Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/02/2022
Date de péremption : 04/02/2027
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Pori: Services sociaux pour les enfants et les adolescents

2022/S 28-072493  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/02/2022 S28 Finlande-Pori: Services sociaux pour les enfants et les adolescents 2022/S 028-072493 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Porin kaupunki / perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Ulvila, Merikarvia) Numéro national d'identification: 0137323-9 Adresse postale: PL 121 Ville: Pori Code NUTS: FI196 Satakunta Code postal: 28101 Pays: Finlande Courriel: tarjous@pori.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Eura Numéro national d'identification: 0132239-4 Ville: Eura Code NUTS: FI196 Satakunta Code postal: 27510 Pays: Finlande Courriel: tarjous@pori.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.eura.fi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Huittinen Numéro national d'identification: 0203762-4 Ville: Huittinen Code NUTS: FI196 Satakunta Code postal: 32700 Pays: Finlande Courriel: tarjous@pori.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.huittinen.fi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Rauma Numéro national d'identification: 1108739-1 Ville: Rauma Code NUTS: FI196 Satakunta Code postal: 26100 Pays: Finlande Courriel: tarjous@pori.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.rauma.fi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Säkylä Numéro national d'identification: 0139937-5 Ville: Säkylä Code NUTS: FI196 Satakunta Code postal: 27800 Pays: Finlande Courriel: tarjous@pori.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.sakyla.fi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Keski-Satakunnan sosiaali- ja tervydenhuollon kuntayhtymä (Kessote) Numéro national d'identification: 0203738-4 Ville: Harjavalta Code NUTS: FI196 Satakunta Code postal: 29200 Pays: Finlande Courriel: tarjous@pori.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ksthky.fi
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (Posa) Numéro national d'identification: 2205488-6 Ville: Kankaanpää Code NUTS: FI196 Satakunta Code postal: 38700 Pays: Finlande Courriel: tarjous@pori.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.eposa.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=375840&tpk=8abc91ed-0b38-4c21-bf0b-9c5be69a86a7 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Lastensuojelun sijaishuollon palvelut 2022 Numéro de référence: PRIDno-2022-217
II.1.2) Code CPV principal 85311300 Services sociaux pour les enfants et les adolescents
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena ovat tässä tarjouspyynnössä määritellyt lastensuojelulain (417/2007) mukaiset ammatillisen perhekotihoidon ja ympärivuorokautisen laitoshoidon palvelut. Tilaajina ovat Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Ulvila ja Merikarvia), Rauman ja Huittisten kaupungit, Säkylän ja Euran kunnat sekä Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kessote) ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (Posa). Hankinta on jaettu osiin seuraavasti:
   1.  Ammatillinen perhekotihoito
   2.  Perustason laitoshoito
   3.  Erityistason laitoshoito
   4.  Vaativan tason laitoshoito. Palveluiden sisältö sekä vaatimukset on kuvattu liitteenä olevissa palvelukuvauksissa. Toimitusehdot ja laatuvaatimukset pysyvät vähintään tarjouspyynnön tasolla koko sopimuskauden. Tarjouspyyntö koskee uusia asumispalvelusopimuksia sekä tämän hankinnan tilaajien aiemmilla sopimuksilla olevia asiakkaita, mikäli tarjoaja jättää hakemuksen tähän tarjouskilpailuun. Sopimukset tavoitteissa saada voimaan toukokuussa 2022. Osatarjoukset: Osatarjoukset voi jättää ammatillisesta perhekotihoidosta, perustason-, eritystason- ja vaativan tason laitoshoidosta. Lisäksi tarjoajalla mahdollisuus tarjota myös sijoitusta jälkihoitojatkumona. Osallistuminen on vapaaehtoista, eikä siihen osallistumatta jättäminen sulje tarjoajaa pois tarjouskilpailusta. Tarjousta ei voi antaa pelkästään jälkihuoltojatkumosta. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Hankintamäärät voivat muuttua asiakkaiden tarpeiden muuttuessa sekä palvelurakenteen ja painopisteiden muuttuessa. Mahdolliset kuntaliitokset tai organisaatiomuutokset (mm. vireillä oleva Suomen hallituksen hyvinvointialueiden valmistelu) voivat vaikuttaa sekä palvelun määrään että hankittavien palveluidenrakenteeseen. Hankinnasta perustetaan dynaaminen toimittajarekisteri. Dynaamisen toimittajarekisterin toimintaperiaatteet on kerrottu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Tämän sopimuksen piiriin tullaan siirtämään ilaajan vanhat sopimukset Katso tarkemmin kohta 'Hankinnan kohteen kriteerit' HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN: - Toimittajarekisteriin hakeutuminen tapahtuu toimittajarekisterin perustamisen yhteydessä jättämällä tarjouspyynnön mukainen hakemus osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/pori 28.2.2022 mennessä. Ilmoitus löytyy myös www.hankintailmoitukset.fi -sivustolta. - Tämän jälkeen uusien toimijoiden hakeutuminen ja tarvittaessa vanhojen hakemusten päivittäminen tapahtuu vuosittain tammi-helmikuussa aikana, jolloin toimittajarekisterihaku on auki noin yhden (1) kuukauden ajan. Uusien toimijoiden sopimukset alkavat vuosittain
   1. 5. Haun aukeamisesta ja tarkemmista ajankohdista tiedotetaan vuosittain www.tarjouspalvelu.fi/pori -portaalissa. www.tarjouspalvelu.fi/pori www.hankintailmoitukset.fi www.tarjouspalvelu.fi/pori
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vaativan tason laitoshoito
Lot nº:
   4. 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85311300 Services sociaux pour les enfants et les adolescents
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI196 Satakunta
II.2.4) Description des prestations:
Katso kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus *
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 60
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Dynaaminen toimittajarekisteri on voimassa kolme (3) vuotta sen perustamisesta (varsinainen sopimuskausi) ja tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa kahdella (2) optiovuodella (optiokausi). Tilaaja ilmoittaa voimassaolon jatkamisesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Perustason laitoshoito
Lot nº:
   2. 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85311300 Services sociaux pour les enfants et les adolescents
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI196 Satakunta
II.2.4) Description des prestations:
Katso kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus *
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 60
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Dynaaminen toimittajarekisteri on voimassa kolme (3) vuotta sen perustamisesta (varsinainen sopimuskausi) ja tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa kahdella (2) optiovuodella (optiokausi). Tilaaja ilmoittaa voimassaolon jatkamisesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Erityistason laitoshoito
Lot nº:
   3. 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85311300 Services sociaux pour les enfants et les adolescents
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI196 Satakunta
II.2.4) Description des prestations:
Katso kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus *
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 60
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Dynaaminen toimittajarekisteri on voimassa kolme (3) vuotta sen perustamisesta (varsinainen sopimuskausi) ja tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa kahdella (2) optiovuodella (optiokausi). Tilaaja ilmoittaa voimassaolon jatkamisesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ammatillinen perhekotihoito
Lot nº:
   1. 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85311300 Services sociaux pour les enfants et les adolescents
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI196 Satakunta
II.2.4) Description des prestations:
Katso kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus *
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 60
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Dynaaminen toimittajarekisteri on voimassa kolme (3) vuotta sen perustamisesta (varsinainen sopimuskausi) ja tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa kahdella (2) optiovuodella (optiokausi). Tilaaja ilmoittaa voimassaolon jatkamisesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 04/02/2027 Heure locale: 11:32
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
DYMAAMINEN TOIMITTAJAREKISTERI Hankinnassa on kyse julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) liitteen E mukaisesta sosiaali- ja terveyspalveluhankinnasta. Hankinta toteutetaan dynaamisena toimittajarekisterinä (jatkossa toimittajarekisteri), joka tarkoittaa tilaajan itsensä suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista, puitejärjestelyn kaltaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Kaikki soveltuvuusvaatimukset ja hankinnan ehdot täyttävät toimijat hyväksytään mukaan toimittajarekisteriin. Palvelutilaukset tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti. Etusijajärjestyksen muodostavat asiakkaan yksilölliset tarpeet ja palvelun hinta. Kukin tilaava taho tekee palvelutilaukset toimittajarekisterin piirissä olevista palveluntuottajilta sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli asiakkaan tarpeeseen vastaavia saman veroisia palveluntuottajia on useita, toteutetaan valinta toimittajarekisterin mukaisessa etusijajärjestyksessä. Sopimuskaudella tilaaja julkaisee vuosittain ohjeet ja ajankohdat toimittajarekisteriin hakeutumisesta. Ohjeet julkaistaan toimittajarekisterissä, Tarjouspalvelu.fi/pori - portaalissa niin, että kaikki voivat niihin tutustua. Ilmoitus löytyy koko toimittajarekisterin voimassaoloajan myös Hankintailmoitukset.fi -sivustolta. Toimittajarekisteriin perustuvia hankintoja voidaan tehdä toimittajarekisterin perustamisesta lähtien sen keston loppuun saakka. LISÄTIETOKYSYMYKSET Tarjoaja voi tehdä osallistumispyyntöön liittyviä kysymyksiä sähköisesti Tarjouspalvelu -portaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/pori. Kysymykset tulee esittää viimeistään 14.2. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Tilaaja vastaa kysymyksiin Tarjouspalvelu- portaalissa. Tarjoajan tulee tutustua lähetettyihin kysymyksiin sekä niihin annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen vastauksissa mahdollisesti täsmennettyjä tietoja osallistumishakemusta tehdessään. Mikäli osallistumishakemuksen tekemisessä ilmenee järjestelmän osalta teknisiä ongelmia, tarjoajan tulee olla yhteydessä Cloudian tekniseen tukeen p. 020 766 1077 tai tuki@cloudia.fi . https://tarjouspalvelu.fi/pori tuki@cloudia.fi
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/02/2022 Finlande-Pori: Services sociaux pour les enfants et les adolescentsType d'acheteur: Agences locales et régionalesType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 04/02/2027 09/02/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
85311300 - Services sociaux pour les enfants et les adolescents