilöasiakas-, työnantaja- ja yrityspalveluista siirtyisi kuntien vastuulle vuonna 2024. Näiden palvelujen hankintatehtävät siirtyisivät myös ELY-keskuksilta kunnille. Kunnille palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi vuoden 2024 aikana. TE-palvelujen siirtoa koskevaa hallituksen esitystä ei ole vielä annettu eduskunnalle.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 645 407.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ura- ja työhönvalmennuspalvelut, Oulun, Oulunkaaren ja Koillismaan seutukunnat
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79611000 Services de recherche d'emplois
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa Lieu principal d'exécution:
Oulun seutu Oulunkaaren seutu Koillismaan seutu
II.2.4) Description des prestations:
Hankinta on puitehankinta. Hankintayksikkö valitsee kaksi palveluntuottajaa, joiden kanssa se tekee sopimukset. Tarjouksen osaa 1 koskien laaditaan oma puitesopimus koko arvioidulle hankintamäärälle ja sen lisäksi hankintasopimus/-sopimuksia, joilla hankinnan määrää tarkennetaan, vuosittain määrärahojen puitteissa. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä hankintasopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Oulun eteläinen alue: Raahen, Haapaveden-Siikalatvan, Nivalan-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnat
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79611000 Services de recherche d'emplois
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa Lieu principal d'exécution:
Raahen seutu Haapaveden-Siikalatvan seutu Nivala-Haapajärven seutu Ylivieskan seutu
II.2.4) Description des prestations:
Hankinta on puitehankinta. Hankintayksikkö valitsee yhden palveluntuottajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Tarjouksen osaa 2 koskien laaditaan oma puitesopimus koko arvioidulle hankintamäärälle ja sen lisäksi hankintasopimus/-sopimuksia, joilla hankinnan määrää tarkennetaan, vuosittain määrärahojen puitteissa. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä hankintasopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Tarjouskilpailu toteutettu avointa menettelyä käyttäen. Hankinta on hankintalain liitteen E mukainen palveluhankinta, joten hankintaan sovelletaan hankintalain kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Hankinta ylittää 25 §:n mukaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kansallisen kynnysarvon.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 247-654566
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Puitesopimukset P3V-P4V/2022
Lot nº: 1 Intitulé:
Ura- ja työhönvalmennuspalvelut, Oulun, Oulunkaaren ja Koillismaan seutukunnat
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 12 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 13
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Arffman Finland Oy Numéro national d'identification: 2060633-3 Adresse postale: Ahontie 1 Ville: Kajaani Code NUTS: FI1D8 Kainuu Code postal: 87250 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Spring House Oy Numéro national d'identification: 1786915-9 Adresse postale: Ruoholahdenkatu 14 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1C Etelä-Suomi Code postal: 00180 Pays: Finlande
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 072 500.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Puitesopimus P5V/2022
Lot nº: 2 Intitulé:
Oulun eteläinen alue: Raahen, Haapaveden-Siikalatvan, Nivalan-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnat
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 12 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 13
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Arffman Finland Oy Numéro national d'identification: 2060633-3 Adresse postale: Ahontie 1 Ville: Kajaani Code NUTS: FI1D8 Kainuu Code postal: 87250 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 572 907.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Palveluhankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää sekä kansallista palvelujen hankintaan kohdennettua määrärahaa, ESR -määrärahaa että EGR -määrärahaa. Sopimuksen siirtäminen: Tilaajalla on oikeus siirtää sopimus sellaiselle uudelle käyttäjätaholle, jolle käyttäjän tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain. Uusi käyttäjäosapuoli nimeää tällöin osaltaan uuden käytännön tahon/yhteyshenkilön sopimusyhteistyöhön. Palveluun nimettyjä valmentajia ei saa vaihtaa kesken sopimuskauden ilman neuvottelua ELY-keskuksen kanssa. Mikäli valmentajia joudutaan vaihtamaan, neuvoteltujen muutosten myötä tulee valmentajan pätevyyden olla vähintään samalla tasolla kuin vertailtujen valmentajien. Hankintamenettelyn vaiheet ovat seuraavat: - Tarjousten avaaminen - Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - Tarjousten vertailu - Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen sekä hankintasopimuksen valmistelu - Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Kohdissa: II.1.7) Hankinnan kokonasarvo ja V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta mainitut hinnat sisältävät mahdolliset optiokaudet.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/05/2022 Finlande-Oulu: Services de recherche d'emploisType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 06/05/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
79611000 - Services de recherche d'emplois