Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Pudasjärvi:Services immobiliers propres

2023/S 194-606175  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Finlande-Pudasjärvi: Services immobiliers propres 2023/S 194-606175 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pudasjärven kaupunki Numéro national d'identification: 0188962-2 Adresse postale: Varsitie 7 Ville: Pudasjärvi Code NUTS: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa Code postal: 93100 Pays: Finlande Courriel: kirjaamo@pudasjarvi.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pudasjarvi.fi/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Pudasjärven kaupungin kiinteistönhoitopalvelut taajama 2023-2026
II.1.2) Code CPV principal 70100000 Services immobiliers propres
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Hankinta käsittää Pudasjärven kaupungin taajama-alueen kiinteistönhoitopalvelut tarjouspyynnön liitteiden ja palvelukuvausten mukaisesti.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 620 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
KIINTEISTÖNHOITO
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 70100000 Services immobiliers propres
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa Lieu principal d'exécution:
Pudasjärven kaupungin taajama-alue.
II.2.4) Description des prestations:
Hankinta käsittää Pudasjärven kaupungin taajama-alueen kiinteistönhoidonpalvelut. Kiinteistönhoidon kiinteään sopimushintaan kuuluvat palvelukuvauksissa kuvatut työtehtävät. Kelpoisuusehdot täyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin, hinnaltaan halvin tarjous. Maksuperuste on kiinteistökohtainen kiinteä kuukausihinta, josta muodostuu kokonaishinta sopimuskaudelle. Kiinteä kuukausittainen sopimushinta sisältää myös pienimuotoiset korjaustyöt, joiden työosuuden kokonaiskustannus on alle 200EUR (alv. 24%). Ylittävä kustannus laskutetaan hyväksytettynä tilaajalta lisätyönä. Hankinta sisältää työllistämisehdon. Työllistämisehdon tavoitteena on työllistää paikallisia heikossa työmarkkina-asemassa olevia työnhakijoita, kuten pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä (Liite xx). Työllistämisehdolla tarkoitetaan julkisissa hankinnoissa tarjouspyyntöön ja hankintasopimukseen sisällytettyä erityisehtoa, joka velvoittaa sopimuskumppania työllistämään ehdossa sovittuja henkilöitä. Tässä hankinnassa työllistämisehto on vähintään 3% sopimuksen vuosiarvosta.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Kohteessa suoritettavat muut mahdolliset ylläpito- ja korjaustyöt sekä käyttäjäpalvelut. Sopimusta voidaan jatkaa kahdella optiovuodella (3+1+1). Optiovuoden käytöstä ilmoitetaan vähintään kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Molempien optiovuosien käytöstä tehdään erillinen päätös Pudasjärven kaupunginhallituksessa.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ERILLISVELOITETTAVAT TYÖSUORITUKSET (määräarvio tilaajaa sitomaton)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 70100000 Services immobiliers propres
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa Lieu principal d'exécution:
Pudasjärven kaupungin taajama-alue.
II.2.4) Description des prestations:
Hankinta käsittää Pudasjärven kaupungin kiinteistönhoidon erillisveloitettavat työsuoritukset jotka eivät kuulu tehtävänkuvaukseen tai toiminta-alueeseen. Tapauksissa, joissa maksu suoritetaan erillisveloituksella, työ tehdään työohjeen, tilaajan työmääräyksen tai kirjallisen tilauksen perusteella. Tilaaja antaa sitomattoman määräarvion työtehtäviin käytettävästä henkilötuntimäärästä sopimuskauden aikana. Määräarviot eivät sido tilaajaa. Minimi laskutusperuste 30 min. Laskutuksen yhteenvetona tulee olla tehtävä/tuntiraportti. Hinnoittelu ei sisällä tarvikekustannuksia vaan ne laskutetaan erikseen tilaajalta.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Sopimusta voidaan jatkaa kahdella optiovuodella (3+1+1). Optiovuoden käytöstä ilmoitetaan vähintään kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Molemmista optioista tehdään erillinen päätös Pudasjärven kaupunginhallituksessa.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 089-273104
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
KIINTEISTÖNHOITO
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KHRiekki Oy Numéro national d'identification: 06714215 Adresse postale: Simeonintie 4 Ville: PUDASJÄRVI Code NUTS: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa Code postal: 93100 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 600 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 545 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
ERILLISVELOITETTAVAT TYÖSUORITUKSET (määräarvio tilaajaa sitomaton)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KHRiekki Oy Numéro national d'identification: 06714215 Adresse postale: Simeonintie 4 Ville: PUDASJÄRVI Code NUTS: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa Code postal: 93100 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 60 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 67 500.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Pudasjärven kaupungin kiinteistönhoitopalvelut taajama 2023-2026 09/10/2023 FIN National Original
 
 
C L A S S E    C P V
70100000 - Services immobiliers propres