Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Porvoo:Services d'interprétation

2023/S 196-614260  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Finlande-Porvoo: Services d'interprétation 2023/S 196-614260 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Porvoon kaupunki Numéro national d'identification: 1061512-1 Adresse postale: Raatihuoneenkatu 9 Ville: Porvoo Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: 06100 Pays: Finlande Point(s) de contact: Tarja Juvonen Courriel: tarja.juvonen@porvoo.fi Téléphone: +358 407522998 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.porvoo.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Kunta
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Tulkkauspalvelujen hankinta 2023 - 2025 (2027)
II.1.2) Code CPV principal 79540000 Services d'interprétation
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinnan kohteena ovat Porvoon kaupungin eri palvelualueiden tarvitsemat tulkkauspalvelut. Ammattitaitoinen tulkkaus varmistaa keskusteluosapuolten oikeusturvan Tilaaja-asiakkaan ja tämän asiakkaan välisessä viestintätilanteessa. Tulkkauksen tavoitteena on välittää viestit tarkasti ja siten, että kielellinen tasa-arvo toteutuu. Asioimistulkin velvollisuus on toimia tilanteessa ammattimaisesti niin, että puolueeton ja laadukas tulkkaus on mahdollista. Asioimistulkin osaamisen keskeisiä osa-alueita ovat tulkin toimintavalmiudet, molempien työkielten hallinta, tulkkausaiheiden hallinta sekä tulkkaustaito. Asioimistulkit ovat sitoutuneet noudattamaan työssään liitettä Asioimistulkin ammattisäännöstö 2021, jossa määritellään työn eettiset ohjeet ja hyvä tulkkaustapa. Tulkkaus on valtaosin suomi-vieras kieli-suomi tulkkausta, mutta tilaaja ostaa myös ruotsi-vieras kieli-ruotsi tulkkausta. Tulkkaustilanteet ovat luonteeltaan asioimistulkkausta viranomaisten kanssa. Palveluntuottaja ei voi tarjota kieltä tulkattavaksi relekielen kautta, vaan tulkkaaminen tapahtuu suoraan lähdekielestä kohdekieleen ja päinvastoin yhden asioimistulkin avulla. Asioimistulkin tulee tuntea lähde- ja kohdekielen kulttuureja toimeksiannon kannalta riittävässä määrin. Tarjoajalla on sähköinen tilausjärjestelmä, jonka avulla tilaukset, muutokset, peruutukset ja seuranta tilauksiin liittyen voidaan tehdä suoraan ympäri vuorokauden (24/7). Hankinta on jaettu osa-alueisiin seuraavasti:
   1.  Asioimistulkkaus paikanpäällä - etukäteisvaraus
   2.  Asioimistulkkaus etänä (sis. ilmoitustulkkaus) - etukäteisvaraus
   3.  Pikatulkkaus - ei etukäteisvarausta Osatarjous on mahdollinen siten, että tarjouksen voi jättää yhteen, kahteen tai kaikkiin osa-alueisiin. Tilaaja valitsee puitejärjestelyyn kolme (3) toimittajaa osa-alueeseen
   2.  ja osa-alueisiin
   1.  ja
   3.  kaksi (2) toimittajaa kumpaankin, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia saadaan riittävä määrä. Voidakseen jättää tarjouksen tarjoajan tulee voida tarjota seuraavat kielet (suomi - vieras kieli - suomi): - somali, ukraina, venäjä, vietnam, turkki, dari, farsi, arabia, kurdi (sorani), kurdi (kurmantsi) Vaatimus koskee kaikkia osa-alueita.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 220 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Asioimistulkkaus paikan päällä
Lot nº:
   1. 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79500000 Services d'appui bureautiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Porvoon kaupungin eri palvelualueiden tarvitsemat ennalta varatut läsnäolotulkkauspalvelut.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Tarjotut kielet / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Ruotsi-vieras kieli-ruotsi tulkkaus / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Koulutettujen tulkkien osuus / Pondération: 15 Prix - Pondération: 65
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Asioimistulkkaus etänä (sis. ilmoitustulkkaus)
Lot nº:
   2. 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79500000 Services d'appui bureautiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Porvoon kaupungin eri palvelualueiden tarvitsemat ennalta varatut etätulkkauspalvelut ja ilmoitustulkkaus. Ilmoitustulkkauksella asioimistulkki välittää Tilaaja-asiakkaan haluaman viestin sanasta sanaan puhelimitse Tilaaja-asiakkaan määrittelemälle/ määrittelemille henkilöille. Asioimistulkin on saatava tulkattava viesti etukäteen kirjallisesti. Asioimistulkki tulkkaa viestin puhelimitse viestin vastaanottajana olevan henkilön omalle kielelle. Ilmoitustulkkauspalvelu sopii esimerkiksi vastaanottoajan peruuntumisen, uuden tapaamisajan tai lyhyen tiedon välittämiseksi. Ilmoitustekstin tulee olla selkeä ja yksiselitteinen eikä se voi sisältää kysymyksiä. Asioimistulkki tulkkaa asiakkaalle ilmoituksen sisällön täsmällisesti.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Tarjotut kielet / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Ruotsi-vieras kieli-ruotsi tulkkaus / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Koulutettujen tulkkien osuus / Pondération: 15 Prix - Pondération: 65
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pikatulkkaus
Lot nº:
   3. 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79500000 Services d'appui bureautiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Porvoon kaupungin eri palvelualueiden tarvitsemat pikatulkkauspalvelut. Pikatulkkaus = Teknologian avulla ja sen kautta tuotettu etätulkkaus, joka suoritetaan ilman ajanvarausta automaattisesti suoraan Tilaaja-asiakkaalta Asioimistulkille määritetyssä vasteajassa (aika joka kuluu tilauksen lähettämisestä siihen, kun asioimistulkki on linjoilla valmiina tulkkaamaan). Palveluntuottaja on sitoutunut toimittamaan pikatulkkauksen alkamaan kolmen (3) minuutin vasteajalla. Vasteaika määritellään ajaksi, joka kuluu tulkin hakemisen aloittamisesta siihen, että tulkki on käytettävissä tulkkaukseen.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Tarjotut kielet / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Koulutettujen tulkkien osuus / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Ruotsi-vieras kieli-ruotsi tulkkaus / Pondération: 10 Prix - Pondération: 65
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 096-301422
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº:
   1. 
Intitulé:
Asioimistulkkaus paikan päällä
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Suomen Tulkkauspalvelu Oy Numéro national d'identification: 2775173-6 Adresse postale: Kauppatie 8B Ville: TUUSULA Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Code postal: 04300 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Youpret Oy Numéro national d'identification: 2761915-3 Adresse postale: Kauppakatu 17 Ville: JOENSUU Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Code postal: 80100 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 220 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 220 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº:
   2. 
Intitulé:
Asioimistulkkaus etänä (sis. ilmoitustulkkaus)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Youpret Oy Numéro national d'identification: FI27619153 Adresse postale: Kauppakatu 17 Ville: JOENSUU Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Code postal: 80100 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Semantix Finland Oy Numéro national d'identification: 0836525-8 Adresse postale: Elimäenkatu 15 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Code postal: 00510 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Suomen Tulkkauspalvelu Oy Numéro national d'identification: FI27751736 Adresse postale: Kauppatie 8B Ville: TUUSULA Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Code postal: 04300 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 220 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 220 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº:
   3. 
Intitulé:
Pikatulkkaus
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Semantix Finland Oy Numéro national d'identification: 0836525-8 Adresse postale: Elimäenkatu 15 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Code postal: 00510 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Suomen Tulkkauspalvelu Oy Numéro national d'identification: FI27751736 Adresse postale: Kauppatie 8B Ville: TUUSULA Code NUTS: FI1 Manner-Suomi Code postal: 04300 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 220 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 220 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/10/2023 Tulkkauspalvelujen hankinta 2023 - 2025 (2027) 11/10/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
79500000 - Services d'appui bureautiques 
79540000 - Services d'interprétation